Upis stvarnog vlasnika u Registar - obveza menadžera!

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika i Zakon o sprječavanju pranja novca propisuju da je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe (ili opunomoćenik) i upravitelj trusta (ili njegov opunomoćenik) dužna do 31.12.2019. godine upisati podatke o stvarnom vlasniku u Registar koji vodi Fina.

Tko je stvarni vlasnik?

Stvarni vlasnik je fizička osoba (osobe) koja kontrolira i upravlja pravnim subjektom:

- izravnim vlasništvom - kad je fizička osoba (osobe) vlasnik dionica ili udjela,

- neizravnim vlasništvom - kad je fizička osoba (osobe) vlasnik dionica ili udjela poduzetnika koji je vlasnik drugog poduzetnika), ili

- odnosno osoba (osobe) koja kontrolira poslovanje i upravlja.

Tek izuzetno, ako se usprkos poduzetim svim raspoloživim mjerama ne može pronaći stvarni vlasnik, ili ako postoji sumnja da identificirana fizička osoba (osobe) nije stvarni vlasnik, kao stvarni vlasnik može se upisati direktor - fizička osoba (osobe) - koja je član uprave ili drugoga poslovodnog tijela.   

U Registar se upisuju stvarni vlasnici svih pravnih subjekata, a to su:

  1. trgovačka društva (d.o.o., j.d.o.o., d.d., komanditna društva, javna trgovačka društva, gospodarska interesna udruženja), podružnice stranih trgovačkih društava, trgovačka društva koja nisu poslovno aktivna i ustanove, a kod kojih je stvarni vlasnik fizička osoba (osobe);
  2. pravne osobe u postupku stečaja ili likvidacije, koje kao stvarnog vlasnika upisuju stečajnog upravitelja odnosno likvidatora;
  3. udruge, zaklade i fundacije, kod kojih je stvarni vlasnik fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom;
  4. trustovi i s trustom izjednačeni subjekti stranog prava (koji su obveznici OIB-a u Republici Hrvatskoj), kod kojih stvarni vlasnik može biti osnivač, upravitelj trusta, itd.

Od obveze upisa izuzeta su: ministarstva, tijela državne uprave, zadruge, političke stranke, komore, sindikati, turističke zajednice i dr. Nadalje, izuzete su ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač, od 1.1.2020.  izuzeta su  i trgovačka društva kojima je 100%-tni vlasnik RH ili JLP(R)S. Osim navedenih, u Registar stvarnih vlasnika ne upisuju se obrti, inozemni pravni subjekti koji nemaju sjedište u RH, niti trustovi koji u RH nisu obveznici OIB-a.

Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira ne upisuju se u Registar stvarnog vlasnika, ali su dužna upisati podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada, te imaju li izdane dionice na donositelja.

Za udruge koje su obveznici upisa ne treba upisivati podatke u Registar, jer će se ti podatci jednokratno preuzeti iz sustava OIB-a.

Kako upisati podatke?

Menadžeri, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe i upravitelji trusta (ili njihovi opunomoćenici), dužni su upisati stvarnog vlasnika na način prema uputi koju je objavila Fina:

1) putem aplikacije Fine (uz osobni digitalni certifikat), ili

2) pomoću popunjenih isprintanih obrazaca (RSV od 1 do 4, u ovisnosti o pravnom obliku) koji se predaju u poslovnicama Fine. Obrasci se ne smiju slati poštom, već ih osobno, uz presliku svog službenog osobnog dokumenta,  mora predati osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe (menadžer), ili njegov opunomoćenik. Ako obrasce predaje opunomoćenik, on tada uz osobni dokument prilaže i punomoć koja ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Podatke mogu upisati knjigovodstveni servisi za svoje klijente i putem Finine aplikacije, uz uvjet da imaju certifikat Fine putem kojega mogu u ime svoje stranke pristupiti servisima države i javne uprave i punomoć od klijenta (koja se daje putem sustava e-Ovlaštenja) temeljem čega servis može pristupiti Registru.

Svi obveznici su, uz upis u Registar, dužni dati podatke o stvarnom vlasniku i obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca, za potrebe provedbe mjera dubinske analize stranke.

U slučaju promjena stvarnog vlasnika, obveznici su (uključujuči i udruge) sami dužni u roku od 30 dana u Registru ažurirati upisane podatke.

Ako kod trgovačkih društava ili ustanova u 100%-tnom vlasništvu RH ili jedinice lokalne samouprave dođe do promjena u vlasničkoj strukturi, radi kojih neka druga pravna ili fizička osoba postane suvlasnik, tada je taj pravni subjekt obvezan upisati podatke o stvarnom vlasniku u Registar u roku od 30 dana od dana promjene.

Nadzor nad upisom i Registrom provode Fina, Porezna uprava i Financijski inspektorat, a za propuste su propisane visoke kazne za pravne i odgovorne osobe.

Čitatelje zainteresirane za više podataka i potankosti o ovom Registru i postupku upisa, upućujemo na TEB-ove priručnik „Registar stvarnih vlasnika“ s komentarom i uputama za provedbu upisa i priručnik „Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s podzakonskim aktima i komentarom“, kojima su autori stručnjaci iz Ureda za sprječavanje pranja novca (više na: www.teb.hr).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

 

Natrag