Novi iznos novčane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom

Izmjenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 32/20), koji je stupio na snagu 20. ožujka 2020., smanjen je iznos novčane naknade ako poslodavac ne zapošljava propisani broj osoba s invaliditetom.

Osnovica za obračun novčane naknade propisana je čl. 10 Zakona i to kao umnožak broja osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti i iznosa minimalne plaće  za razdoblje na koje se obveza odnosi, a visina naknade više se ne obračunava po stopi od 30% već po stopi od 20% te mjesečna naknada iznosi 812,50 kn (4.062,51 x 20%) umjesto dosadašnjih 1.218,75 kn.

Obveza novčane naknade po stopi od 30% obračunava se zaključno sa zadnjim danom veljače 2020.

Svi poslodavci koji su i do izmjena ovoga Zakona bili oslobođeni obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom oslobođeni su i nadalje s tim da je obuhvat poslodavaca koji su oslobođeni navedeni obveze proširen poslodavcima u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja. Navedeni se poslodavci (u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja) oslobađaju  obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, počevši od 1. travnja 2020.

S obzirom na novonastalu situaciju, novim st. 8. čl. 10. propisano je da se u slučaju posebnih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušavaju okoliš, narušavaju gospodarsku aktivnost ili uzrokuju znatnu gospodarsku štetu, ministar nadležan za rad može posebnom odlukom utvrditi da se:

– sredstva uplaćena s osnove novčane naknade mogu, osim za namjene propisane st. 6. ovoga članka, koristiti i za druge namjene u svrhu očuvanja radnih mjesta i zadržavanja u zaposlenosti

– obveza plaćanja novčane naknade iz st. 3. ovoga članka može odgoditi za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Natrag