Sklopljen Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Vlada Republike Hrvatske i Sindikat policije Hrvatske, Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske sklopili su 29.11.2019. Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike[1].

Potpisom Dodatka II. KU-a[2] ugovorne strane suglasno su utvrdile da su državnim službenicima i namještenicima, u skladu s odredbama važećeg KU-a, do sada isplaćivana sva ugovorena materijalna prava, te su Dodatkom II. KU-a utvrdili za 2020. visinu:

  • osnovice za izračun plaća i
  • materijalna prava.

Ugovorne strane su konstatirale da osnovica za izračun plaća državnih službenika i namještenika od 2012. do 2016. nije rasla i iznosila je 5.108,84 kn, te da je od 1.1.2017. rasla i to:

  • od 1.1.2017. do 31.7.2017. - 2% i iznosila 5.211,02 kn,
  • od 1. 8.2017. do 31.10.2017. - 2% i iznosila 5.315, 24 kn,
  • od 1.11.2017. do 31.12.2018. - 2% i iznosila 5.421,54 kn,
  • od 1.1.2019. do 31.8.2019. - 3% i iznosila 5.584,19 kn, a
  • od 1.9.2019. 2% i iznosi 5.695,87 kn.

Dodatkom II. KU-a socijalni partneri su ugovorili da će osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike za 2020. iznositi:

  • od 1.1.2020. do 31.5.2020. - 5.809,79 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za siječanj 2020., koja se isplaćuje u veljači 2020.,
  • od 1.6.2020. do 30.9.2020. - 5.925,99 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za lipanj 2020., a koja se isplaćuje u srpnju 2020., a
  • od 1.10.2020. - 6.044,51 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za listopad 2020., koja se isplaćuje u studenom 2020. i nadalje.

Socijalni partneri su se ujedno dogovorili da će o visini osnovice za izračun plaće za državne službenike i namještenike za 2021. pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2021. i ugovoriti je dodatkom KU-a, te da će pri tome voditi računa o povećanjima ugovorenima Dodatkom II. KU-a i financijskim opterećenjima koja ona predstavljaju za Državni proračun RH.

Pored dogovora o osnovici za izračun plaće ugovorne strane su se usuglasile da će regres i godišnja nagrada za božićne blagdane za 2020. iznositi 1.500,00 kn, a dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2020. 600,00 kn.

Ugovorne strane su se ujedno usuglasile da će o visini jednokratnih materijalnih prava (regres, dar u prigodi dana Sv. Nikole i nagrada za božićne blagdane) ugovorenih KU-om, za 2021. pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2021. i ugovoriti ih dodatkom KU-a, pri čemu će voditi računa o povećanjima ugovorenima Dodatkom II. KU-a i financijskim opterećenjima koja ona predstavljaju za Državni proračun RH.

Pored navedenog, ugovorne strane su sporazumno utvrdile da iznos dnevnice za službena putovanja u RH iz čl. 49. st. 2. KU-a  i iznos dodatka za rad na terenu iz čl. 50. st. 4. KU-a iznosi 200,00 kn.

Nadalje, ugovorne strane su sporazumno utvrdile da će otpremnina prilikom odlaska u mirovinu službenika i namještenika od 1.1.2020. iznositi dvije osnovice za izračun plaće državnog službenika i namještenika, koje će biti važeće na zadnji dan rada u državnoj službi prije odlaska službenika i namještenika u mirovinu.

 

[1] Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 119/19; u nastavku: Dodatak II. KU)

[2] Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 112/17, 12/18 i 2/19 – Dodatak: u nastavku: KU)

Natrag