Ukinute određene odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju

Ustavni sud Republike Hrvatske donio je odluku broj: U-I-1574/2016, U-I-1244/2017 od 30.1.2018. kojom ukinut čl.103. i 126a i čl. 129. st. 5. Zakona o mirovinskom osiguranje (Nar. nov., br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16; u nastavku: ZOMO).

Ova odluka stupa na snagu 15.7.2018. u kojem roku zakonodavac može izmijeniti ZOMO kako bi ukinute odredbe bile suglasne s Ustavom Republike Hrvatske.

Člankom 103. ZOMO-a propisano je da središnja jedinica hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje po službenoj dužnosti provodi nadzor i kontrolu postupanja ili rješavanja u upravnim stvarima u kojima je doneseno rješenje protiv kojeg se ne može podnijeti žalba, odnosno protiv kojega se ne može podnijeti žalba niti pokrenuti upravni spor.

U postupku nadzora se provjeravaju sve činjenice koje utječu na ostvarivanje, korištenje, gubitak i ponovnu određivanja prava na mirovinsko osiguranje i prava iz mirovinskog osiguranja.

Ovlasti nadzora čl. 126.a ZOMO-a dane su i Ministarstvu rada i mirovinskog sustava u pravima utvrđenim temeljem smanjene radne sposobnosti ili djelomičnog odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja ili potpunog gubitka radne sposobnosti u okviru kojga može obavljati i kontrolni pregled osiguranika nakon čega se donosi nalaz i mišljenje. Nakon tog nalaza i mišljenje donosi se izmjena rješenja na koje postoji pravo žalbe i koje je podložno reviziji.

Ovom odredbom omogućen je nadležnom ministarstvu obavljanje izvanrednih kontrolnih pregleda uz ostale aktivnosti usmjerenih na otklanjanje nepravilnosti prilikom ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja osnovom invalidnosti.

U svom prijedlogu predlagateljica ističe da su odredbe čl. 103., 126a i čl. 129. st 5. ZOMO-a nesuglasne sa zaštitom stečenih prava stranaka u upravnom postupku, kako su uređena čl. 13. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09.). Smatra da zaštita stečenih prava pripada općim načelima pravne sigurnosti, s kojima je usko povezana i zaštita legitimnih očekivanja stranaka.

Ocjena Ustavnog suda

„Prigovori koji su izneseni u podnesenim prijedlozima propituju dio sustava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, o kojem je Ustavni sud izrazio načelna stajališta u svojoj odluci i rješenju broj: U-I-988/1998 i dr. od 17.3.2010. ("Narodne novine" broj 40/10.), iz kojih, za ocjenu u ovom postupka je izdvojeno:

"Sama mirovina, s druge strane, u podsustavu mirovinskog osiguranja utemeljenog na generacijskoj solidarnosti ima obilježja javnopravnog davanja. Stoga pravo na mirovinu u tom podsustavu ne uključuje pravo na određeni iznos mirovine.

Ustavni sud smatra važnim posebno istaknuti da eventualni gubitak određenog dijela (postotka) dotadašnje mirovine ili drugog mirovinskog davanja, koji može biti posljedica novih zakonskih mjera kojima se redefiniraju dotada osigurana mirovinska prava, ne znači a priori i narušavanje biti „prava na mirovinu“, sve dok je takav eventualni gubitak određenog dijela dotadašnjeg mirovinskog davanja rezultat generalnog redefiniranja osiguranih prava u sustavu mirovinskog osiguranja utemeljenog na generacijskoj solidarnosti i razmjeran je po svojim učincima. To je opće, široko postavljeno pravilo. Sve ostalo ovisi o okolnostima konkretnog slučaja."

Ustavni sud RH nadalje ističe da, „institut pravomoćnosti u upravnom postupku ne sprječava stavljanje izvan snage upravnih akata zbog saznanja za nove činjenice, ali isključivo u vremenskim okvirima koje je odredio zakonodavac. Ukoliko zakonodavac ne predvidi vremenski okvir, već omogući stavljanje upravnih akata izvan snage u svako doba, u potpunosti narušava samu srž načela pravomoćnosti.“

Nadalje je navedeno da, „institut pravomoćnosti u upravnom postupku ne sprječava stavljanje izvan snage upravnih akata zbog saznanja za nove činjenice, ali isključivo u vremenskim okvirima koje je odredio zakonodavac. Ukoliko zakonodavac ne predvidi vremenski okvir, već omogući stavljanje upravnih akata izvan snage u svako doba, u potpunosti narušava samu srž načela pravomoćnosti“.

Iz navedenih je razloga Ustavni sud je, na temelju čl. 55. st. 1. Ustavnog zakona, ukinuo čl. 103., čl. 126.a i čl. 129. st. 5. ZOMO-a, a radi  prava na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje odgodio prestanak važenja ukinutih odredaba do 15.7.2018. i ostavio zakonodavcu rok u kojem može ove odredbe usuglasiti s Ustavom RH.

Natrag