Koji prihodi ulaze u cenzus za ulazak u sustav PDV-a?

Zakonom o PDV-u propisan je posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike. Malim poreznim obveznikom smatra se tuzemna pravna ili fizička osoba čija vrijednost obavljenih isporuka dobara ili usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 300.000,00 kn. Do prelaska navedenog iznosa mali porezni obveznik oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza, a na računu mora navesti da su njegove isporuke oslobođene plaćanja PDV-a prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u.

Od 1. siječnja 2018. prag za upis u registar obveznika PDV-a povećan je na 300.000,00 kn.

Obveznik PDV-a je svaki poduzetnik čija godišnja vrijednost oporezivih (i oslobođenih) isporuka dobara i obavljenih usluga prelazi 300.000,00 kn (prag za ulazak u sustav PDV-a).

Porezni obveznici čija vrijednost isporuka dobara i usluga u 2018. godini neće biti veća od 300.000,00 kn (bez PDV-a) moći će tražiti ispis iz registra obveznika PDV-a od 1. siječnja 2019. Porezni obveznici koji u 2018. godini ostvare vrijednost isporuka dobara i usluga veću od 300.000,00 kn obvezni su od 1. siječnja 2019. upisati se u registar obveznika PDV-a.

Vrijednost isporuka koje ulaze u cenzus od 300.000,00 kn obuhvaća:

  • vrijednost isporuka dobara ili usluga koje bi bile oporezive,
  • vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz čl. 45., 46., 47., 48. i 49. Zakona o PDV-u,
  • vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz čl. 40. st. 1. toč. a) do g) Zakona o PDV-u, osim ako su te transakcije pomoćne.
  • Isporuka materijalnih i nematerijalnih gospodarskih dobara poreznog obveznika ne uzima se u obzir pri obračunavanju vrijednosti isporuka koje ulaze u cenzus od 300.000,00 kn (čl. 90. st. 6. Zakona o PDV-u.

Dakle, u cenzus za ulazak u sustav PDV-a ulaze prihodi od obavljenih isporuka dobara i usluga koje su oporezive PDV-om, te prihodi od isporuka oslobođenih PDV-a prema čl. 40. st. 1. toč. a) do g) Zakona o PDV-u. Transakcije koje su oslobođene PDV-a prema čl. 40. st. 1. toč. h) do l), kao što je primjerice najam stambenih prostorija, ne ubrajaju se u iznos od 300.000,00 kn. Također, prihodi od djelatnosti iz čl. 39. Zakona o PDV-u (djelatnosti od javnog interesa) ne ulaze u cenzus za ulazak u sustav PDV-a.

  • Prihodi od poticaja i potpora, koji se ne smatraju naknadom za obavljenu uslugu/isporuku, ne ulaze u cenzus za ulazak u sustav PDV-a.

Sukladno čl. 186. Pravilnika o PDV-u, mali porezni obveznik koji je u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu preko 300.000,00 kn postaje porezni obveznik od 1. siječnja tekuće godine, o čemu je dužan obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

  • Zahtjev za upis u registar obveznika PDV-a podnosi se na Obrascu P-PDV, a uz njega se podnosi Obrazac prijava činjenica bitnih za oporezivanje (čl. 186. st. 10. Pravilnika o PDV-u).

Porezni obveznici koji primjenjuju “načelo blagajne”

U slučaju da je obrtnik - obveznik poreza na dohodak u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga veću od 300.000,00 kn, bez obzira jesu li te isporuke naplaćene ili ne, obvezan je najkasnije do 15. siječnja tekuće godine nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV) radi upisa u registar obveznika PDV-a, te tada na računima obračunava PDV i ima pravo na odbitak pretporeza od dana upisa u registar obveznika PDV-a, odnosno od 1. siječnja 2019. Navedeno se primjenjuje i kod obveznika poreza na dobit koji primjenjuju novčano načelo pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit.

Porezni obveznici “paušalisti”

Sukladno čl. 82. st. 1. Zakona o porezu na dohodak i Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti), poreznom obvezniku koji obavlja djelatnost obrta te poljoprivrede i šumarstva može se dohodak i porez na dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu. Dohodak u paušalnom iznosu može se utvrđivati samo pod slijedećim uvjetima, koji moraju biti kumulativno ispunjeni:

  • da porezni obveznik nije po osnovi samostalne djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva obveznik PDV-a,
  • da porezni obveznik po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a, odnosno ako u 2018. godini ostvari manje od 300.000,00 kn, pa od 1.1.2019. neće biti obveznik PDV-a,
  • da porezni obveznik ne obavlja istovremeno samostalnu djelatnost od koje dohodak utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga.

Ako fizička osoba tijekom 2018. ostvari primitke preko 300.000,00 kn, od 1.1.2019. mora ući u sustav PDV-a po sili zakona te dohodak od samostalne djelatnosti utvrđivati na temelju poslovnih knjiga.

Dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a

Mali porezni obveznik može i dobrovoljno ući u sustav PDV-a, bez obzira na činjenicu je li prijeđen propisani prag za ulazak u sustav PDV-a, te podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a, a Porezna uprava će to utvrditi rješenjem. Od 1. siječnja 2017. mijenjan je čl. 90. st. 3. Zakona o PDV-u, na način da je u slučaju dobrovoljnog ulaska u sustav PDV-a rok od 5 kalendarskih godina obvezatnog ostanka u sustavu PDV-a smanjen na 3 kalendarske godine.

Detaljnije o temi: D. Zaloker „Ulazak/izlazak iz sustava PDV-a“, FIP 12/2018.

 

 

 

Natrag