Ispravak obračunanog PDV-a  kod korištenja osobnih automobila od 1.1.2018.

Korištenje poslovne imovine društva za privatne potrebe radnika, vlasnika (udjeličara/dioničara) ili neke druge osobe smatra se isporukom koja je obavljena u neposlovne (nepoduzetničke svrhe) te kao takva, u određenim slučajevima, podliježe obračunu PDV-a.

Naime, prema odredbama čl. 8. st. 3. Zakona o PDV-u, obavljanjem usluga uz naknadu (koja podliježe obračunu PDV-a) smatra se i korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti, za koja je u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez.

Napominjemo da se od 1.1.2018. poreznim obveznicima omogućava pravo na odbitak 50% prilikom nabave i korištenja osobnih automobila, o čemu smo detaljno pisali u FIP-u br. 5/18.

Stoga, uvažavajući odredbe čl. 8. st. 3. Zakona o PDV-u, kada društvo npr. svojem radniku daje osobni automobil na tzv. 24-satno korištenje, a koji je kupljen ili nabavljen na financijski leasing nakon 31.12.2017. ili se od 1.1.2018. nalazi u operativnom leasingu (bez obzira kada je ugovor o operativnom leasing sklopljen), pri čemu je društvo koristilo (ili koristi) pravo na odbitak 50% pretporeza, takva isporuka oporeziva je PDV-om.

Hm… izgleda da ipak nije!

Imate osobni automobil? Djelomično ste odbili (ili odbijate) pretporez prilikom nabave ili korištenja u operativnom leasingu? Dajete ga radniku u službene i privatne svrhe? Ako je odgovor na sva pitanja DA, znate li da na takvo korištenje ne morate obračunavati PDV?

Naime, prema tekstu nove upute Porezne uprave u vezi poreznog tretmana prijevoznih sredstava (u nastavku: Uputa PU), koja je, doduše, objavljena tek 3.4.2018, prilikom korištenja osobnih automobila u službene i privatne svrhe, za koje je prilikom nabave (kupnjom ili na financijski leasing) odnosno korištenja u operativnom leasingu ili dugotrajnom najmu od 1.1.2018. korišteno pravo na odbitak 50% pretporeza, porezni obveznici, u svrhu pojednostavljenja postupka oporezivanja, nemaju obvezu obračunavati PDV za dio korištenja osobnog automobila u privatne svrhe.

Navedeno pojednostavljenje bi se prema našem mišljenju trebalo odnositi i na osobne automobile nabavljene (kupljeni ili uzeti na financijski leasing) u razdoblju od 1.1.2010. do 29.2.2012. kada se ostvarivalo pravo na odbitak 70% pretporeza.

Napominjemo da se Uputa PU primjenjuje na porezna postupanja od 1.1.2018.

Sukladno navedenome, mišljenja smo da bi svi porezni obveznici koji su od 1.1.2018. na takvo korištenje osobnih automobila (pod uvjetom da se automobil koristi i u službene i u privatne svrhe) svaki mjesec (vjerojatno siječanj, veljača i ožujak) obračunavali PDV, nakon objavljenog teksta Upute PU trebali imati pravo na povrat (ispravak) tako obračunanog PDV-a.

Mišljenja smo da bi se predmetna korekcija mogla „najbezbolnije“ obaviti u tekućem obračunskom razdoblju (u kojem porezni obveznik obavlja korekciju) na način da se za predmetni iznos prethodno evidentirane obveze za PDV umanji (stornira) obveza za PDV u tekućem obračunskom razdoblju (prema TEB-ovom kontnom planu konto: 260002) u korist ostalih prihoda od korištenja osobnih automobila (prema TEB-ovom kontnom planu konto: 7599). Na taj način obveza za PDV na Obrascu PDV (pod red. br. II.3.) za obračunsko razdoblje u kojem se obavlja korekcija bila bi umanjena za predmetni iznos PDV-a te bi porezni obveznik svoj obračun PDV-a uskladio s Uputom PU.

Natrag