U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/20 objavljen je članak "Izmjene Zakona o ustanovama od 1.1.2020.". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Sažetak članka:

Osnivanje i ustrojstvo ustanova u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH) je uređeno Zakonom o ustanovama (Nar. nov., br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08; u nastavku: Zakon) koji od donošenja do sada nije značajno mijenjan i dopunjavan. Iz navedenog razloga odredbe Zakona nisu bile dovoljno usklađene za ostalim zakonima. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama (Nar. nov., br. 127/19)  pored usklađivanja sa ostalim propisima posebno su uređeni uvjeti poslovanja javnih ustanova kojima su osnivači druge pravne i fizičke osobe. Ove ustanove u pravilu obavljaju određenu javnu službu sukladno posebnom zakonu a ostvarenu dobit su sukladno Zakonu bile dužne koristiti isključivo za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti i nisu mogle isplaćivati dobit.

Izmjenama i dopunama Zakona uspostavlja se opći okvir i jednoobrazno uređuju uvjeti osnivanja, ustrojstvo i način rada, vrste poslova, pravni status zaposlenih, izvore financiranja te odgovornost i nadzor u javnim ustanovama koje pretežito ili isključivo obavljaju povjerene poslove državne uprave kao i ostalih javnih ustanova, odnosno drugih ustanova.

Primarna intencija Zakona je da se pitanja kao što su način osnivanja, ovlasti upravnih vijeća ili drugih kolegijalnih tijela, odgovornost za zakonito i pravilo obavljanje povjerenih poslova i način raspolaganja s ostvarenom dobiti javnih ustanova kojima je jedini osnivač RH, a temeljem posebnog zakona pretežito ili isključivo obavljaju povjerene poslove državne uprave, u cijelosti uskladi sa Zakonom o sustavu državne uprave (Nar. nov., br. 66/19; u nastavku: ZSDU). Naime, ZSDU-om je uređen sustav državne uprave te opća pravila o ovlaštenjima za donošenje podzakonskih propisa za provedbu i privremenih interventnih mjera sa svrhom zakonitog, svrhovitog, djelotvornog i učinkovitog obavljanja poslova državne uprave. Kako bi se navedeno osiguralo upućuje se na odredbe ZSDU-a kojima su uređeni:

  • uvjeti za povjeravanje poslova državne uprave,
  • osiguravanje sredstava za obavljanje povjerenih poslova,
  • mjere, radnje, akti i materijalna ograničenja upravnog nadzora te
  • uvjeti za stjecanje iznimnih normativnih ovlaštenja.

Primjenom odredaba ZSDU na koje se upućuje ne dovodi se u pitanje neovisnost pojedinih javnih ustanova koje obavljaju povjerene poslove državne uprave u području regulacije i nadzora zakonom određenih tržišta javnih usluga.

Zakonom je otvorena mogućnost da javne ustanove koje obavljaju javnu službu sukladno posebnom zakonu, čiji je osnivač druga pravna ili fizička osoba, odnosno čiji su jedini osnivači druge pravne i/ili fizičke osobe, ostvarenu dobit upotrijebe i na druge načine a ne samo za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.

Ako javne ustanove ostvarenu dobit upotrijebe i na druge načine, što od 1.1.2020. mogu, u tom slučaju primjenjuju se odgovarajuće odredbe propisa o trgovačkim društvima, temeljem odluke osnivača u skladu s aktom o osnivanju i statutom. Navedenim se ne isključuje mogućnost da te javne ustanove i nadalje ostvarenu dobit koriste za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, ako osnivač to smatra potrebnim i tako odluči.

Pored ZSDU-a, Zakonom je usklađen i s odredbama Zakona o sudskom registru , Zakona o općem upravnom postupku , Zakona o upravnim sporovima  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka , uz terminološke i nomotehničke prilagodbe.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi:

ustanova, osnivanje ustanove, ustroj ustanove, ostvarena dobit

Natrag