Od 1.1.2018. elektronička žalba u postupcima javne nabave

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u postupcima javne nabave (Nar. nov., br. 101/17; u nastavku: Pravilnik) stupio je na snagu 20.10.2017., međutim same odredbe o podnošenju elektroničke žalbe stupaju na snagu 1.1.2018.

Do tog datuma trebalo bi biti provedeno međusobno povezivanje Informacijskog sustava Državne komisije Elektroničkog oglasnika javne nabave (u nastavku: EOJN RH). Riječ je o sustavu e-Žalba čiji poslužitelj je EOJN RH. Do 1.1.2018. EOJN RH će na vlastitim internetskim stranicama objaviti potrebne tehničke preduvjete koji su neophodni za upotrebu informacijskog sustava a osobito potrebnu opremu i računalne programe, podatke potrebne radi instalacije, format, veličinu i podatkovnu strukturu podnesaka i privitaka, te korisnički priručnik i detaljne informacije potrebne za upotrebu informacijskog sustava.

Obveza je stranaka žalbenog postupka osigurati potrebne tehničke preduvjete, kao i pridržavati se standarda i uputa pri upotrebi sustava e-Žalba.

Način podnošenja e-žalbe od 1.1.2018.

U žalbenim postupcima pred Državnom komisijom žalba će se moći dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava e-Žalba. Dakle, ne radi se o obvezi, već mogućnosti što znači da će stranke i nadalje moći predavati žalbu neposredno ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga. No, vjerujemo da će elektronička žalba postupno potpuno zamijeniti ove načine dostave.

Pravila o podnošenju elektroničke žalbe na odgovarajući način se primjenjuju i na sve druge podneske stranaka tijekom žalbenog postupka, kao i na zaključke Državne komisije, a putem sustava e-Žalba moći će se izvršiti i uplata naknade za pokretanje žalbenog postupka, ako su ispunjeni tehnički uvjeti.

Prije svega, smatra se da je žalba koja je predana putem sustava e-Žalba potpisana. Sustav e-Žalba elektroničkim vremenskim žigom ovjerava datum i vrijeme zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN RH. Bitno je računati na to da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

Smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte. Pri tome se smatra da je adresa elektroničke pošte koju je gospodarski subjekt, odnosno naručitelj naveo u EOJN RH važeća. Ta obavijest sadrži podatke o internetskoj adresi na kojoj je dostupna žalba, datum i vrijeme zaprimanja žalbe te upozorenje da je danom zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN RH dostava obavljena.

Nakon dostave odluke Državne komisije javnom objavom, sustav e-Žalba također šalje obavijest o tome strankama žalbenog postupka.

Natrag