Usaglašavanje salda potraživanja i obveza s vjerovnicima i dužnicima krajem godine

U izvješćima Državnog ureda za reviziju o obavljenim revizijama financijskih izvještaja i poslovanja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, jedna od učestalih nepravilnosti odnosi se na obavljanje godišnjeg popisa imovine i obveza, posebno na popis potraživanja i obveza. Prema nalazima DUR-a, popis financijske imovine i obveza još uvijek se često svodi na prijepise iz poslovnih knjiga i nije vjerodostojan.

Usklađivanje s 31. prosincem

Za sve proračune i proračunske korisnike, još 2015. godine, uvedena je obveza usklađivanja potraživanja i obveza s vjerovnicima i dužnicima sa stanjem na dan 31. prosinca proračunske godine.

Naime, prema Uputi Ministarstva financija o obavljanju godišnjeg popisa imovine i obveza taj su postupak obvezni provoditi svi proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici, prilikom obavljanja godišnjeg popisa potraživanja i obveza popisa sa stanjem na dan 31. prosinca.

Prema navedenoj Uputi, u slučajevima velikog broja dužnika, osobito kada se radi o manjim iznosima i u odnosu s fizičkim osobama – dužnicima, gore navedeni način usklađivanja (putem ovjere izvoda otvorenih stavaka) nije potrebno provoditi ako je uspostavljen kontinuirani sustav praćenja i informiranja o stanju njihovog duga. Primjer takvog sustava je iskazivanje potraživanja od dužnika na svakom računu, na način da je uz iznos tekućeg dugovanja na računu naveden i ukupan iznos dugovanja.

Popis potraživanja i obveza – prema knjigovodstvenom stanju

Popis financijske imovine i obveza obavlja se prema knjigovodstvenom stanju. To znači da povjerenstvo za popis popisne liste sastavlja prema podacima iz analitičkih evidencija vjerovnika i dužnika, te preispituje iskazana salda potraživanja i obveza na način da utvrđuje:

 • jesu li izvršena usklađivanja potraživanja i obveza s komitentima, ako su utvrđene razlike jesu li materijalno značajne te kako su razriješene,
 • postoji li pravni temelj za svako potraživanje i obvezu,
 • je li ispravno utvrđena visina potraživanja odnosno obveze,
 • jesu li potraživanja odnosno obveze pokriveni instrumentima plaćanja i sl.

Povjerenstvo za popis treba zatražiti izlist starosne strukture potraživanja i obveza kako bi moglo ocijeniti:

 • postoje li zakašnjenja u naplati potraživanja odnosno obveza,
 • razloge nepravovremene naplate ili isplate,
 • je li pokrenut postupak za naplatu dospjelih potraživanja,
 • je li proveden postupak ispravka vrijednosti potraživanja u skladu s čl. 37.a Pravilnika o računovodstvu i sl.

Osim sastavljanja popisnih listi o popisu financijske imovine i obveza, u izvještaju o obavljenom popisu povjerenstvo sastavlja bilješke o navedenim provedenim postupcima preispitivanja, kao i o obavljenom razgovoru s osobama koje vode evidencije ove imovine i obveza.

U posebnim popisnim listama potrebno je iskazati:

 • potraživanja i obveze za koje ne postoji uredna dokumentacija,
 • neusklađena potraživanja i obveze i
 • nenaplativa ili zastarjela potraživanja.

Budući da se popis financijske imovine i obveza obavlja prema knjigovodstvenom stanju, preduvjet je da su prije obavljanja popisa provedena sva knjiženja koja se odnose na ovu imovinu i obveze, kao i usklađenja s komitentima.

Novim pitanjem pod red. br. 51. novog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, provjeravat će se sadrži li Izvještaj o obavljenom popisu za 2019. godinu popis potraživanja i obveza po pojedinom vjerovniku, odnosno dužniku, a pitanjem pod red. br. 54 je li s 31. prosincem 2019. obavljen ispravak vrijednosti potraživanja u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu.

Usklađivanje s 31. listopada

Novim Upitnikom o fiskalnoj odgovornostiuvedeno je novo pitanje pod red. br. 50. kojim se provjerava jesu li s dužnicima su usklađeni podaci o potraživanjima na datum 31. listopada.

Usklada salda potraživanja s dužnicima, sa stanjem na dan 31. listopada, nije obveza koja proizlazi iz nekog propisa, upute, naputka ili sl. Stoga, kako bi se na ovo pitanje u Upitniku moglo potvrdno odgovoriti, obavezno je, po prvi puta s 31. listopada 2019. provesti navedeno usuglašavanje.

Treba napomenuti da time nije ispunjena obveza usklade međusobnih potraživanja i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca proračunske godine koju nalaže gore spomenuta Uputa Ministarstva financija.

Pročitajte više:

FIP 12/19, N. Bičanić, str. 161.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag