Pozajmice pravnim i fizičkim osobama – koju kamatnu stopu primijeniti?

Posuđivanje novca između pravnih osoba, koje nisu banka ili druga financijska institucija, te između pravnih i fizičkih osoba predmet je ugovora o zajmu, koji je uređen Zakonom o obveznim odnosima. Kamata, kao naknada za uslugu financiranja, posebno je regulirana poreznim propisima.

Novčani zajam se može, prema Zakonu o obveznim odnosima, ugovoriti beskamatno ili uz određenu kamatu. Međutim, poreznim su propisima utvrđeni posebni kriteriji, kojih se nužno pridržavati kada trgovačka društva odobravaju ili primaju pozajmice. Porezni tretman ovih transakcija prvenstveno ovisi o poreznom statusu osobe zajmoprimca i zajmodavca. Osim njihovog poreznog statusa, važna je i činjenica jesu li zajmodavac i zajmoprimac rezidenti ili nerezidenti. Također, poreznim su propisima dodatno ograničeni poslovni odnosi poduzetnika, koji se smatraju međusobno povezanim osobama.

Pozajmice između trgovačkih društava rezidenata:

U odnosima povezanih društava rezidenata primjenjuje se načelo nepristrane transakcije, po kojem se kod kamata na primljene zajmove u slučaju povezanih osoba priznaju obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma (tržišne kamate). Dakle, kod pozajmica koje se odobravaju između domaćih trgovačkih društava (koja su rezidenti RH), porezni propis nalaže slijedeće:

  • trgovačka društva rezidenti su nepovezane osobe - primjenjuje se tržišna kamata,
  • trgovačka društva rezidenti su povezane osobe - primjenjuje se:
    • tržišna kamata ili
    • propisana stopa od 4,55%, ako jedna od povezanih osoba ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisanih (temeljem korištenja određenih poreznih olakšica) ili ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja (čl. 13. Zakona o porezu na dobit).

Sukladno Odluci ministra financija[1], kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2018. godinu iznosi 4,55%.

Pozajmice između trgovačkih društava rezidenata i nerezidenata:

Kod pozajmica koje se odobravaju između trgovačkih društava koja se smatraju međusobno povezanim osobama, a jedan od njih ima status rezidenta RH a drugi status nerezidenta:

  • trgovačka društva rezident i nerezident su nepovezane osobe - primjenjuje se tržišna kamata,
  • trgovačka društva rezident i nerezident su povezane osobe - primjenjuje se stopa 4,55% za 2018. godinu (čl. 14. Zakona o porezu na dobit).

Pozajmice odobrene fizičkim osobama:

Kod davanja zajmova/kredita fizičkim osobama primjenjuje se odredba čl. 21. st. 3. Zakona o porezu na dohodak, prema kojoj se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju, između ostalog, i povoljnije kamate pri odobravanju kredita, odnosno odobravanje kredita uz kamate ispod stope od 3% godišnje. Povoljnijim kreditima (dakle, uz kamatnu stopu nižu od 3%) ne smatraju se krediti koji se radnicima i osobama koje ostvaruju primitke iz čl. 21. Zakona (primici po osnovi nesamostalnog rada), osim radnicima u upravi, daju ili subvencioniraju iz proračuna, bez obzira pod kojim uvjetima su odobreni (čl. 21. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak).

 Primicima po osnovi nesamostalnog rada smatra se korištenje kredita uz kamate ispod stope od 3% godišnje.

Međutim, potrebno je spomenuti i novu odredbu Pravilnika o porezu na dohodak (čl. 21. st. 3.) kojom je propisano da ako uslijed primjene zakonom utvrđenih promjenjivih parametara iznos obračunate kamate, koja je ugovorena iznad stope od 3% godišnje, u određenom trenutku padne ispod stope od 3% godišnje, tako novoutvrđena kamata ne smatra se povoljnijom kamatom. Navedeno će se, prvenstveno, primjenjivati kod financijskih institucija odnosno banaka, u slučaju kada je kredit ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu koja je u trenutku odobravanja kredita bila iznad 3%, ali koja je naknadno, zbog promjene parametara za izračun, pala ispod razine od 3%.  

 

 

[1] Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (Nar. nov., br. 132/17)

 

Natrag