Prijenos poreznog gubitka

Ukoliko se u postupku utvrđivanja osnovice poreza na dobit utvrdi negativna osnovica, porezni obveznik ima iskazan porezni gubitak, koji se prenosi i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice kroz sljedećih pet poreznih razdoblja. U slučaju statusnih promjena (pripajanja, podjele, razdvajanja), neiskorišteno pravo prenosi se na pravnog slijednika.  

 

Sukladno odredbama čl. 17. Zakona o porezu na dobit,  ako se u postupku utvrđivanja porezne osnovice utvrdi negativna osnovica, porezni obveznik ima porezni gubitak. Tako utvrđeni porezni gubitak prenosi se i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice u sljedećih pet godina. Dakle, prije konačnog utvrđivanja porezne osnovice u izvještajnom razdoblju, porezni obveznik ima pravo na pokrivanje poreznog gubitka prenesenog iz prethodnih poreznih razdoblja. Porezni obveznik gubi pravo na odbitak poreznog gubitka istekom 5. godine računajući od godine za koju je utvrđen. Pritom se porezna osnovica prvo umanjuje za gubitak starijeg datuma. Ako je u razdoblju prava na prijenos gubitka porezni obveznik promijenio porezno razdoblje, a prijelazno razdoblje do novog razdoblja kraće je od 6 mjeseci, tada se novo i prijelazno razdoblje računa kao jedna godina.

Porezni gubitak utvrđen u izvještajnom poreznom razdoblju može se prenositi i nadoknađivati umanjenjem porezne osnovice idućih 5 poreznih razdoblja.

U Prijavi poreza na dobit (PD obrascu) za 2017. najstariji gubitak koji je moguće prenijeti je porezni gubitak utvrđen za 2012. godinu.

Treba napomenuti kako pri prijelazu s utvrđivanja dohotka na dobit porezni obveznik fizička osoba u Prijavi poreza na dobit ne može iskazati prenesene porezne gubitke iz poreznih razdoblja u kojima je po osnovi samostalnih djelatnosti utvrđivao dohodak.

Prijenos poreznog gubitka pri statusnim promjenama

Po temeljnoj odredbi, pravni sljednik u cijelosti preuzima pravni položaj pravnog prednika (čl. 24. Općeg poreznog zakona). Prava i obveze spojenih, pripojenih ili podijeljenih poreznih obveznika iz porezno-pravnih odnosa, sukladno čl. 19. st. 4. Zakona o porezu na dobit, preuzima pravni sljednik. Slijedom toga, pravni sljednik može preuzeti i pravo na prijenos neiskorištenog poreznog gubitka. Pravo na smanjenje porezne osnovice može se prenijeti i nadoknaditi tijekom 5 godina nakon godine u kojoj je gubitak utvrđen, a u slučaju statusnih promjena neiskorišteno pravo do 5 godina prenosi se na pravnog sljednika (čl. 17. Zakona i čl. 38. st. 1. Pravilnika). U slučaju statusnih promjena tijekom poreznog razdoblja, pravni prednik utvrđuje prijenos poreznog gubitka kao da se radi o kraju godine, a pravni sljednik ima pravo na prijenos poreznoga gubitka pravnog prednika kao da se radi o prijenosu poreznoga gubitka iz prethodne godine (38. st. 2. Pravilnika).

Ako se u postupku podjele prenosi gospodarska cjelina u kojoj je porezni gubitak nastao, pravo na prijenos poreznog gubitka prenosi se na pravnog slijednika te gospodarske cjeline.

Potrebno je, također, istaknuti kako Zakon o porezu na dobit određuje da pravnom predniku prestaje pravo na prijenos poreznoga gubitka ako:

  • pravni prednik već dva porezna razdoblja prije statusne promjene ne obavlja djelatnosti, ili
  • tijekom dva porezna razdoblja od nastanka statusne promjene bitno promijeni djelatnost pravnog prednika,

te je isti dužan uvećati poreznu osnovicu za iznos iskorištenog gubitka. Isto se primjenjuje i u slučaju kada se u poreznom razdoblju struktura vlasništva poreznog obveznika promijeni za više od 50% u odnosu na strukturu vlasništva na početku poreznog razdoblja. Međutim, navedeno se ne primjenjuje ako se bitno promjeni djelatnost zbog očuvanja radnih mjesta ili sanacije poslovanja.

Prijenos poreznog gubitka u razdoblju likvidacije

Zakonom o porezu na dobit je propisano da se porez na dobit utvrđuje za razdoblje koje je u pravilu kalendarska godina, dok je u slučaju likvidacije porezno razdoblje utvrđeno kao razdoblje koje se nastavlja od otvaranja do okončanja postupka likvidacije. Dakle, cjelokupno razdoblje likvidacije jest jedno porezno razdoblje, što znači da ono može obuhvaćati nekoliko poslovnih, odnosno kalendarskih godina. Porezni gubitak se može prenositi i nadoknaditi tijekom pet godina, nakon godine u kojoj je gubitak utvrđen, odnosno najstariji gubitak kojim porezni obveznik može umanjiti osnovicu poreza na dobit, na način da je iskaže u Prijavi poreza na dobit, je onaj koji je nastao prije pet godina. Porezna olakšica izražena u obliku prava na prijenos poreznog gubitka iskazuje se u Obrascu PD prema priloženom pregledu poreznih gubitaka. Mogućnost prijenosa poreznog gubitka predviđena je za razdoblje od pet godina, a ne za razdoblje od pet poreznih razdoblja, pri čemu Zakon ne propisuje izuzetak za slučajeve kada razdoblje likvidacije potraje duže od pet godina. Stoga, ukoliko postupak likvidacije potraje više od pet godina porezni obveznik u PD obrascu neće moći iskazati porezne gubitke iz razdoblja koja prethode otvaranju postupka likvidacije.

Natrag