NOVE VRIJEDNOSTI EU PRAGOVA OD 1.1.2018.

Europska komisija donijela je 18. prosinca 2017. delegirane uredbe kojima se od 1. siječnja 2018. mijenjaju vrijednosti odgovarajućih pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ. Riječ je o tzv. europskim pragovima kojima se u smislu ZJN 2016 razgraničuje nabava male vrijednosti od nabave velike vrijednosti.

Uz tekst delegiranih uredbi objavljena je također i Komunikacija Komisije preračunatih vrijednosti europskih pragova u njihove odgovarajuće vrijednosti u kunama. Potpuni tekstovi delegiranih uredbi i Komunikacija komisije dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave.

U nastavku dajemo tabelarni prikaz vrijednosnih pragova za razgraničenje velike i male nabave od 1. siječnja 2018., uz podsjetnik da obveza postupaka javne nabave postoji za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti od 200.000 kn, odnosno od 500.000 kn za radove.

Tablica 1 Vedran 2 18

Državna tijela Republike Hrvatske navedena su u Prilogu I. ZJN 2016 (npr. ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije, uredi državne uprave u županijama, sudovi, državna odvjetništva, pravobraniteljstva, agencije kojima je osnivač RH)

U decentralizirane javne naručitelje ubrajaju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela javnog prava odnosno njihova udruženja. Tijela javnog prava su subjekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. imaju pravnu osobnost,
  2. osnovani su posebno u svrhu zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj, i
  3. u iznosu većem od 50 % financira ih javni naručitelj ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane javnog naručitelja ili je više od polovine članova njihovih upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela imenovao javni naručitelj.

Sektorski naručitelji mogu biti:

  1. javni naručitelji koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti,
  2. trgovačka društva u kojima javni naručitelj ima ili može imati, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima je društvo uređeno i koja obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti, te drugi subjekti koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti na temelju posebnih ili isključivih prava koja im je dodijelilo nadležno tijelo.

Sektorske djelatnosti su djelatnosti u području plina i toplinske energije (čl. 339.), električne energije (čl. 340.), vodnog gospodarstva (čl. 341.), prijevoza (čl. 342.), zračnih i morskih luka (čl. 343.), te poštanskih usluga (čl. 344.).

Natrag