Nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti

Novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti stupio je na snagu 1. siječnja ove godine. Nacrt nove Uredbe o fiskalnoj odgovornosti bio je u javnoj raspravi do 24. kolovoza, a donošenje nove Uredbe predviđeno je za kraj rujna. U vrijeme zaključenja ovog izdanja TEB-ovog Poslovnog infa, nova Uredba još nije donesena, a u nastavku se ukazuje na novosti koje su prezentirane u Nacrtu Uredbe.

Postroženi uvjeti za davanje Izjave 1.a, novi sadržaj Izjave 1.b

Izjava se daje na temelju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (u nastavku: Upitnik), nalaza Državnog ureda za reviziju i raspoloživih informacija.

Čelnik može dati Izjavu na obrascu iz priloga 1.a Uredbe samo ako se provjerama utvrdi da su sredstva korištena zakonito, namjenski i svrhovito te da sustav unutarnjih kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. Međutim, ako se utvrde slabosti i nepravilnosti koje su utjecale ili mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, čelnik daje Izjavu na obrascu iz priloga 1.b Uredbe.

Izjava se mora dati na obrascu iz priloga 1.b Uredbe i ako na temelju Upitnika nisu utvrđene slabosti i nepravilnosti koje su utjecale ili mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, ali je:

  • Državni ured za reviziju izrazio uvjetno ili negativno mišljenje za godinu za koju se daje Izjava i/ili
  • ako nalozi koje je utvrdio Državni ured za reviziju iz ranijih godina još nisu provedeni.

Upitnik o fiskalnoj odgovornosti

Dosadašnji Upitnik o fiskalnoj odgovornosti (za proračune i proračunske korisnike) imao je 75 pitanja. Prema Nacrtu nove Uredbe, povećan je broj pitanja, neka od dosadašnjih pitanja se brišu, neka se mijenjaju, a uvode se pitanja za dva nova područja: Transparentnost i Upravljanje imovinom.

Primopredaja dužnosti

Prilikom postupka primopredaje dužnosti, čelnik kojemu prestaje obnašanje dužnosti obvezan je sastaviti Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti.

Ako je datum primopredaje raniji od 31. kolovoza, uz Izjavu se predaje i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine za one slabosti i nepravilnosti koje su prema Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti trebale biti otklonjene u razdoblju do datuma prestanka obnašanja dužnosti te prilozi sastavljeni i predani uz Izjavu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.

Uz Izjavu se sastavljaju sljedeći prilozi:

popunjeni Upitnik,

Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti,

Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine,

Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana.

Ako je datum primopredaje nakon 31. kolovoza, uz Izjavu se predaju propisani prilozi sastavljeni za razdoblje od 1. siječnja do dana prestanka obnašanja dužnosti čelnika. Znači, sastavlja se novi Upitnik, testiraju se postupci, procedure, poslovne promjene, dokumentacija i ostalo iz tekuće podine.

Izjava čelnika kojemu prestaje obnašanje dužnosti zajedno s navedenim prilozima predaje se čelniku koji preuzima dužnost, i ulaže u Predmet o fiskalnoj odgovornosti za određenu godinu.

Primopredaja dužnosti odgovornih osoba. I nadalje ostaje propisano da čelnik može od odgovornih osoba unutarnjih ustrojstvenih jedinica obveznika tražiti davanje Izjave na temelju popunjenog Upitnika, raspoloživih informacija i vlastite procjene, iz njihova djelokruga rada, uz koju prilažu Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti ako uoče slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i popunjeni Upitnik za njihov djelokrug rada. Dakle, odgovorne osobe unutarnjih ustrojstvenih jedinica prilikom odlaska s mjesta odgovorne osobe unutarnje ustrojstvene jedinice obveznika i postupka primopredaje, ako to čelnik od njih zatraži, sastavljaju Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma odlaska s mjesta odgovorne osobe, koja se zajedno s propisanim prilozima predaje čelniku i ulaže u Predmet.

Detaljnije o temi:

FIP br. 10/19, I. Jakir Bajo, str. 73

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag