Jesu li sredstva utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom?

Zakon o proračunu i Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna obvezuju proračune i izvanproračunske korisnike na sastavljanje izvještaja o izvršenju, dok proračunski korisnici za sada nemaju takvu obvezu propisanu nekim propisom.

Pravilnik o izvršenju propisuje da izvještaji o izvršenju moraju prikazivati (između ostaloga) podatke o prihodima i primicima, rashodima i izdacima prema ekonomskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji te klasifikaciji izvora financiranja.

Budući da čelnik svakog proračunskog subjekta mora dati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti (u nastavku ponegdje: Izjava), kojom potvrđuje da su sredstva institucije korištena zakonito, svrhovito i namjenski – znači u skladu s planom, tako se u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti provjerava jesu li sredstva utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom.

Odgovor na to pitanje:

  • proračuni JLP(R)S-a daju na temelju izvještaja o izvršenju proračuna iz kojeg se treba vidjeti je li utrošeno više sredstva od odobrenih proračunom (osim za vlastite i namjenske prihode i primitke, u skladu sa Zakonom o proračunu), a
  • proračunski i izvanproračunski korisnici odgovaraju na temelju usporedbe izvršenja i financijskog plana iz koje se treba vidjeti je li utrošeno više sredstva od odobrenih financijskim planom (osim za vlastite i namjenske prihode i primitke u skladu sa Zakonom o proračunu).

Izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika (?)

Dakle iz navedenog proizlazi da i proračunski korisnici izrađuju svojevrstan izvještaj o izvršenju financijskog plana, ali njegov sadržaj, rok i postupak za donošenje nisu propisani. Kako bi takav izvještaj bio točan i vjerodostojan, bitno je da bude izrađen do dana do kada se mora podnijeti Izjava o fiskalnoj odgovornosti te da podaci koji su u njemu prikazani budu identični podacima iz važećeg financijskog plana te financijskih izvještaja sastavljenih za određenu proračunsku godinu. Minimalni sadržaj tog izvještaja mogu biti podaci o prihodima, primicima, rashodima i izdacima iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji. Kod nekih institucija (proračunskih korisnika) obveza izrade takvog izvještaja proizlazi iz statuta odnosno nekog drugog internog akta. Očekuje se uvođenje obveze izrade izvještaja o izvršenju financijskog plana za sve proračunske korisnike.

Načelo blagajne vs. obračunsko načelo nastanka događaja

Nadalje, Zakon o proračunu, kao niti Pravilnik o izvršenju ne propisuju koje načelo treba primijeniti kod izrade izvještaja o izvršenju proračuna. Kako se u izvještaju o izvršenju proračuna prikazuje podatak „indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu“, jasno je da podatak o izvršenju za izvještajno razdoblje treba biti usporediv s podacima iz planskog akta. Međutim, propisima nije određeno niti prema kojem načelu se izrađuje proračun JLP(R)S-a.

Budući da se podaci o izvršenju, primjerice proračuna JLP(R)S-a, temelje na podacima iz poslovnih knjiga JLP(R)S-a (koje se vode primjenom modificiranog načela nastanka događaja koje je propisano Pravilnikom o računovodstvu) i financijskih izvještaja JLP(R)S-a, koji se sastavljaju prema podacima iz poslovnih knjiga, proizlazi da se izvještaj o izvršenju proračuna, kao i sam proračun JLP(R)S-a mogu sastavljati uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja.

Državni proračun (planski akt) se, jednako kao i izvještaj o izvršenju državnog proračuna, izrađuje na novčanoj osnovi.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag