Aktualnosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu

Obveznici vođenja proračunskog računovodstva godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu sastavljat će i predavati prema odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 3/15 – 112/18) čije su zadnje izmjene stupile na snagu 22. prosinca 2018. godine. S ovim izmjenama ne mijenjaju se obrasci financijskih izvještaja za 2018., međutim mijenja se sadržaj Bilješki, počevši sa sastavljanjem Bilješki uz godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu, za sve obveznike financijskog izvještavanja u proračunskom računovodstvu.

Obvezne Bilješke uz Bilancu moraju sadržavati:

  1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično) i
  2. popis sudskih sporova u tijeku.

Navedeni popisi iskazuju se u tablicama. Popis sudskih sporova u tijeku obvezno sadrži sažeti opis prirode spora, procjenu financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina te procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava.

Novost je i ukidanje obrasca: UDJ, stoga JLP(R)S-i više nemaju obvezu izvještavanja na tom obrascu. Obrazac: UDJ nije potrebno sastavljati za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2018. godine.    

Najavljeno je da će Okružnica o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. biti objavljena početkom 2019. godine (www.mfin.hr, bit će dostupna i ovdje). Dio Okružnice bit će vezan uz prikaz uobičajenih uputa o priznavanju prihoda i rashoda proračunske godine, ali i upućivanja na obvezu povrata sredstva u državni proračun koja proizlazi iz odredbi Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. (Nar. nov., br. 124/17 i 108/18) i Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S-a za 2018. (Nar. nov., br. 7/18).

Za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike JLP(R)S-a rok predaje godišnjih financijskih izvještaja je 31. siječnja 2019., za JLP(R)S-e i izvanproračunske korisnike 15. veljače 2019., a za konsolidirane financijske izvještaje 28. veljače 2019.

Novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu

U Narodnim novinama, br. 111/18 objavljen je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti, koji stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Izradi novog zakona o fiskalnoj odgovornosti pristupilo se u cilju potpune prilagodbe nacionalnog zakonodavstva odredbama Pakta o stabilnosti i rastu, te dobivenim Preporukama Vijeća EU-a u okviru Europskog semestra.

Dvije najvažnije novosti koje su uređene novim Zakonom jesu da se fiskalna pravila u potpunosti usklađuju s odredbama Pakta o stabilnosti i rastu i da se jača neovisnost te se proširuje nadležnost Povjerenstva za fiskalnu politiku. Uz to, kroz niz odredaba se dorađuje dosadašnje uređenje kako bi se stvorili preduvjeti za osiguranje srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija, kao i za zakonito, namjensko i svrhovito trošenje proračunskih sredstava.

Odredbe novoga Zakona odnose se na državni proračun i proračune JLP(R)S-a, proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika sukladno Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S-a te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika. U dijelu primjene fiskalnih pravila propisano je da se odredbe novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti primjenjuju dodatno i na pravne osobe koje su prema pravilima statističke metodologije Europske unije (ESA 2010) razvrstane u sektor općeg proračuna, a nisu proračunski i izvanproračunski korisnici.

U dijelu koji se odnosi na davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, uz dosadašnje obveznike novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti primjenjivat će se i na trgovačka društva u vlasništvu RH i/ili jedne ili više JLP(R)S-a te na druge pravne osobe kojima je osnivač RH i/ili jedna ili više JLP(R)S-a. Takve će pravne osobe biti utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji će, kao i do sada, voditi Ministarstvo financija.

Novim Zakonom zadržavaju se odredbe o obvezi davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za sve dosadašnje obveznike koji su, podsjetimo:

  • ministri i čelnici drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna,
  • općinski načelnici, gradonačelnici odnosno župani,
  • čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a,
  • predsjednici uprava trgovačkih društava u vlasništvu RH, nekog državnog tijela ili JLP(R)S-a te
  • čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač RH, državno tijelo ili JLP(R)S.

Pravila koja su propisana važećom Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Nar. nov., br. 78/11 - 119/15) ostaju na snazi do donošenja nove uredbe i neće se mijenjati u pogledu sastavljanja Izjava za 2018. godinu.

Detaljnije o temi:

FIP br. 1/19, mr. sc. Ivana Jakir- Bajo, A. Zorić, str. 15.

FIP br. 1/19, mr. sc. Ivana Jakir- Bajo, A. Zorić, str. 25.

FIP br. 1/19, mr. sc. Ivana Jakir- Bajo, str. 185.

 

 

 

 

Natrag