Primjenjujete li HSFI-e ili MSFI-e?

Svi poduzetnici obveznici poreza na dobit dužni su godišnje financijske izvještaje (u nastavku: GFI) sastavljati i objavljivati primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI-a) ili Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI-a). S obzirom da se financijski izvještaji sastavljaju na temelju bruto bilance, tj. podataka iskazanih u glavnoj knjizi poduzetnici su HSFI/MSFI-e dužni primjenjivati već prilikom knjiženja poslovnih događaja.

Tko primjenjuje HSFI-e?

Obveznici primjene HSFI-a su mikro, mali i srednji poduzetnici.

Tko primjenjuje MSFI-e?

MSFI-e su obvezni primjenjivati veliki poduzetnici i svi subjekti od javnog interesa. MSFI-e može primjenjivati i ovisno društvo, odnosno društvo kći koje je obveznik primjene HSF-a, a čije matično društvo sastavlja i prezentira godišnje konsolidirane financijske izvještaje primjenom MSFI-a. Ako društvo kći odluči primjenjivati MSFI-e obvezno je svoje GFI-e sastavljati primjenom MSFI-a.

Jeste li mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik?

Prema veličini svaki poduzetnik se razvrstava sam na temelju pokazatelja o iznosu ukupne aktive, iznosu prihoda i prosječnog broja zaposlenih tijekom poslovne godine utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji. To znači da se za potrebe sastavljanja GFI-a za 2018. treba razvrstati temeljem pokazatelja iz GFI-a za 2017.

GFI poduzetnika

O veličini i standardima koje je poduzetnik obvezan primjenjivati ovisi sadržaj GFI-a i dokumentacije koju je poduzetnik obvezan sastaviti i predati Fini. Tako su za javnu objavu Fini dužni dostaviti:

  • mikro i mali poduzetnici: bilancu, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje
  • srednji i veliki poduzetnici: bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje, a
  • obveznici primjene MSFI-a (uz navedene izvještaje) i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

GFI svih poduzetnika moraju biti sastavljeni u skladu s HSFI-ima odnosno MSFI-ima.

DETALJNIJE O TEMI:

FIP br. 1/19, mr. sc. Štahan M., str. 34 - 54

FIP br. 2/19, Kovačić D., str. 53 - 62

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

Natrag