Prijava obveze konsolidacije

Sukladno čl. 34. st. 9. Zakona o računovodstvu (u nastavku: ZOR), društva koja imaju status matice (matična društva) obvezna su Registru godišnjih financijskih izvještaja prijaviti obvezu konsolidacije najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu. Odnosno, do 30. travnja 2018., matična društva u obvezi su prijaviti Fini obvezu konsolidacije za 2017. godinu.

Matična društva su društva koja imaju pod kontrolom jedno ili više drugih društava (ovisna društva), odnosno, u pravilu, većinu glasačkih prava u drugom društvu ili društvima. Matična društva imaju obvezu izrade i javne objave konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, osim ako nije moguće primijeniti neko od izuzeća propisanih ZOR-om ili računovodstvenim standardima.

Tako, prema čl. 23. st. 8. ZOR-a, matično društvo nije dužno sastavljati konsolidirane godišnje financijske izvještaje ako se u grupi nalaze samo društva kćeri (ovisna društva) čiji financijski položaj i uspješnost poslovanja pojedinačno ili skupno nisu značajni za konsolidirane godišnje izvještaje grupe ili su ispunjeni uvjeti za izuzeća navedeni u računovodstvenim standardima koje društvo primjenjuje. Za obveznike HSFI-a, izuzeća od obveze konsolidacije uređena su toč. 2.48. do 2.50. HSFI-a 2 – Konsolidirani financijski izvještaji. Za obveznike MSFI-a, izuzeća su uređena toč. 4. i 4.B MSFI-a 10 – Konsolidirani financijski izvještaji.

Osim navedenog, matična društva nisu dužna sastavljati konsolidirane godišnje financijske izvještaje za male grupe, osim onih matičnih društava čije male grupe uključuju subjekte od javnog interesa  (čl. 25. st. 1. ZOR-a).

Također, obvezi sastavljanja konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranoga godišnjeg izvješća ne podliježe matično društvo u RH, uključujući i subjekta od javnog interesa, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

  1. matično društvo nije izdavatelj financijskih instrumenata uvrštenih na uređenom tržištu države članice u smislu kako je definirano zakonom kojim se uređuje tržište kapitala;
  2. matično društvo je pod kontrolom matičnog društva koje podliježe zakonima druge države članice;
  3. matično društvo je u 100-postotnom vlasništvu drugog matičnog društva pri čemu se ne uzima u obzir vlasništvo koje drže članovi njegovih upravljačkih ili nadzornih tijela izuzetog matičnog društva u skladu sa zakonskom obvezom ili obvezom u osnivačkom aktu ili statutu društva. Ako je matično društvo u 90-postotnom i većem vlasništvu, izuzeće od sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja podliježe odobrenju svih preostalih članova društva;
  4. matično društvo će zajedno sa svim svojim društvima kćerima, osim onih društava koja sukladno propisima ne ulaze u konsolidaciju, biti konsolidirano u konsolidiranim financijskim izvještajima drugog matičnog društva koje podliježe zakonima druge države članice;
  5. drugo matično društvo sastavlja godišnji konsolidirani financijski izvještaj iz točke 4. i konsolidirano izvješće poslovodstva u skladu s propisima države članice u kojoj se nalazi ili Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja;
  6. matično društvo će objaviti konsolidirane godišnje financijske izvještaje, konsolidirano izvješće poslovodstva drugog matičnog društva i pripadajuće revizorsko izvješće sukladno odredbama ZOR-a o javnoj objavi u izvorniku;
  7. bilješke uz financijske izvještaje matičnog društva sadržavaju: a) naziv i sjedište matičnog društva koje sastavlja konsolidirane godišnje financijske izvještaje iz toč. 4. i b) navod o izuzeću od obveze sastavljanja konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, odnosno konsolidiranog izvješća poslovodstva.

Matična društva obvezna su do 30.4.2018. Fini prijaviti obvezu konsolidacije za 2017. godinu.

Za prijavu obveze konsolidacije predviđen je posebni obrazac koji je dostupan na internetskim stranicama Fine (Preuzimanje obrazaca). Obrazac sadrži podatke o matičnom društvu – obvezniku konsolidacije te podatke o ovisnim društvima uključenim u konsolidaciju.  Za ovisno društvo nerezidenta RH upisuje se identifikacijski broj društva dodijeljen od nadležnoga registarskoga tijela u zemlji  njegovog sjedišta.

Obvezu konsolidacije moguće je prijaviti:

  • putem aplikacije RGFI putem WEB-a (aplikacija za predaju godišnjih financijskih izvještaja putem interneta),
  • u Fininim poslovnicama, putem obrasca za prijavu obveze konsolidacije.

Obveznici koji imaju poslovni certifikat koji glasi na matično društvo ili drugi subjekti koji na svome certifikatu imaju dodijeljeno pravo za predaju godišnjega financijskog izvještaja poduzetnika koji predstavlja matično društvo u grupi i obveznik je konsolidacije, obvezu konsolidacije prijavljuju putem web aplikacije RGFI. Ostali obveznici prijavu obveze konsolidacije mogu obaviti u bilo kojoj Fininoj poslovnici.

Natrag