Kamate prema poreznim propisima u 2020. godini

Poreznim su propisima utvrđeni posebni kriteriji kada trgovačka društva, koja nisu banka ili druga financijska institucija, odobravaju pozajmice drugim pravnim ili fizičkim osobama ili primaju pozajmice. Porezni tretman (na)plaćenih kamata prvenstveno ovisi o poreznom statusu osobe zajmoprimca i zajmodavca. Osim njihovog poreznog statusa, važna je i činjenica jesu li zajmodavac i zajmoprimac rezidenti ili nerezidenti, te radi li se o povezanim ili nepovezanim osobama. U slučaju kada društvo daje pozajmicu fizičkim osobama, primjenjuju se propisi o oporezivanju dohotka.

1. Kamate između poduzetnika prema poreznim propisima

Zakonom o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 - 121/19) propisana je visina kamata kao porezno dopustivog rashoda tuzemnog društva - obveznika poreza na dobit, u slučaju kada dobiva zajam od inozemnog povezanog društva, te visina kamata kao minimalnog prihoda (u svrhe oporezivanja) u slučaju kada tuzemno društvo odobrava pozajmicu inozemnom povezanom društvu. Navedeno se primjenjuje i u odnosima povezanih društava rezidenata, ukoliko jedno od društava ima povlašteni porezni status. Kod utvrđivanja kamatne stope na zajmove između povezanih osoba kao polazna osnovica uzima prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, a koje HNB objavljuje u tekućoj kalendarskoj godini. Visinu kamatne stope objavljuje ministar financija prije početka svakog poreznog razdoblja. U Narodnim novinama br. 125/19 objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu, koja je stupila na snagu 31.12.2019.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu iznosi 3,42%.

Pozajmice između trgovačkih društava rezidenata i nerezidenata:

Kod pozajmica koje se odobravaju između trgovačkih društava koja se smatraju međusobno povezanim osobama, a jedan od njih ima status rezidenta RH a drugi status nerezidenta, primjenjuje se sljedeće:

  • trgovačka društva rezident i nerezident su nepovezane osobe- primjenjuje se tržišna kamata,
  • trgovačka društva rezident i nerezident su povezane osobe- primjenjuje se propisana kamatna stopa za tu godinu, odnosno 3,42% za 2019. (čl. 14. Zakona o porezu na dobit).

Treba napomenuti kako je Zakonom o porezu na dobit dana mogućnost da porezni obveznik može sam utvrđivati kamatu, prema uvjetima i na način propisan čl. 13. Zakona, primjenom odgovarajuće metode transfernih cijena, pod uvjetom da taj način primjenjuje na sve ugovore (čl. 14. st. 4. Zakona).

Pozajmice između trgovačkih društava rezidenata:

U odnosima povezanih društava rezidenata primjenjuje se načelo nepristrane transakcije, po kojem se kod kamata na primljene zajmove u slučaju povezanih osoba priznaju obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma (tržišne kamate). Dakle, kod pozajmica koje se odobravaju između domaćih trgovačkih društava (koja su rezidenti RH), porezni propis nalaže slijedeće:

  • trgovačka društva rezidenti su nepovezane osobe º primjenjuje se tržišna kamata,
  • trgovačka društva rezidenti su povezane osobe º primjenjuje se:
    • tržišna kamata ili
    • propisana stopa (3,42%), ako jedna od povezanih osoba ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope (temeljem korištenja određenih poreznih olakšica) ili ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja (čl. 13. Zakona o porezu na dobit).

2. Kamatna stopa na zajmove fizičkim osobama

Kada trgovačko društvo daje pozajmicu fizičkim osobama, bilo svojim radnicima ili vlasnicima, primjenjuju se propisi o oporezivanju dohotka. Sukladno čl. 21. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16 - 121/19), primicima u naravi smatraju se povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada. Primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorene niže i stope kamate od 2% godišnje, osim kamata po kreditima koji se daju ili subvencioniraju iz proračuna, ali ne radnicima uprave

Kamatna stopa na zajmove fizičkim osobama ispod 2% smatra se primitkom u naravi.

Prema čl. 21. st. 1. toč. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 - 1/20), primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se i primici radnika i osoba koje ostvaruju primitke iz čl. 21. Zakona o porezu na dohodak u stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost (dobra, usluge, prava i ostala primanja u naravi), u koje posebice ulazi korištenje kredita uz kamate ispod stope od 2% godišnje. No, ako uslijed primjene zakonom utvrđenih promjenjivih parametara iznos obračunate kamate koja je ugovorena iznad stope od 2% godišnje u određenom trenutku padne ispod stope od 2% godišnje, tako novoutvrđena kamata ne smatra se povoljnijom kamatom iz čl. 21. st. 3. Zakona.

3. Kamatna stopa na nepravovremeno plaćene poreze

Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 115/16 - 121/19) propisuje (čl. 130.) da se na iznos manje ili više plaćenog poreza obračunavaju i plaćaju kamate u skladu s posebnim propisom. Sukladno čl. 29. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 - 29/18), stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotna poena. Hrvatska narodna banka  je 2. siječnja 2020. (Nar. nov., br. 1/20) objavila „Prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima“ za referentno razdoblje od 1. svibnja 2019. do 31. listopada 2019. i ista iznosi 3,11%. Sukladno tome, nova kamatna stopa na nepravovremeno plaćene poreze i druga javna davanja  o kojima Porezna uprava vodi evidenciju iznosi 6,11%, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. Ista se kamatna stopa  primjenjuje i na više plaćene javne prihode.

U slučaju neplaćanja poreza i ostalih javnih prihoda u propisanom roku, od 1.1.2020. na utvrđenu a neplaćenu poreznu obvezu obračunavaju se kamate po stopi od 6,11% godišnje.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

 

Natrag