Pravno uređenje ugovora o djelu

Ugovor o djelu je ugovor obveznog, građanskog prave koji je uređen čl. 590. do 619. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 - 29/18; u nastavku: ZOO). kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršiti fizički ili umni rad i sl., a naručitelj se obvezuje za obavljeni posao platiti naknadu (čl. 590. ZOO).

Ukoliko se ugovorom jedna strana obvezuje izraditi određenu pokretnu stvar od svog materijala takav ugovor smatra se kupoprodajom, ali on i nadalje ostaje ugovor o djelu ako se naručitelj obvezao dati bitan dio materijala potreban za izradu stvari. Ugovor koji sklope izvađač i naručitelj smatra se uvijek ugovorom o djelu ako su ugovaratelji imali na umu osobitu vrijednost izvođačeva rada (čl. 591. ZOO).

Ugovor o djelu nema vremensko ograničenje za sklapanje odnosno on se ne sklapa na određeno vrijeme već za izradu nekog djela ili rezultata rada, a njegova obilježja su da:

  • izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju djela,
  • izvođač u pravilu ne obavlja poslove u radnom vremenu, nego prema svojoj organizaciji,
  • izvođač posao obavlja osobno, ali najčešće ga može povjeriti i trećim osobama,
  • za obavljeni posao izvođač prima naknadu najčešće po obavljenom poslu, odnosno po predaju djela,
  • izvođač posao obavlja u prostoru kojeg sam odredi.

Naručitelj ima pravo nadzora nad obavljanjem posla i davati upute kada to odgovara naravi posla, a izvođač mu je to dužan omogućiti.

Ugovor o djelu može se sklopiti i upućivanjem poziva za nadmetanje o cijeni radova te je čl. 594. ZOO-a propisano da poziv upućen određenom ili neodređenom broju osoba na nadmetanje za izvršenje određenih radova, pod određenim uvjetima i uz određena jamstva, obvezuje pozivatelja da sklopi ugovor o tim radovima s onim koji ponudi najnižu cijenu, osim ako je tu obvezu isključio u pozivu na nadmetanje.

Ukoliko pozivatelj  isključi obvezu sklapanja ugovora, u tom slučaju poziv na nadmetanje smatra se pozivom zainteresiranima da dostave ponude ugovora pod objavljenim uvjetima.

Poziv na nadmetanje za umjetničko ili tehničko rješenje namjeravanih radova obvezuje pozivatelja da pod uvjetima sadržanim u pozivu na nadmetanje sklopi ugovor sa sudionikom u nadmetanju čije rješenje prihvati povjerenstvo čiji je sastav unaprijed objavljen, osim ako je tu obvezu isključio u pozivu na nadmetanje.

Izvođač koji je preuzeo materijala koji mu je naručitelj predao za izvršenje ugovorene stvari dužan je upozoriti naručitelja na nedostatke materijala koji mu je naručitelj predao, koje je primijetio ili je morao primijetiti, a ukoliko to ne učini odgovara naručitelju za štetu. No, ako je naručitelj zahtijevao da se stvar izradi od materijala na čije mu je nedostatke izvođač ukazao, izvođač je dužan postupiti po njegovu zahtjevu, osim ako je očito da materijal nije podoban za izradu naručene stvari ili ako bi izrada od zahtijevanog materijala mogla nanijeti štetu ugledu izvođača, u kojem slučaju izvođač može raskinuti ugovor.

Izvođač je dužan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima struke, za određeno vrijeme, a ako vrijeme nije određeno, onda za vrijeme koje je razumno potrebno za takve poslove, pritom izvađač ne odgovara:

  • za zakašnjenje nastalo zbog toga što naručitelj nije predao materijal na vrijeme, ili
  • zbog toga što je naručitelj tražio izmjene, ili
  • što naručitelj nije isplatio dužni predujam i uopće za zakašnjenje nastalo ponašanjem naručitelja.

Naknada za izradu ugovorenog djela određuje se ugovorom, ako nije određena obvezujućom tarifom ili kojim drugim obveznim aktom, a ukoliko naknada nije određena u tom slučaju utvrdit će je sud prema vrijednosti djela, prema normalno potrebnom vremenu za takav posao/djelo te prema uobičajenoj naknadi za tu vrstu posla/djela.

Naručitelj nije dužan isplatiti naknadu prije nego što je pregledao djelo i odobrio ga, osim ako je drukčije određeno ugovorom.

Natrag