Donesena je nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti

Vlada RH je na sjednici 3. listopada 2019. godine, donijela novu Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Uredba će stupiti na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, kada prestaje važiti Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11 - 119/15). Dakle, Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu, daje se na temelju nove Uredbe o fiskalnoj odgovornosti.

Postroženi uvjeti za davanje Izjave 1.a, novi sadržaj Izjave 1.b

Izjava o fiskalnoj odgovornosti daje se na temelju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, nalaza Državnog ureda za reviziju i raspoloživih informacija.

Čelnik može dati Izjavu na obrascu iz priloga 1.a Uredbe samo ako se provjerama utvrdi da su sredstva korištena zakonito, namjenski i svrhovito te da sustav unutarnjih kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. Ako se utvrde slabosti i nepravilnosti koje su utjecale ili mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, čelnik daje Izjavu na obrascu iz priloga 1.b Uredbe.

Izjava se mora dati na obrascu iz priloga 1.b Uredbe i ako na temelju Upitnika nisu utvrđene slabosti i nepravilnosti koje su utjecale ili mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, ali je:

  • Državni ured za reviziju izrazio uvjetno ili negativno mišljenje za godinu za koju se daje Izjava i/ili
  • ako nalozi koje je utvrdio Državni ured za reviziju iz ranijih godina još nisu provedeni.

Ukoliko će čelnici davati Izjavu na novom obrascu 1.b,  izjavljivat će da su u sustavu unutarnjih kontrola utvrđene slabosti i nepravilnosti koje mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava…”

Upitnik o fiskalnoj odgovornosti

Dosadašnji Upitnik o fiskalnoj odgovornosti (za proračune i proračunske korisnike) imao je 75 pitanja. Novim Upitnikom (za proračune i proračunske korisnike) koji čini Prilog 2.a  nove Uredbe, povećan je broj pitanja na 84, neka od dosadašnjih pitanja su brisana, neka su izmijenjena, neka su nova, a uvedena su i dva nova područja pitanja: Transparentnost i Upravljanje imovinom.

Primopredaja dužnosti

Prilikom postupka primopredaje dužnosti, čelnik kojemu prestaje obnašanje dužnosti obvezan je sastaviti Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti.

Prema trenutno važećoj Uredbi (Narodne novine, br. 78/11 - 119/15), ako je datum primopredaje raniji od 31. kolovoza, uz Izjavu se predaje i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine za one slabosti i nepravilnosti koje su prema Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti trebale biti otklonjene u razdoblju do datuma prestanka obnašanja dužnosti te prilozi sastavljeni i predani uz Izjavu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.

Ako je datum primopredaje nakon 31. kolovoza, a do stupanja na snagu nove Uredbe, testiranja se obavljaju na „starom“ Upitniku, koji je sastavni dio važeće Uredbe.

Potvrdan odgovor na neka nova pitanja – potrebno je donijeti određene procedure kraja listopada 2019.

Prema čl. 8. st. 9 nove Uredbe, za pitanja vezana uz postojanje određenih procedura i internih akata potvrdan odgovor može se dati samo ako su procedure, odnosno interni akti usvojeni i primjenjuju se najkasnije s 30. lipnja za godinu za koju se podnosi Izjava. Kako se novim Upitnom traži provjera postojanja procedura za koje do sada to nije bila obveza, iznimno će se prilikom sastavljanja Izjave za 2019. godinu na pitanja vezana uz postojanje određenih procedura i internih akata potvrdan odgovor moći dati ako su procedure, odnosno interni akti usvojeni do 31. listopada 2019.

Svi pretplatnici priručnika Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR), u okviru pretplate u sljedećim dopunama dobit će na svoje adrese novu knjigu Sastavljanje Izjave o fisklanoj odgovornosti (prema novoj Uredbi), a dodatni primjerci moći će se kupiti u slobodnoj prodaji.

Detaljnije o temi pročitajte u časopisu "Financije, pravo i porezi":

mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Promjene u postupku i načinu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (FIP 10/2019)

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag