Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja

Procjena umanjenja vrijednosti potraživanja

Na kraju svake poslovne godine, poduzetnik je dužan procijeniti postoje li objektivni dokazi o umanjenju vrijednosti potraživanja. Ako postoji objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti potraživanja koji nastaje nakon njihovog početnog priznavanja, vrijednost potraživanja se umanjuje i u računu dobiti i gubitka priznaju se odnosni rashodi.

Objektivni dokazi o umanjenju potraživanja uključuju: značajne financijske teškoće dužnika; nepoštivanje ugovora, poput nepodmirenja obveza ili zakašnjenja plaćanja; mogućnost da će dužnik pokrenuti stečajni postupak ili postupak druge financijske reorganizacije.

Uvjeti za porezno priznavanje u tekućoj godini

Kako bi rashodi od umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca bili porezno priznati u godini u kojoj se evidentiraju, četiri uvjeta moraju biti ispunjena: potraživanja su u poslovnim knjigama evidentirana kao prihod; za potraživanja nije nastupila zastara; od dospijeća potraživanja pa do kraja poreznog razdoblja prošlo je više od 60 dana; potraživanja nisu naplaćena do 15-og dana prije podnošenja prijave poreza na dobit.

Ako poduzetnik nije poduzeo sve radnje za osiguranje naplate duga pažnjom dobrog gospodarstvenika, a za predmetno potraživanje je nastupila zastara, tada se prethodno priznati rashod od umanjenja potraživanja smatra porezno nepriznatim rashodom i poduzetnik je dužan u onom razdoblju u kojem je nastupila zastara uvećati osnovicu za oporezivanje porezom na dobit  i to za iznos prethodno priznatog rashoda od umanjenja potraživanja.

Postupanje pažnjom dobrog gospodarstvenika

Smatra se da su obavljene radnje za osiguranje naplate potraživanja pažnjom dobrog gospodarstvenika, ako su potraživanja utužena ili se zbog njih vodi ovršni postupak, ako su prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom ili ako je postignuta nagodba s dužnikom, obveznikom poreza na dobit koji nije povezana osoba, prema posebnom propisu u slučaju stečaja, arbitraže ili mirenja.

Poreznim obveznicima dopušteno je trajno porezno priznavanje rashoda od otpisa nezastarjelih potraživanja od nepovezanih osoba, čak i bez obavljanja svih radnji za osiguranje naplate potraživanja postupanjem pažnjom dobrog gospodarstvenika ako porezni obveznik:

  • dokaže da troškovi pokretanja određenih postupaka za osiguranje naplate potraživanja pažnjom dobrog gospodarstvenika premašuju iznos potraživanja ili
  • dokaže da je pažnjom dobrog gospodarstvenika pokrenuo određena radnje s ciljem naplate potraživanja pri čemu je utvrdio konačnu nemogućnost naplate otpisanog iznosa potraživanja.

Otpis zastarjelih potraživanja do 5.000,00 kn

Porezni obveznik može porezno priznati rashod od otpisa potraživanja od nepovezanih osoba, koja su zastarjela i koja u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 kn po pojedinom dužniku koji je obveznik poreza na dobit, bez obzira je li porezni obveznik pokrenuo bilo kakve radnje za naplatu potraživanja.

Navedeno se primjenjuje na sva zastarjela potraživanja i u slučaju kada pojedinačno zastarjelo potraživanje (pojedini račun ili druga isprava koja ima značenje računa) ne glasi na iznos veći od 5.000,00 kn. Ako su potraživanja zastarjela na temelju više računa koji glase na manji iznos od 5.000,00 kn po pojedinom dužniku, porezno se priznaje otpis ukupno najviše do 5.000,00 kn.

U ovakvim slučajevima poduzetnici ne mogu koristiti djelomičan otpis računa, temeljem kojeg je potraživanje stupilo u zastaru, kako bi ostvarili dopušteni cenzus od 5.000,00 kn.

Mogućnost porezno priznatog otpisa zastarjelih potraživanja do 5.000,00 kn ne može se koristiti za potraživanja prema povezanim osobama i potraživanja prema osobama koje nisu obveznici poreza na dobit.

Natrag