Kategorije radnika zaštićene od otkaza ugovora o radu

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR), kao osnovni zakon radnog zakonodavstva, uređuje radne odnose kao ugovorne odnose u kojima imamo dvije stranke i to radnika s jedne i poslodavca s druge strane. Obje ugovorna strana dužne su pridržavati se ZR-a i drugih propisa kojima se uređuju radni odnosi.

Otkaz je jedan način prestanka ugovora o radu koga mogu otkazati i radnik i poslodavac redovitim ili izvanrednim otkazom. Poslodavac može otkazati ugovor o radu ako za to ima opravdan razlog za razliku od radnika koji ne mora navesti razlog otkazivanja.

Posebnu zaštitu od otkaza imaju određene kategorije radnika, kojima se u određenim slučajevima ne može otkazati ugovor o radu, a to su trudnice, maloljetne osobe, stariji radnici i osobe s invaliditetom.  

Zabrana otkazivanja ugovora o radu može biti apsolutna i relativna.

U čl. 34. ZR-a izrijekom je propisano da za vrijeme:

  • trudnoće,
  • korištenja rodiljnog, roditeljskog i posvojiteljskog dopusta,
  • rada s polovicom punog radnog vremena,
  • rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta,
  • dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te
  • dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, odnosno u roku od petnaest dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja ovih prava, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja koristi neko od navedenih prava.

Otkaz ugovora o radu nije ograničen navedenom odredbom na neke od otkaznih razloga iz čega proizlazi da je riječ o zaštiti od svih načina  otkaza ugovora o radu i to redovitog, izvanrednog i otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora. To ujedno znači da se trudnici ugovor o radu ne može otkazati niti zbog kojeg otkaznog razloga iz čl. 115. st. 1. ZR-a  poslovno ili osobno uvjetovanog razloga kao niti zbog skrivljenog ponašanja radi kršenja obveza iz radnog odnosa.

U ovom slučaju radi se o apsolutnoj zabrani i koja se odnosi na sve otkazne razloge.

Otkaz ugovora o radu bit će ništetan ukoliko je na dan otkazivanja poslodavcu bilo poznato da je radnica trudna  ili ako ona u roku od petnaest dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o trudnoći i  dostavi mu potvrdu ovlaštenog liječnika ili drugog ovlaštenog tijela koja potvrđuje tu okolnost.

ZR je ukinuo apsolutnu zaštita trudnica i osoba koje koriste neko od navedenih prava jer je odredbom čl. 34. st. 3. i 4. ZR-a propisano da tim osobama ugovor o radu prestaje ¾ smrću poslodavca fizičke osobe ¾ prestankom obrta po sili zakona ¾ brisanjem trgovca pojedinca iz registra, odnosno da se ugovor o radu može otkazati zbog  poslovno uvjetovanih razloga tijekom provedbe postupka likvidacije u skladu s posebnim propisom.

Ugovor o radu može se otkazati trudnici i u postupku likvidacije radi poslovno uvjetovanih razloga kao i u slučaju stečaja jer u tom slučaju nije propisana posebna zaštita ove kategorije radnika. Ukoliko je ugovor o radu već otkazan a kod radnika naknadno nastupi neki od slučajeva iz čl. 34. ZR-a u tom slučaju radniku sve to vrijeme ne teče otkazni rok.

Za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radnika koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti čl. 32. ZR-a propisana je apsolutna zabrana otkazivanja ugovor o radu. Ova zabrana propisana je radi zaštite radnika koji su pretrpjeli ozljedu na radu ili su oboljeli od profesionalne bolesti  kako ta činjenica ne bi štetno utjecala na prava radnika.  Ugovor o radu ne može se otkazati tijekom liječenja ili oporavka od priznate ozljede na radu ili utvrđene profesionalne bolesti a nakon isteka tog razdoblja radnik više nema zaštitu od otkazivanja osnovom ovih razloga.

Zabrana se odnosi i na redoviti i na izvanredni otkaz ugovora o radu i na sve otkazne razloge- osobno ili poslovno uvjetovani otkaz kao i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika.

Ako radnik tijekom otkaznog roka postane privremeno nesposoban za rad zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti u tom slučaju otkaz ugovora o radu ostaje na snazi ali otkazni rok ne teče dok traje spriječenost za rad po toj osnovi. Iznimka je ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme koji uvijek prestaje istekom roka na koji je sklopljen bez obzira da li je radnik privremeno nesposoban za rad i s koga osnova. Zabrana otkaza ne odnosi se na slučaj kada se ugovor o radu otkazuje zbog stečajnog postupka te stečajni upravitelj može otkazati ugovor o radu bez obzira na zakonske i ugovorne zabrane otkazivanja.

Da bi radnik mogao ostvariti zaštitu iz čl. 38. ZR-a ozljeda na radu moraju biti priznate odnosno profesionalna bolest mora biti utvrđena.

ZR-om je propisana i zaštita radnika koji su kod poslodavca proveli u radnom odnosu neprekidno dvadeset godina, tako da im se otkazni tok povećava za dva tjedna ako je navršio pedeset godina života, a za mjesec dana ako je navršio pedeset pet godina života.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag