Članovi uprave u sustavu osiguranja

Sukladno čl. 187.c Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge koji nije po toj osnovi osiguran obveznik je doprinosa u visini razlike između doprinosa prema osnovici osiguranja propisanoj čl. 21. st. 2. Zakona o doprinosima (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,65) odnosno čl. 37. st. 2. ovoga Zakona (za izaslane članove uprave) i doprinosa prema osnovi temeljem koje je prijavljen kao osigurana osoba.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa propisana čl. 21. Zakona za 2019. godinu iznosi 5.491,20 kn (8.448,00 x 0,65), odnosno minimalna godišnja osnovica na koju su dužne uplatiti propisane doprinose osobe koje su članovi uprave iznosi 65.894,40 kn (MO I. stup: 9.884,16 kn, MO II. stup: 3.294,72 kn te zdravstveno osiguranje 10.872,58 kn što ukupno iznosi 24.051,46 kn). Ako će član uprave tijekom 2019. platiti doprinose (mirovinsko i zdravstveno) na mjesečnu osnovicu manju od 5.491,20 kn tada će, temeljem rješenja PU, platiti razliku između osnovice na koju su doprinosi utvrđeni prema osnovi osiguranja temeljem koje je prijavljen kao obvezni osiguranik i najniže osnovice za člana uprave.

Što to u praksi znači? U nastavku dajemo nekoliko primjera obračuna propisanih doprinosa.

 

Članovi uprave koji su u osiguranju temeljem neke od osnova osiguranja

Primjer 1. Član uprave je zaposlen puno radno vrijeme

Ante Milić je zaposlen na puno radno vrijeme u j.d.o.o.-u u kojem je ujedno i član uprave. S obzirom na propisanu obvezu iz čl. 21. Zakona, obvezan je plaćati doprinose na osnovicu od 5.491,20 kn (MO I. stup: 823,68 kn, MO II. stup: 274,56 kn te zdravstveno osiguranje u iznosu od 906,05 kn, što ukupno iznosi 2.004,29 kn). Pritom nije obvezan isplaćivati plaću u tom iznosu.

Budući će tokom godine platiti doprinose na propisanu osnovicu, neće imati obvezu plaćanja razlike.

Primjer 2. Član uprave je zaposlen na nepuno radno vrijeme

Igor Vidić je u svom društvu zaposlen na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno) i nije u osiguranju temeljem bilo koje druge osnove. Mjesečna osnovica na koju obračunava doprinose iznosi 2.745,60 kn (MO I. stup: 411,84 kn, MO II. stup: 137,28 kn te zdravstveno osiguranje u iznosu od 453,02 kn, što ukupno iznosi 1.002,14 kn).

S obzirom da je tijekom godine plaćeno ukupno 12.025,73 kn, a temeljem propisane minimalne godišnje osnovice (od 65.894,40 kn) treba platiti ukupno 24.051,46 kn, proizlazi da će osoba morati platiti na svoj teret iznos od 12.025,73 kn.

Primjer 3. Osoba je zaposlena u društvu A (plaća manja od 5.491,20 kn), a član uprave je u društvu B u kojem ne prima naknadu

Radnica Maja Šarić zaposlena je u društvu A (nije član uprave) u kojem ostvaruje plaću u iznosu od 4.800,00 kn, a član je uprave u društvu B u kojem ne ostvaruje naknadu.

Na mjesečnoj razini poslodavac A je obračunao i uplatio doprinose u iznosu od 1.752,00 kn (MO I. stup: 720,00 kn, MO II. stup: 240,00 kn te zdravstveno osiguranje 792,00 kn), odnosno 21.024,00 kn na godišnjoj razini. Budući je za člana uprave obvezno na godišnjoj razini uplatiti ukupno 24.051,46 kn doprinosa slijedi da će PU radnici Šarić rješenjem utvrditi obvezu uplate razlike od 3.027,46 kn što će morati platiti na svoj teret.

Primjer 4. Osoba je zaposlena u društvu A (plaća manja od 5.491,20 kn), a član uprave je u društvu B u kojem prima naknadu

Radnica Maja Šarić zaposlena je u društvu A u kojem ostvaruje plaću u iznosu od 4.800,00 kn, a član je uprave u društvu B u kojem ostvaruje naknadu u iznosu od 1.500,00 kn.

Na mjesečnoj razini poslodavac A je obračunao i uplatio doprinose u iznosu od 1.752,00 kn (MO I. stup: 720,00 kn, MO II. stup: 240,00 kn te zdravstveno osiguranje 792,00 kn), odnosno 21.024,00 kn na godišnjoj razini.

U društvu B je na isplaćenu naknadu mjesečno obračunato i uplaćeno ukupno  262,50 kn doprinosa (MO I. stup: 112,50 kn, MO II. stup: 37,50 kn te zdravstveno osiguranje 112,50 kn) što na godišnjoj razini iznosi 3.150,00 kn.

Iako je u društvu A i društvu B uplaćeno ukupno 24.174,00 kn, što je više od propisanog iznosa (24.051,46), radnica će imati obvezu uplate razlike na godišnjoj razini budući je prema osnovi temeljem koje je prijavljena kao osigurana osoba (u društvu A) plaćeno ukupno 21.024,00 kn.

Primjer 5. Osoba je zaposlena u društvu A (plaća veća od 5.491,20 kn), a član uprave je u društvu B u kojem ne prima naknadu

Kada osoba ostvaruje plaću veću od 5.491,20 kn (što je propisana osnovica za uplatu doprinosa za člana uprave), tada se na godišnjoj razini neće utvrditi razlika za uplatu.

Primjer 6. Osoba je zaposlena u društvu A i društvu B na pola radnog vremena, u oba je član uprave

Bruno Mašić je zaposlen u dva društva, u svakom na pola radnog vremena, s tim da je u oba društva član uprave.

Budući je obvezan temeljem čl. 21. Zakona o doprinosima plaćati doprinose na propisanu osnovicu, razmjerno vremenu provedenom na radu (u svakom društvu na 2.745,60 kn), proizlazi da će tijekom 2019. mjesečno platiti doprinose na 5.491,20 kn te mu se neće utvrditi razlika za uplatu doprinosa za 2019.

Primjer 7. Osoba ima registriranu samostalnu djelatnost (obrt) i član je uprave u društvu u kojem ne ostvaruje naknadu

Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a obveznici su poreza na dohodak, obvezne su tijekom 2019. godine uplaćivati doprinosa na mjesečnu osnovicu od 5.491,20 kn što je ujedno i mjesečna osnovica za članove uprave koji nisu osigurani po toj osnovi. S obzirom da će tijekom godine biti uplaćeni doprinosi na osnovicu propisanu za članove uprave, ove osobe neće plaćati razliku do propisane godišnje osnovice.

Umirovljenici

Od navedene obveze utvrđivanja i plaćanja doprinosa prema minimalnoj godišnjoj osnovici izuzeti su korisnici mirovine koji su ujedno i zaposleni (osim korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti).

Primjer 8. Umirovljenik je zaposlen na nepuno radno vrijeme u društvu A u kojem je i član uprave

Umirovljenik je zaposlen u društvu A (4 sata dnevno) u kojem ostvaruje plaću od 3.800,00 kn. Poslodavac je na mjesečnoj razini obračunao i uplatio doprinose na isplaćenu plaću, u iznosu od 1.387,00 kn (MO I. stup: 760,00 kn te zdravstveno osiguranje 627,00 kn) odnosno na godišnjoj razini ukupno 16.644,00 kn. Bez obzira što je uplaćeno manje od propisanih 24.051,46 kn, umirovljenik neće biti obveznik plaćanja razlike između plaćenih doprinosa i doprinosa obračunanih na godišnju osnovicu s obzirom na izuzeće propisano čl. 187.c st. 2. Zakona.

 

Članovi uprave koji nisu obvezno osigurani po nekoj od osnova osiguranja

Članovi uprave, izvršni direktori trgovačkih društava, likvidatori i upravitelji zadruge ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi i ako posebnim propisom nije drukčije određeno, obvezno su osigurani (čl. 12. Zakona o mirovinskom osiguranju), a ta obveza proizlazi i iz čl. 7. st. 1. toč. 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. To znači da, kao i do sada, obvezno ulaze u sustav osiguranja umirovljenici, studenti te nezaposlene osobe, koji su članovi uprave.

Za ove osobe obvezu doprinosa, vrste doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem (čl. 90. Zakona). Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za 2019. iznosi 8.448,00 kn (umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0). Na navedenu osnovicu se obračunavaju doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (na mjesečnoj razini ukupno 3.083,52 kn), a dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Ako trgovačko društvo ili zadruga članu uprave ili izvršnom direktoru toga društva ili likvidatoru, odnosno upravitelju zadruge u kojemu osiguranik po toj osnovi obnaša dužnost člana uprave ili izvršnog direktora/likvidatora/upravitelja zadruge, a nisu zaposleni u tim društvima, isplati primitak, obveza doprinosa se utvrđuje na način propisan za drugi dohodak (porez na dohodak: 24% i ev. prirez, MO: 10% odnosno 7,5% + 2,5% te ZO: 7,5%).

 

Natrag