Ispunjenje zamjenske kvote

Svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika dužan je zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru. Broj osoba s invaliditetom koje treba zaposliti (kvota) ovisi o ukupnom broju zaposlenih radnika (na neodređeno i određeno vrijeme). Neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja, kvota se određuje u visini 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca. U slučaju da izračun kvote ne predstavlja cijeli broj, vrijednosti do 0,5% zaokružuju se na manji broj, a vrijednosti iznad 0,5% uključujući i 0,5% zaokružuju se na veći broj. Bitno je napomenuti da se u ukupan broj zaposlenih ubraja i osnivač/član u trgovačkom društvu i ustanovi u Republici Hrvatskoj (RH) koji je u radnom odnosu s poslodavcem, te obrtnik i druga osoba koja na području RH obavlja djelatnost slobodnog zanimanja ili drugu dozvoljenu djelatnost i po toj je osnovi obvezno osigurana.  

Ispunjenje kvote za zapošljavanje.

Obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac može ispuniti tako da zaposli propisani broj osoba s invaliditetom. To su osobe koje su evidentirane u očevidniku zaposlenih osoba s invaliditetom pri HZMO-u. Znači, u kvotu se ubrajaju osobe s invaliditetom koje se smatraju osiguranicima s invaliditetom te su iste sklopile ugovor o radu s poslodavcem za najmanje 20 sati tjedno. Napomena, osobe s invaliditetom koje nisu evidentirane u očevidniku o zaposlenim osobama s invaliditetom pri HZMO-u poslodavac ne može ubrojiti u kvotu niti je na taj način može prekoračiti.

Zamjensko ispunjenje kvote za zapošljavanje

Ako poslodavac ne zaposli propisani broj osoba s invaliditetom tada obvezu kvotnog zapošljavanja može ispuniti tako da:

  • zaključi jedan ili viš0e ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, čija je ukupna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće (tj. 1.031,94 kn = 30% x 3.439,80 kn) svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,
  • zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, čija je ukupna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,
  • primi na obavljanje prakse, utvrđene nastavnim planom, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom s tim da se jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom,
  • primi na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju s tim da se jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom,
  • sklopi jedan ili više ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom koji ima status redovitog studenta prema kojima su ukupni priznati troškovi rada jednaki najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,
  • primi na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom s tim da se jedna osoba primljena na stručno osposobljavanje priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom,
  • daje jednu ili više stipendija za redovito obrazovanje osobama s invaliditetom čija je ukupna visina jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.

Poslodavac može ispuniti zamjensku kvotu pod uvjetom da su međusobno ispunjena prava i obveze iz sklopljenih naprijed navedenih ugovora (npr. o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, o obavljanju prakse, o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ili o stipendiranju. Poslodavac može ispuniti zamjensku kvotu naprijed navedenim ugovorima o poslovnoj suradnji samo pod uvjetom da fizička ili pravna osoba s kojom je sklopljen takav ugovor, izvršenje obveza iz ugovora nije prepustila podizvoditeljima, osim ako se radi o rezerviranim ugovorima sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Nadalje, obveznik koji namjerava ispuniti zamjensku kvotu dužan je navedeni ugovor dostaviti Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Zavod) u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. Ako obveznik ne dostavi ugovor u propisanom roku, isti se neće priznati u najavu ispunjenja zamjenske kvote. Zamjenska kvota može se najaviti najviše za 12 mjeseci unaprijed, a po isteku tog razdoblja potrebna je ponovna najava. Najava ispunjenja zamjenske kvote dostavlja se na Obrascu N-IZK uz naprijed navedene ugovore.

Plaćanje novčane naknade

Obveznik koji u 2018. ne ispuni mjesečnu kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili zamjenskom kvotom, prilikom obračuna plaće dužan je svaki mjesec obračunati i uplatiti na račun Državnog proračuna novčanu naknadu u iznosu 30% od minimalne plaće, tj. 1.031,94 kn (30% x 3.439,80 kn). Naknada se plaća do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a za tu obračunanu naknadu obveznik ne podnosi Obrazac JOPPD. Ako obveznik nije sam obračunao novčanu naknadu kako je navedeno, tada će istu zajedno s kamatama utvrditi Zavod svojim rješenjem.   

   

 

Natrag