Ostvarivanje prednost pri zapošljavanju

Pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju ostvaruje se prilikom prijama i zapošljavanja u državnoj ili javnoj službi. Da bi pojedina osoba ostvarila prednost prilikom zapošljavanja obvezna je u prijavi na natječaj pozvati se na svoje pravo prednosti i ukoliko zadovoljava propisane uvjete za ostvarivanje prednosti ta osoba može ostvariti prednost koju može ostvariti samo pod jednakim uvjetima.

Pravo prednosti pri zapošljavanju  propisana je:

  • Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Nar. nov., br. 121/2017),
  • Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina (Nar. nov. br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11 i 93/11),
  • Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13, 152/14 i 39/18),
  • Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Nar. nov., br. 33/92 - 148/13) i
  • Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 112/17, 12/18 i 2/19; u nastavku: KU).

Pored navedenih zakona kojima je propisana prednost pri zapošljavanju, hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, pripadnicima nacionalnih manjina, osobama sa invaliditetom i osobama iz čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike je propisana prednost pri zapošljavanju. Prema čl. 67. KU-a službeniku i namješteniku, za čijim je radom prestala potreba u državnom tijelu, to državno tijelo je dužno ponuditi prijem u državnu službu, odnosno sklapanje ugovora o radu, ako se u roku od jedne godine ukaže potreba za obavljanjem poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik bio raspoređen u trenutku kada je za njegovim radom prestala potreba.

Osoba kojoj je povrijeđeno prava prednosti pri zapošljavanju, za ostvarivanje toga prava mora podnijeti prigovor na odluku o izboru javnoj službi koja je donijela odlukom o izboru i povrijedila njome povrijedila pravo prednosti pri zapošljavanju, odnosno žalbu na rješenju o prijemu koje je donijelo državno tijelo, tijela jedinice regionalne ili lokalne vlasti. Da li će osoba kojoj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju podnijeti prigovora na odluku o izboru ili žalbe na rješenju o prijamu ovisi tko je povrijedio to pravo.

Primanje u radni odnos javne ustanove obavljaju na temelju odluke o izboru kandidata, a prijam u državnu, regionalnu ili lokalnu službu vlasti obavlja se na temelju rješenja o prijamu.

Prigovor, odnosno žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru/rješenja o prijamu javnoj ustanovi ili tijelu javne vlasti koje je raspisalo natječaj a o prigovoru/žalbi odlučuje nadležno tijelo javne ustanove ili tijela javne vlasti.

Ako osoba smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju može po konačnosti odluku o odabiru kandidata, odnosno konačnosti rješenja o prijamu u roku od 15 dana podnijeti zahtjev upravnoj inspekciji za provedbu nadzora.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag