Nastanak obveze PDV-a kod primljenih usluga iz inozemstva

Primjenom sustava obrnutog oporezivanja veliki broj isporuka dobara i usluga koje inozemni porezni obveznici obavljaju tuzemnim poreznim obveznicima oporezuje se u tuzemstvu na način da tuzemni porezni obveznik sam obračunava i plaća PDV na primljenu isporuku.

Radi navedenoga, prilikom primanja usluga od poreznih obveznika iz inozemstva (države članice i treće zemlje) ključno je utvrditi kada nastaje predmetni oporezivi događaj, odnosno u kojem trenutku nastaje obveza prijavljivanja i obračunavanja tuzemnog PDV-a.

Oporezivi događaj definiran je kao događaj na temelju kojeg su ispunjeni pravni uvjeti potrebni za nastanak obveze obračuna PDV-a, a nastaje kada su dobra isporučena ili usluge obavljene (čl. 29. i čl. 30. st. 1. Zakona o PDV-u).

Obveza obračuna PDV-a nastaje kada je nastao oporezivi događaj, a utvrđena obveza PDV-a iskazuje se u prijavi PDV-a za razdoblje oporezivanja u kojem je obavljena isporuka dobara ili usluga (čl. 36. st. 2. Pravilnika o PDV-u).

U skladu s navedenim, ako inozemni porezni obveznik u mjesecu kolovozu 20X1. tuzemnom poreznom obvezniku obavi uslugu, koju je tuzemni porezni obveznik obvezan evidentirati u PDV prijavama i obračunati dužni iznos tuzemnog PDV-a, tada se takva usluga evidentira u  prijavi PDV-a za kolovoz 20X1.

Ako je oporezivi događaj nastao, a za njega nije ispostavljen račun, oporezivi događaj se prijavljuje u prijavi za ono obračunsko razdoblje u kojem je obavljena isporuka (čl. 36. st. 3. Pravilnika o PDV-u).

Prema tome, ako inozemni porezni obveznik u mjesecu kolovozu 20X1. tuzemnom poreznom obvezniku obavi uslugu, koju je tuzemni porezni obveznik obvezan evidentirati u PDV prijavama i obračunati dužni iznos tuzemnog PDV-a, a za tu uslugu ne ispostavi račun u kolovozu, tuzemni porezni obveznik dužan je svejedno takvu uslugu evidentirati u prijavi PDV-a za kolovoz 20X1.

Usluge se smatraju obavljenima u trenutku završetka njihovog korištenja (čl. 36. st. 4. Pravilnika o PDV-u). Ako se usluga obavlja stalno kontinuirano kroz više razdoblja oporezivanja, obveza obračuna PDV-a nastaje po proteku svakog razdoblja oporezivanja, bez obzira je li usluga zaračunana ili nije.

Ako inozemni porezni obveznik kontinuirano (lipanj - prosinac 20X1.) obavlja uslugu tuzemnom  poreznom obvezniku, koju je tuzemni porezni obveznik obvezan evidentirati u PDV prijavama i obračunati dužni iznos tuzemnog PDV-a, tada se takva usluga prijavljuje u PDV prijavama za lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 20X1.

Prema mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave od 1.4.2014. (Klasa: 410-19/14-01/51; Ur. broj: 513-07-21-01/14-1), kod davanja licenci na razdoblje od godine dana ili više, za što porezni obveznik odmah naplaćuje naknadu za cijelo razdoblje korištenja licence, napominje se da porezna obveza nastaje u obračunskom razdoblju u kojem je izdao račun i to na ukupnu naknadu za danu licencu. Jednako tako porezni obveznik primatelj licence ima pravo odmah odbiti PDV koji mu je zaračunan neovisno o tome što će licencu koristiti tijekom godine dana ili više. 

U pravilu, kada se radi o uslugama koje imaju element inozemnosti, odnosno obavljaju se inozemnim poreznim obveznicima, tada se cijene ugovaraju u inozemnim valutama. Postavlja se pitanje koji tečaj koristiti prilikom preračunavanja u kune za potrebe prijavljivanja u PDV prijavama?

Ako su elementi za utvrđivanje porezne osnovice, osim pri uvozu dobara, utvrđeni u stranoj valuti, za preračun u kune koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze obračuna PDV-a (čl. 36. st. 2. Zakona o PDV-u).

Na primjer, ako je usluga ugovorena u stranoj valuti obavljena na dan 14. kolovoza 20X1., tada se za preračun u kune koristi srednji tečaj HNB-a na dan 14. kolovoza 20X1. Ako se pak radi o kontinuiranoj usluzi koja se obavlja u razdoblju lipanj - kolovoz 20X1., tada se za preračun u kune koriste srednji tečajevi HNB-a na dane 30. lipnja 2018., 31. srpnja 2018. i 31. kolovoza 20X1.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Polugodišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijeni od 650,00 kn.

Natrag