Izmjene Zakona o porezu na dobit

U Nar. nov., br. 121 od 11.12.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koji stupa na snagu dana 1.1.2020.

Prema izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit od 1.1.2020.:

 • Porez na dobit plaća se po stopi:
  • 12% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000,00 kn ili
  • 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi veći od 7.500.000,00 kn;
 • Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost obveznik je plaćanja poreza na dobit ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kn
  • Iznos ostvarenih primitaka jedini je kriterij za obveznu promjenu načina oporezivanja (drugi uvjeti - ostvareni dohodak, vrijednost dugotrajne imovine i prosječan broj radnika brisani su iz odredbi Zakona);
 • Poreznu osnovicu prema novčanom načelu može utvrđivati porezni obveznik koji u prethodnom poreznom razdoblju nije ostvario prihode veće od 7.500.000,00 kn;
 • Neprofitne organizacije i druge pravne osobe iz čl. 2. st. 7. Zakona mogu poreznu osnovicu utvrditi u paušalnom iznosu ako u prethodnom poreznom razdoblju nisu po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ostvarili prihode veće od 7.500.000,00 kn;
 • Porezno priznatim rashodom smatra se i otpis zastarjelih potraživanja do 5.000,00 kn od nepovezanih osoba obveznika poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti (obrtnika);
 • Porezno priznatim darovanjima za zdravstvene potrebe smatraju se i darovanja za troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove;
 • Društva koja prestaju po skraćenom postupku bez likvidacije obvezna su podnijeti obrazac PD
  • odredba se primjenjuje i na društva koja su sukladno ZTD-u prestala poslovati po skraćenom postupku tijekom 2019.;
 • Skraćen je rok za podnošenje porezne prijave:
  • u slučaju otvaranja stečaja ili likvidacije na 30 dana,
  • po okončanju postupka stečaja, likvidacije ili drugog načina prestanka poslovanja na 8 dana od isteka poreznog razdoblja;
 • Stečajna i likvidacijska masa, kao pravni slijednik društva nad kojima je proveden postupak stečaja/likvidacije smatraju se obveznikom poreza na dobit;
 • Pravila protiv premještanja dobiti proširuju se na izlazno oporezivanje kod prijenosa imovine iz sjedišta u stalnu poslovnu jedinicu i obrnuto, hibridne neusklađenosti i neusklađenost rezidentnosti.

Navedene promjene primjenjivati će se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2020. g. i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1.1.2020., osim odredbi kojima se propisuje hibridna neusklađenost koje će se primjenjivati u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2022. g. i nadalje.

Natrag