Objavljeni su podaci o financiranju organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2016. godini

Tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela, druge javne institucije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S), trgovačka društva u vlasništvu RH, odnosno jedne ili više JLP(R)S-a te druge pravne osobe koje dodjeljuju sredstva iz javnih izvora za projekte i programe udruga, prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge obvezni su poštivati odredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u nastavku: uredba).

Svi obveznici primjene Uredbe bili su dužni Uredu za udruge Vlade RH dostaviti godišnji izvještaj o provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora u 2016. te je, u okviru svojih nadležnosti, Ured za udruge već desetu godinu zaredom prikupio i obradio podatke o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora, a Vlada RH je krajem kolovoza ove godine usvojila Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2016. godini

U RH s danom 31.12.2016. bilo je registrirano ukupno 52.231 udruga, od čega je njih 25.109 uskladilo svoj statut sukladno Zakonu o udrugama, a time su predstavljale potencijalno prihvatljive prijavitelje na natječajima i javnim pozivima za financiranje projekata i programa udruga iz javnih izvora u 2016. Broj udruga s podnesenim zahtjevom za upis promjene statuta koji je bio u postupku rješavanja bio je 4.637, broj „pasivnih“ udruga (koje više od 8 godina nisu održale Skupštinu) bio je 24.537, dok je broj udruga u postupku prestanka djelovanja bio 934. Izvor: Izvješće Ureda za udruge

Dodijeljena sredstva iz javnih izvora

U 2016. godini za programe i projekte organizacija civilnoga društva ukupno je iz svih javnih izvora na nacionalnoj i na lokalnim razinama dodijeljeno 1.7 mlrd. kn (u 2015.: 1.6 mlrd. kn):

  • Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dodijelili su 6 mil. kn ili 41.6% sredstava iz svih javnih izvora (u 2015.: 849 mil. kn ili 50,78% sredstava iz svih javnih izvora), dok su
  • tijela državne uprave, uredi Vlade RH i druge javne institucije dodijelili 7 mil. kn ili 55.3% sredstava iz svih javnih izvora (u 2015.: 775 mil. ili 46,3%).


Od ukupno 1.7 mlrd. kn dodijeljenih sredstava u 2016. godina, temeljem posebnih zakona o financiranju javnih potreba redistribuirano je 322.5 mil. kn (u 2015. 277.3 mil. kn), dok je ostatak dodijeljen izravno organizacijama civilnoga društva. Sredstva u iznosu od 322.5 mil. kn redistribuirana su preko Hrvatskog olimpijskog odbora, športskih saveza i zajednica, Hrvatske vatrogasne zajednice i vatrogasnih zajednica na razini JLP(R)S-a te Hrvatske zajednice tehničke kulture i zajednica tehničke kulture na razini JLP(R)S-a.

Dodijeljeni iznos sredstava organizacijama civilnoga društva iz javnih izvora u 2016. prema izvorima sredstava

Usporedba s podacima iz Registra neprofitnih organizacija (RNO)

Prema podacima iz financijskih izvještaja neprofitnih organizacija koji su javno dostupni u RNO-u ukupni prihodi udruga koje vode dvojno knjigovodstvo u 2016. godini iznosili su gotovo 5.7 mlrd. kn, a ukupni rashodi  5.4 mlrd. kn, dok su ukupni primici udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo bili 412 mil. kn, a ukupni izdaci 401 mil. kn.

Udruge u RH su u 2016. primile 2,2 mlrd. kn iz donacija, od čega preko 50% sredstava iz državnog i lokalnih proračuna, više od 20% od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, a 15% (više od 300 mil. kn) bili su prihodi od trgovačkih društva i ostalih pravnih osoba.

Može se zaključiti kako se podaci o iznosima primljenih/dodijeljenih donacija iz Izvješća Ureda za udruge  razlikuju od podataka iz RNO-a. Navedeno je posljedica toga što čak 50% davatelja sredstava iz javnih izvora (najviše javnih trgovačkih društava i JLP(R)S-a) nije dostavilo izvješće, a vjerojatno je i  značajan dio financijskih sredstava dodijeljen od privatnih trgovačkih društava koji nisu obveznici primjene Uredbe (i izvještavanja Ureda o doniranim sredstvima udrugama).

DETALJNIJE O TEMI:

U sljedećem broju FIP-a piše: V. Lendić Kasalo.

 

 

 

 

 

 

Natrag