Sezonski radnici – neoporezivi smještaj i prehrana

Dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 128/17) dopunjen je, pored ostalog, čl. 7. st. 35. kojim je omogućeno poslodavcima da sezonskim radnicima omoguće smještaj i prehranu bez plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada. Koji uvjeti pritom moraju biti ispunjeni i na koje se radnike odnosi takva mogućnost?

Sezonski radnici

Prethodno navedenim člankom Pravilnika propisano je da se trošak smještaja i prehrane može omogućiti bez plaćanja poreza na dohodak onim radnicima koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, u skladu s propisima kojima su uređeni radni odnosi. Zakonom o radu (Nar. nov, br. 93/14 i 127/17), čl. 16., propisan je obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu samo za stalne sezonske poslove te je navedeno da poslodavac, ako pretežno posluje sezonski, za obavljanje stalnih sezonskih poslova može sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. Iako bi iz ove odredbe proizašlo da bi se mogućnost neoporezivog osiguranja smještaja i prehrane odnosila samo na stalne sezonske radnike, intencija zakonodavca je bila to omogućiti svim poslodavcima koji sezonski posluju i koji zapošljavaju sezonske radnike na određeno vrijeme, a ne samo poslodavcima koji zapošljavaju stalne sezonske radnike.

Navedeno je dodatno pojašnjeno i mišljenjem MF-PU od 18.4.2018.  u kojem se, pored ostalog, ističe: “… poslodavac koji pretežno posluje sezonski i/ili koji u pojedinim mjesecima unutar kalendarske godine ima pojačanu potrebu za radnicima zbog većeg obima posla koji je načelno vezan uz određene događaje, vremenske prilike, geografsko područje poslovanja, točno određeno doba u godini kada se pojedini poslovi mogu obavljati i sl. te iz tih razloga s određenim fizičkim osobama sklopi ugovore na određeno vrijeme i za točno utvrđeno svrhu, odnosno dok traje potreba, može im neoporezivo osigurati smještaj i prehranu za vrijeme rada pod uvjetima propisanim člankom 7. stavkom 35. Pravilnika, a pri tome nije bitno radi li se o hrvatskim državljanima ili strancima, odnosno radi li se o ugovoru za stalne sezonske poslove ili jednokratnom ugovoru o radu na određeno za obavljanje sezonskih poslova. „

Mogućnost neoporezivog osiguranja smještaja i prehrane odnosi se na sve sezonske radnike.

Ostali uvjeti

Kako se troškovi smještaja i prehrane radnika koje poslodavci podmiruju za svoje radnike ne bi smatrali plaćom potrebno je da, osim ugovora o radu na određeno vrijeme, budu ispunjeni sljedeći uvjeti:

s radnik radi u sjedištu poslodavca ili njegovoj poslovnoj jedinici,  izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika (mjesto rada se razlikuje od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara),

s računi o obavljenim uslugama smještaja i prehrane moraju glasiti na poslodavca i

s računi moraju biti podmireni bezgotovinskim putem.

Ako je smještaj i/ili prehrana organizirana kod samog poslodavca, o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.

Vezano uz obračun PDV-a na troškove prehrane i smještaja sezonskih radnika i mogućnost odbitka pretporeza, ističemo mišljenje MF-PU od 23.3.2018. kojim je navedeno da se pružanje tih usluga ne može smatrati uslugama obavljenim u svrhu oporezivih transakcija poreznog obveznika te porezni obveznici nemaju pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima za usluge smještaja i prehrane za te radnike.

Natrag