Neprofitne organizacije - službena putovanja vanjskih suradnika

Neprofitne organizacije (kojima se, pored ostalih, smatraju i tijela državne uprave i tijela LP(R)S), osim zaposlenika, upućuju na službena putovanja i vanjske suradnike koji za njih obavljaju određene poslove. Pritom je, a vezano uz oporezivanje isplaćenih naknada, bitno da li te osobe ostvaruju naknadu za obavljeni rad ili ne.

  •  Vanjski suradnik ostvaruje naknadu

Ako osoba koja je upućena na službeni put ostvaruje naknadu za poslove iz njihovog djelokruga odnosno za njihove potrebe, tada neprofitna organizacija može neoporezivo isplatiti samo naknadu za noćenje i naknadu za prijevoz u visini stvarnih izdataka uz uvjet da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja – neprofitnu organizaciju te naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe koje se isplaćuju osobama s invaliditetom koje u skladu s propisom kojim je uređen znak pristupačnosti u trenutku odlaska na službeni put imaju pravo na znak pristupačnosti (čl. 6. st. 8. Pravilnika o porezu na dohodak; u nastavku: Pravilnik).

Iz navedene formulacije proizlazi da se vanjskim suradnicima,  ne mogu neoporezivo naknaditi troškovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe (2,00 kn/km). 

  •  Vanjski suradnik ne ostvaruje naknadu

Za vanjske suradnike koji do trenutka isplate primitaka po osnovi službenih putovanja u istom poreznom razdoblju nisu u toj neprofitnoj organizaciji ostvarile primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak, svi troškovi se mogu, do propisanih iznosa, isplatiti bez plaćanja poreza na dohodak. Dakle, uvjet je da vanjskom suradniku od početka godine (npr. od 1.1.2018.) do dana isplate naknade troškova službenog putovanja neprofitna organizacija nije isplatila naknadu za obavljeni posao (drugi dohodak). To znači da se takvim osobama mogu neoporezivo isplatiti: ê naknade troškova noćenja u visini stvarnih izdataka ê naknade prijevoznih troškova u visini stvarnih izdataka ê naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kn/ km ê dnevnice u zemlji do 170,00 kn ê dnevnice u inozemstvu do iznosa  i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike koji se financiraju iz državnog proračuna  ê per diem dnevnice.

U slučaju da se tom vanjskom suradniku isplati drugi dohodak nakon obavljenog službenog putovanja tada mu se do kraja godine mogu neoporezivo isplatiti samo naknada za noćenje i naknada za prijevoz, uz uvjet da računi glase na neprofitnu organizaciju.

  •  Obrazac JOPPD

Neprofitne organizacije sastavljaju i dostavljaju Poreznoj upravi Obrazac JOPPD za vanjske suradnike o isplaćenom drugom dohotku, ali i njihovim neoporezivim naknadama troškova službenih putovanja.  Sukladno Pravilniku, izvješćuje se samo o isplaćenim dnevnicama i naknadama za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Obrazac JOPPD se podnosi od dana isplate do 15. idućeg mjeseca od mjeseca isplate i popunjava na način propisan za neoporezive primitke. Pri popunjavanju polja 15.1. (Oznaka neoporezivog primitka) upisuje se oznaka 52.

Ako neprofitna organizacija podmiruje troškove služenog putovanja nerezidentima, tada podnosi samo str. A Obrasca JOPPD s vrstom izvješća 4. Pritom se iznos neoporezivih isplata unosi u redak IX. u ukupnom iznosu na mjesečnoj razini. Rok podnošenja JOPPD-a je i u ovom slučaju od dana isplate do 15. idućeg mjeseca.

               

 

Natrag