Obvezna provjera Izjava o fiskalnoj odgovornosti  u nadležnim ministarstvima i JLP(R)S-ima

Čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S-a, čelnik JLP(R)S-a te predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu RH, odnosno jedne ili više JLP(R)S-a i čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač RH, odnosno jedna ili više JLP(R)S-a obvezni su za svaku proračunsku (poslovnu) godinu dati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. Izjavom čelnici potvrđuju:

  • zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
  • učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti nadležna ministarstva i JLP(R)S-i (i Ministarstvo financija) kojima proračunski korisnici iz njihove nadležnosti predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti (kao i trgovačka društva te druge pravne osobe obveznici predaje Izjave), obvezni su provjeriti formalni sadržaj zaprimljenih Izjava i Upitnika, za svakog pojedinog obveznika.

O uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama nadležna ministarstva i JLP(R)S-i dužni su izvijestiti Ministarstvo financija.

Način i rokovi provjere Izjava

Prema Uredbi, nadležna ministarstva i JLP(R)S-i obvezni su provesti provjere tijekom proračunske godine. Za svakog obveznika provjerava se:

  • sadržaj Izjava (jesu li uz samu Izjavu predani svi propisani dokumenti – Izjava, Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti i ostalo). Ovo je formalna kontrola i logično je da ona podrazumijeva i kontrolu jesu li Izjave predane u propisanim rokovima;
  • sadržaj same Izjave (ovisno je li predana na obrascu iz priloga 1.a ili 1.b – znači, jesu li prijavljene nepravilnosti ili nisu) i povezanost s Upitnikom. Nadalje, treba provjeriti odgovore na pojedina pitanja iz Upitnika, na odabranom uzorku i tako se uvjeriti u ispravnost danih odgovora;
  • provedba aktivnosti iz Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine, na odabranom uzorku dostavljenih izvješća.

Nije propisano s kolikim uzorkom treba obaviti sadržajnu kontrolu izjava, upitnika i provedbe aktivnosti iz izvješća o otklonjenim slabostima, kao ni na koji način tu kontrolu treba obaviti. Tako svako ministarstvo odnosno JLP(R)S nadležno za pojedinog obveznika samo odlučuje: ▪ o načinu provjera (na licu mjesta, dostavljanjem preslika dokumentacije, provjerama putem objava na internetskim stranicama i sl.) ▪ o broju pitanja iz Upitnika koja se provjeravaju ▪ te o izboru otklonjenih slabosti i nepravilnosti koje se provjeravaju.

Način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima

Nadležna ministarstva i JLP(R)S-i dužni su odmah, a najkasnije u roku od sedam radnih dana, o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama izvijestiti nadležne institucije, odnosno Ministarstvo financija (ustrojstvenu jedinicu Ministarstva financija koja obavlja proračunski nadzor), sukladno Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju proračunskim sredstvima.

Obavljanje provjera Izjava u nadležnim ministarstvima i JLP(R)S-ima testira se Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti, pitanjem br. 69.

Tko može kontrolirati obavljene provjere?

Prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Ministarstvo financija može obavljati financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod proračunskog korisnika državnog proračuna i krajnjih korisnika, tijekom izvršavanja državnog proračuna. Tu kontrolu obavljaju osobe ovlaštene od ministra financija i dužne su o uočenoj sumnji na nepravilnost obavijestiti ustrojstvenu jedinicu Ministarstva financija koja obavlja proračunski nadzor. Te iste osobe ovlaštene su obavljati provjere zaprimljenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti koje se obavljaju u ministarstvima i JLP(R)S-ima koje zaprimaju Izjave od proračunskih korisnika i ostalih obveznika sastavljanja Izjava iz svoje nadležnosti.

 

 

 

Natrag