Nadzor nad radom udruge

Zakonom o udrugama (u nastavku: Zakon) propisuje se između ostalog i nadzor nad radom i poslovanjem udruge. Nadzor može biti unutarnji, inspekcijski, financijski i upravni.

Unutarnji nadzor

Zakonom je propisano da unutarnji nadzor udruge provode sami članovi udruge. Ukoliko član udruge utvrdi nepravilnost u provedbi statuta ili nekog drugog općeg akta udruge, dužan je o tome izvijestiti određeno tijelo udruge definirano statutom ili skupštinu udruge ukoliko nije definirano nadležno tijelo te zahtijevati da se nepravilnost i/ili povreda statuta ili drugog općeg akta udruge otkloni. 

Upozorenje člana treba razmotriti u roku od 30 dana od dana dostave pisanog zahtjeva i ako se po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo ili skupština i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom udruge.

Nepravilnosti u radu udruga nadziru članovi ili druga državna tijela, nadležni uredi, Ministarstva.

Inspekcijski nadzor

Inspekcijski nadzor nad radom udruge sukladno odredbama Zakona obavlja nadležni ured. Inspekcijskim se nadzorom nad radom udruge smatra nadzor koji se odnosi na to prijavljuju li udruge, promjene statuta, naziva, adrese sjedišta, izbor osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanak rada, rabe li u pravnom prometu podatke o promjenama, odnosno postupaju li po promjenama prije nego što su upisane u registar udruga, rabe li naziv pod kojim su upisane u registar udruga, održavaju li sjednice skupštine i dostavljaju li zapisnike s redovnih sjednica, vode li popis članova udruge na način propisan Zakonom te jesu li prestale djelovati sukladno odredbama Zakona.

Prijave nepravilnosti u radu udruge prijavljuju se nadležnim uredima državne uprave u županiji gdje je sjedište udruge ili ukoliko je sjedište udruge na području grada Zagreba, Gradskom uredu za opću upravu grada Zagreba.

Ako državni službenik ovlašten za provedbu inspekcijskog nadzora nad radom udruge utvrdi nepravilnosti u radu udruge ovlašten je poduzeti sljedeće mjere:

  • narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u određenom roku,
  • izdati obvezni prekršajni nalog.

O poduzetim mjerama u provedbi inspekcijskog nadzora nad radom udruge državni službenik nadležnog ureda dužan je odmah obavijestiti središnje tijelo državne uprave u čiji djelokrug spadaju ciljevi radi kojih je udruga osnovana i središnje tijelo državne uprave u čiji djelokrug spadaju gospodarske djelatnosti koje udruga obavlja.

Nadzor nad obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi osnivanja udruge i nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti udruge obavljaju nadležne inspekcije i ovlašteni državni službenici ovisno o djelokrugu udruge, sukladno posebnim propisima. Nepravilnosti iz ovog područja mogu se prijaviti  nadležnim inspekcijama i to za područje:

  • prijave nepravilnosti iz radnih odnosa i zaštite na radu, Inspektoratu rada - Ministarstvu rada i mirovinskog sustava,
  • prijave nepravilnosti iz područja pružanja ugostiteljske djelatnosti i usluga u turizmu, Turističkoj inspekciji - Ministarstvu turizma,
  • prijave vezane uz kršenje poreznih propisa obveza fiskalizacije te narušavanja tržišnog natjecanja Poreznoj upravi - Ministarstvu financija.

Financijski i upravni nadzor

Nadzor nad financijskim poslovanjem udruge i podnošenjem propisanih financijskih izvješća provodi Ministarstvo financija, sukladno posebnim propisima kao što su Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i drugi Pravilnici.

Nadzor nad upravljanjem financijskim sredstvima iz javnih izvora obavljaju nadležna državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge javne institucije koje odobravaju ta sredstva.

Upravni nadzor nad provođenjem Zakona obavlja Ministarstvo uprave.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Polugodišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijeni od 650,00 kn.

Natrag