Novine u turističkoj djelatnosti u 2018.

Dana 1.1.2018. stupio je na snagu novi Zakon o pružanju usluga u turizmu, osim odredbi koje uređuju paket aranžmane i povezane paket aranžmane koje odredbe stupaju na snagu 1.7.2018. U nastavku donosimo neke od novina u pružanju usluga u turizmu koje se odnose na većinu pružatelja ovih usluga.

Rješenje/obavijest o početku pružanja usluga

Turistička agencija više ne mora ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta odnosno uvjeta za svaku njenu poslovnicu.

Prije početka pružanja usluga turistička agencija dužna je Ministarstvu turizma dostaviti obavijest o početku pružanja usluga koja sadrži podatke o turističkoj agenciji, te podatke o voditelju poslova i ispunjavanju uvjeta za voditelja poslova te dostaviti dokaze o istom. Svaku promjena navedenih podataka mora se prijaviti u roku 8 dana.

Turistička agencija - organizator paket aranžmana i turistička agencija - trgovac koji omogućuje povezani putni aranžman, obvezne su Ministarstvu dostaviti i podatke i dokaz o ispunjavanju obveze zaštite putnika u slučaju nesolventnosti i osiguranju od odgovornosti.

Pravne i fizičke osobe, te javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima koje pružaju usluge nautičkog turizma dužne su ishoditi rješenje za pružanje usluga u turizmu, a turistički vodiči rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča.

Obvezni podaci na Internet stranici

Osim podataka koji moraju biti istaknuti na ulazu i u poslovnici, novi Zakon propisuje i podatke koje agencija mora istaknuti i na svojoj Internet stranici.

Turistička agencija dužna je na svojim mrežnim stranicama objaviti na hrvatskom jeziku (a može istodobno i na nekom drugom jeziku):

  • tvrtku i sjedište
  • ime i prezime voditelja poslova te svojstvo u kojem nastupa i ovlaštenja koja ima
  • adresu e-pošte, broj telefona i telefaksa te radno vrijeme za rad s korisnicima u kojem je moguće uspostaviti izravan kontakt sa zaposlenicima turističke agencije
  • broj sudskog ili drugoga javnog registra u koji je turistička agencija upisana te podatke o registru
  • OIB ili PDV ID broj
  • pojedinosti o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije
  • jasne upute o načinu podnošenja prigovora odnosno o načinu na koji rješava potrošačke pritužbe
  • opće uvjete poslovanja za usluge koje pruža odnosno opće uvjete poslovanja turističke agencije čije usluge prodaje i/ili za koje posreduje.

Internet agencija

Turistička agencija koja svoje usluge pruža i ugovore sklapa putem interneta ili sl. online sustava za prodaju, te telefona, bez prisutnosti korisnika usluge u poslovnom prostoru, može djelatnost obavljati i u prostoru stambene namjene, koji mora ispunjavati uvjete sigurnosti i zaštite na radu propisane posebnim propisima. Voditelj internet agencije više ne mora  imati prijavljeno prebivalište u sjedištu agencije, te više nije propisano ograničenje glede broja zaposlenih u Internet agenciji.

Voditelj poslovnice/ voditelj poslovanja

Turistička agencija više ne mora u svakoj poslovnici imati zaposlenog voditelja poslovnice.

Od 1.1.2018. turistička agencija mora imati najmanje jednog zaposlenog voditelja poslova u punom radnom vremenu neovisno o broju poslovnica. Voditelj poslovanja odgovoran je za rad turističke agencije.

Izmijenjeni su i uvjeti koje mora ispunjavati voditelj poslovanja. Na mjeso voditelja poslovanja može se zaposliti osoba koja ima srednju stručnu spremu i poznavanje hrvatskog jezika, te ispunjava uvjet aktivnog znanja najmanje jednog svjetskog jezika razine B2 i poznavanje još jednog svjetskog jezika razine A2, te jednu godinu (prije 2 godine) radnog iskustava na poslovima u turističkoj agenciji ili drugim sl. poslovima u turizmu, kao i položen stručni ispit.

Ukinuta je obveza vođenja Knjiga žalbe

Putničke agencije i drugi pružatelji usluga u turizmu više nisu obvezni voditi knjigu žalbe.

Svi pružatelji usluga u turizmu (osim udruga, sindikata, vjerskih zajednica, odgojno – obrazovnih i sl. ustanova) dužni su u poslovnom prostoru, a turističke agencije i na svojoj mrežnoj stranici, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača, potvrditi primitak prigovora i u roku od 15 dana odgovoriti podnositelju prigovora pisanim putem, te voditi evidenciju o prigovorima i čuvati je najmanje godinu dana. Potrošaču se mora omogućiti podnošenje pisanog prigovora u poslovnom prostoru te putem pošte i/ili telefaksa i/ili e-pošte.

Udruge i škole  

Udruge i škole više nemaju obvezu prijave putovanja turističkoj inspekciji.

Udruge i sindikati mogu radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka utvrđenih statutom ili drugim općim aktom pružati usluge organizacije putovanja (paket-aranžman i izlet) isključivo za svoje članove, s tim da paket-aranžman može trajati do 2 dana, uključujući 1 noćenje, i to najviše 3 puta godišnje bez svrhe stjecanja dobiti. Zakon više ne propisuje izuzeće od primjene zakona za izviđačke udruge i amaterske športske klubove.

Škole ili druge odgojno-obrazovne ustanove mogu za svoje učenike, studente, polaznike ili štićenike organizirati izlet radi ostvarivanja nastavnih i odgojno-obrazovnih sadržaja i postizanja svojih ciljeva i zadaća propisane posebnim propisima kojima se uređuje sustav odgoja i obrazovanja, a u skladu s nastavnim programima ili kurikulima.

Zakon propisuje i nove usluge u turizmu: rent-a-car, turističko ronjenje, usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima; uvodi novine u drugim oblicima turističke ponude (zdravstvenom i kongresnom turizmu, turističkim uslugama na poljoprivrednom gospodarstvu i dr.); uređuje organiziranje paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana i dr.

DETALJNIJE O TEMI:

FIP BR. 2/18 i 3/18, D. Marečić, str. 5. i 15.

Natrag