Na koju dnevnicu za službeni put i rad na terenu imate pravo od 1.9.2019.?

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.9.2019. (Nar. nov., br. 80/19) povećan je neoporezivi iznos dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno kao i neoporezivi iznos dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu s dosadašnjih 170,00 kn na 200,00 kn. Nadalje, iznos neoporezive dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno povećan je s dosadašnjih 85,00 kn na 100,00 kn. Pritom je izrijekom propisano da se povećanje neoporezivog iznosa tuzemnih dnevnica za službena putovanja primjenjuju za dnevnice koje se odnose na dane službenog puta od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. Dakle, uvećana dnevnica ne može se neoporezivo isplatiti za službena putovanja koja su bila prije 1.9.2019. (npr. u kolovozu 2019.).

S obzirom na veći broj pitanja utjecaja ove promjene poreznog propisa na visinu dnevnice i terenskog dodatka utvrđenih kolektivnim ugovorima i/ili pravilnicima o radu i/ili ugovorima o radu, u nastavku prvo dajemo osvrt na javne i državne službe, a potom i na ostale radne odnose.

Dnevnice za službeno putovanje u javnim i državnim službama

Kolektivnim ugovorima u javnom i državnom sektoru osigurana je određena razina materijalnih prava javnih i državnih službenika i namještenika.

Pravo na dnevnicu za službeno putovanje u javnim službama uređeno je u čl. 63. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službvama (Nar. nov., br. 128/17 - 47/18; u nastavku: TKU) Prema st. 5. toga članka ako dođe do promjene poreznih propisa kojima se neoporezivi iznos dnevnice povećava, od dana primjena toga propisa toliko se povećava iznos dnevnice.

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 112/17 – 2/19; u nastavku: KUDS) ne sadrži takvu odredbu, ali je njegovim čl. 109. osigurana ujednačenost materijalnih prava državnih službenika s javnim službenicima u slučaju da je kakvo materijalno pravo za njih povoljnije ugovoreno.

Slijedom navedenog, proizlazi da počevši od 1.9.2019. javnim i državnim službenicima i namještenicima pripada pravo na dnevnicu u iznosu od 200,00 kn za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno odnosno 100,00 kn za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno.

Terenski dodatak u javnim i državnim službama

Ono što porezni propis naziva dnevnicom za rad na terenu, kolektivni ugovori za javne i državne službe nazivaju terenskim dodatkom odnosno dodatkom za rad na terenu. Uvodno je istaknuto kako je počevši od 1.9.2019. povećan neoporezivi iznos ovog primitka s dosadašnjih 170 kn na 200 kn.

No, za razliku od prava na dnevnicu za službeno putovanje, ni TKU ni KUDS ne upućuju na uvećanje terenskog dodatka u slučaju povećanja neoporezivog iznosa ovog primitka.

Prema tome, unatoč tome što se ovaj primitak od 1.9.2019. može neoporezivo isplatiti u visini 200 kn, kolektivnim ugovorima za državne i javne službe ovo pravo je i nadalje osigurano do najviše iznosa od 170 kn.

Utjecaj promjene na ostale kolektivne ugovore i radne odnose

U slučaju gdje poslodavca obvezuje kakav kolektivni ugovor ili pravilnik o radu ili u nedostatku istih ugovor o radu potrebno je u tom aktu provjeriti na koji način je pravo na ove primitke ugovoreno za zaposlenike kod tog poslodavca. U bitnome, ukoliko se visina ovih primitaka veže uz promjenu poreznih poreznog propisa, zaposlenicima će poslodavci biti u obvezi isplaćivati veću dnevnicu, a ukoliko se visina primitka ne veže za promjenu poreznog propisa, zaposlenicima ne pripada pravo na uvećani primitak, bar dok se ne izmijeni taj akt.

Tako primjerice prema Kolektivnom ugovoru ugostiteljstva (Nar. nov., br. 36/18 – 45/19) radnicima pripada pravo na dnevnicu za službeni put i terenski dodatak najmanje u visini utvrđenoj poreznim propisima (čl. 42. i 43.). Dakle, zaposlenima u toj djelatnosti pripada pravo na povećanu dnevnicu kako za službeni put (200 kn i 100 kn), tako i za rad na terenu (200 kn).

S druge strane, prema Kolektivnom ugovor za graditeljstvo (Nar. nov., br. 115/15 – 49/18) visina dnevnice za službeni put i terenski dodatak nisu vezani uz promjenu poreznih propisa pa su stoga poslodavci, bez obzira na mogućnost uvećane neoporezive isplate, u obvezi isplaćivati te primitke u visini kao i dosad (dnevnicu za službeni put u iznosu od 150 – 170 kn, a terenski dodatak u iznosu od 90 – 170 kuna dnevno – vidi čl. 53. i 54.). Naravno, mogu ih isplaćivati i uvećano, ali nemaju tu obvezu.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Polugodišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijeni od 650,00 kn.

Natrag