Troškovi programa Erasmus+ kod proračunskih korisnika

Program Erasmus+ koji provodi Agencije za mobilnost  i programe Europske unije (AMPEU) odvija se kroz razdoblje od 2014. do 2020. i obuhvaća pet glavnih područja: opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, mladi i sport.

Erasmus + pruža prilike korisnicima za suradnju i mobilnost s partnerskim državama, nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince  i organizacije, provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse, stručna usavršavanja i osposobljavanja, volontiranja, razmjenu mladih i rad na međunarodnim projektima usmjerenima ka modernizaciji i internacionalizaciji sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Europska komisija u želji da maksimalno pojednostavi proces provedbe i praćenja programa Erasmus + namijenjenog sufinanciranju projekata u području obrazovanja, osposobljavanja i sporta te projekte namijenjene mladima predvidjela je paušalne troškove  i primjenu načela pojednostavljenog troška (SCO Simplified costs option). To znači da se veća značajnost pridaje ocjeni kvalitete projekta, rezultatu i učincima nego pravdanju troškova računima. Troškovi provedbe projekta određeni su paušalno prema različitim zemljama, a troškovi puta definirani su razredima putne udaljenosti prema kalkulatoru Europske komisije (tzv. Distance band kalkulatoru).

U sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava koji korisnik sklapa s AMPEU navode se financijska i ugovorna pravila vezana uz prihvatljivost troškova, obračun i pravdanje jediničnih doprinosa i /ili stvarnih troškova, provjeru cjelokupne dokumentacije i završnog izvješća.

AMPEU je korisnicima sredstava Erasmus + dala neke preporuke o postupanjima vezanim uz provođenje projekata, a Ministarstvo financija izdalo je Upute za računovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda iz EU sredstava i sredstava Erasmus +.

Kod generiranja razlika između odobrenog iznosa financijske potpore (tzv. paušalni iznos) i stvarnih troškova prema računima evidentiranim u poslovnim knjigama korisnika stvaraju su određeni viškovi sredstava koji nastaju npr. kupnjom avionske karte znatno prije puta kada je cijena jeftinija od kupnje karte neposredno prije polaska. Tim se viškovima sredstava prema preporukama mogu podmiriti neke druge aktivnosti, omogućiti skuplje putovanje ili smještaj, ali i koristiti opcija preraspodjele unutar iste proračunske kategorije ili između proračunskih kategorija sukladno mogućnostima koje nudi sporazum.

Unos podataka u poslovne knjige proračunskog korisnika temelji se na vjerodostojnim, istinitim i urednim knjigovodstvenim ispravama.

Viškovi financijskih sredstava koji se ostvare i ostanu na kraju provedbe projekta mogu se trošiti nakon odobrenog završnog izvješća od strane Agencije. Preporuka je AMPEU da se ta sredstva reinvestiraju u projekt odnosno da se njima koristiti primjerice za unapređenje projektnih rezultata, diseminaciju i održivost projekta, knjige i ostalu literaturu, edukacije za osoblje, studente i sl.

Po Uputi Ministarstva financija sredstva programa Erasmus + dobivena od AMPEU putem natječaja evidentiraju se odmah kao prihod temeljem prijenosa EU sredstava, za razliku od knjigovodstvenog evidentiranja strukturnih fondova kod kojih se prihodi od EU priznaju tek po nastanku rashoda kod krajnjeg korisnika EU sredstava.

Prilikom vrednovanja završnog izvješća ocjenjuje se kvaliteta provedenih aktivnosti te se u slučaju manjkave, djelomične ili zakašnjele provedbe korisniku umanjuje financijska potpora ovisno o dobivenoj ocjeni u određenom postotku na određene kategorije troškova ili na ukupan iznos ugovorenih sredstava.

No bez obzira na sva ova postupanja, propisana pravila programa i porezna priznanja primjena načela pojednostavljenih, paušalnih troškova dovodi do nejasnoća u razumijevanju između korisnika programa Erasmus +, tj. voditelja ili nositelja i njihovih računovodstvenih službi. Naime, kao što smo naveli trošokvi se u programu Erasmus + priznaju paušalno, bez dokumentacije, računa i sl., a realizacija, evidentiranje i opravdanost istih provodi se prema načelima proračunskog računovodstva, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 124/14 – 3/18; u nastavku: Pravilnik) i Zakonu o proračunu (Nar. nov., br. 87/08 – 15/15; u nastavku: Zakon).

Prema navedenim popisima unos podataka u poslovne knjige proračunskog korisnika temelji se na vjerodostojnim, istinitim i urednim knjigovodstvenim ispravama. Knjigovodstvena isprava pisani je ili memorirani elektronički dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni. Stoga da bi se troškovi mogli evidentirati u poslovnim knjigama proračunskog korisnika iako ih možda i nije potrebno pravdati prema AMPEU moraju biti iskazani temeljem vjerodostojne dokumentacije. Istu zahtjeva i porezni propis (čl. 5. st. 12. i 14. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 80/19).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag