Nezakonita uporaba motornih vozila na području RH

Nezakonita uporaba motornog vozila je svako korištenje, posjedovanje te činjenično ili pravno raspolaganje motornim vozilom na koje u Republici Hrvatskoj (RH) nije na propisan način obračunat ili plaćen posebni porez. Kada se utvrdi da je motorno vozilo nezakonito upotrebljavano na području RH, tada nastaje obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza. 

Obveznik plaćanja posebnog poreza

Obveznik plaćanja posebnog poreza je osoba koja je nezakonito uporabila motorno vozilo na području RH. Takvom osobom smatra se i osoba koja je sudjelovala u nezakonitoj uporabi motornog vozila na području RH, a znala je ili je prema okolnostima slučaja morala znati da je takva uporaba nezakonita te osoba koja je odnosno motorno vozilo stekla u vlasništvo ili posjed premda je u trenutku stjecanja ili primitka motornog vozila znala ili je prema okolnostima slučaja morala znati da je motorno vozilo u nezakonitoj uporabi na području RH.

Obveza obračuna i uplate posebnog poreza

Obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza kod nezakonite uporabe motornih vozila nastaje: 

  • kad proizvođač, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima isporuči drugoj osobi motorno vozilo na koje u RH nije na propisan način obračunat ili plaćen posebni porez prije izdavanja računa ili bez izdavanja računa ili takvo motorno vozilo uporabi za svoje potrebe,
  • kad se utvrdi da je fizička osoba s prebivalištem u RH posjedovala motorno vozilo u RH ili koristila takvo motorno vozilo na cesti u RH.

Napomena, fizička osoba ima prebivalište u RH ako na području RH stvarno boravi više od 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih i poslovnih veza ili u slučaju kada poslovne veze ne postoje, ako postoje osobne veze koje ukazuju na blisku povezanost između osobe i mjesta u kojem prebiva na području RH.

U slučajevima nezakonite uporabe motornog vozila posebni porez po službenoj dužnosti utvrđuje i obračunava nadležni carinski ured donošenjem rješenja.

Korištenje motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU

Motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici EU mogu koristiti i fizička osoba koja ima prebivalište u RH odnosno i pravna osoba koja ima sjedište u RH. Motorno vozilo se može iznajmiti, uzeti u leasing ili posuditi. Ako se takvo motorno vozilo upotrebljava na cestama u RH u trajanju dužem od 15 dana obvezno se prijavljuje Carinskoj upravi elektroničkim putem prije ulaska na područje RH. U daljnjem roku od 15 dana od dana prijave carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu treba podnijeti propisanu poreznu prijavu. Posebni porez obračunat će se razmjerno trajanju ugovora o najmu ili leasingu, odnosno vremenu trajanja uporabe motornog vozila na cestama u RH. Neprijavljivanje motornog vozila nadležnom carinskom uredu u navedenim rokovima smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na području RH.

Nije nezakonita uporaba motornog vozila

Ne smatra se da je motorno vozilo nezakonito upotrebljavano na području RH ako:

  • fizička osoba s prebivalištem u drugoj državi članici EU koristi na području RH motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici EU u razdoblju, kontinuiranom ili ne, od najduže šest mjeseci za svako razdoblje od 12 mjeseci,
  • fizička osoba motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici EU u kojoj ima prebivalište redovito koristi za putovanja iz mjesta prebivališta u mjesto rada na području RH i obrnuto (dnevni migrant). U ovom slučaju nema vremenskog ograničenja za uporabu motornog vozila,
  • student motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici EU u kojoj ima prebivalište koristi na području RH u kojoj boravi isključivo zbog studiranja.

Motorno vozilo se ne području RH ne smije koristiti za prijevoz putnika uz plaćanje ili materijalnu naknadu bilo koje vrste ili za industrijski i/ili komercijalni prijevoz robe uz plaćanje ili bez plaćanja. Također, motorno vozilo se ne smije otuđiti, iznajmiti ili posuditi, a ne smije ga koristiti druga osoba osim one koja ga je unijela, a u kojim slučajevima se smatra da je motorno vozilo nezakonito uporabljeno na području RH.

Ne smatra se da je motorno vozilo nezakonito upotrebljavano na području RH ako se motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici EU nalazi u posjedu ili uporabi kod:

  • fizičke osobe s prebivalištem u RH koja je zaposlena kod poslodavca u drugoj državi članici EU, a vozilo je u vlasništvu poslodavca. Fizička osoba s prebivalištem u RH je u tom slučaju dužna Carinskoj upravi predočiti pisanu izjavu vlasnika motornog vozila te druge dokaze iz kojih je nedvojbeno da je motorno vozilo prvenstveno namijenjeno za obavljanje zaposlenikovog posla izvan područja RH,
  • fizičke osobe s prebivalištem u RH koja ima registriran obrt ili slobodno zanimanje u drugoj državi članici EU, a motorno vozilo je registrirano na ime nositelja obrta, odnosno slobodnog zanimanja odnosno odgovorna je osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici EU, a motorno vozilo je u vlasništvu tog stranog pravnog subjekta,
  • fizičke osobe s prebivalištem u RH koja je motorno vozilo iznajmila, uzela u leasing ili posudila u drugoj državi članici EU radi kratkotrajne uporabe u RH. U tom slučaju motorno vozilo smije biti u uporabi na području RH najduže 15 dana od dana prijave Carinskoj upravi, u kojem roku motornim vozilom smije upravljati samo osoba koja ga je posudila ili iznajmila. Osoba koja je posudila, uzela u leasing ili iznajmila motorno vozilo dužna je prijaviti se Carinskoj upravi elektroničkim putem prije ulaska na područje RH.  

 

Natrag