Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Radnik kojemu kod poslodavca prestaje radni odnos ima pravo na naknadu za dane neiskorištenog godišnjeg odmora od poslodavca uz uvjet da radnik nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti. Isplata naknade se veže uz prestanak ugovora o radu, a pritom nije bitan način prestanka navedenog ugovora. Poslodavac nije obvezan radniku isplatiti naknadu ako mu je omogućio korištenje godišnjeg odmora prije prestanka ugovora o radu. O iznosu isplate poslodavac može donijeti posebnu odluku te u obračunu plaće navesti uz iznos i broj dana godišnjeg odmora za koji se isplaćuje naknada.

Iznos naknade

Unatoč činjenici da osnovica od koje treba utvrditi iznos naknade za neiskorišteni godišnji odmor nije propisana, istu bi trebalo utvrditi u visini naknade plaće za korištenje godišnjeg odmora sukladno izvoru radnog prava kojeg primjenjuje poslodavac (npr. kolektivnim ugovorom i/ili pravilnikom o radu i/ili ugovorom o radu). Navedena naknada plaće za korištenje godišnjeg odmora ne može biti manja od radnikove prosječne mjesečne plaće u prethodna 3 mjeseca, a u izračun iste uključuju se podaci o osnovnoj plaći i dodaci na plaću (prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom, rad u dane blagdana, dodatak za otežane uvjete rada, dodatak za godine staža, stimulacije, itd.), a ne uključuju se isplate koje ne predstavljaju naknadu za rad (npr. potpore radniku zbog bolovanja dužeg od 90 dana, potpore za smrt člana obitelji iznad neoporezivog iznosa, itd.). Utvrđeni iznos naknade se dijeli s ukupnim brojem dana godišnjeg odmora kako bi se odredio iznos naknade za jedan dan godišnjeg odmora. U bitnom, naknada za neiskorišteni godišnji odmor jednaka je naknadi plaće za korištenje godišnjeg odmora, a njena visina određuje se razmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora. Može se isplatiti zajedno s plaćom ili nakon isplate plaće.

Utvrđivanje naknade kada radnik nije primao plaću već naknadu plaće?  

Kada radnik u posljednja 3 mjeseca nije primao plaću već naknadu plaće po posebnom propisu, naknadu plaće za korištenje godišnjeg odmora treba utvrditi u odnosu na plaću kao da je radnik radio.

Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora

Radnik kojem prestaje radni odnos za kalendarsku 2018. godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, a isti se utvrđuje u trajanju od 1/12 godišnjeg odmora, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa. Godišnji odmor radniku se utvrđuje brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena. U dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se blagdani i neradni dani određeni zakonom, razdoblje privremene nesposobnosti za rad koje je utvrdio ovlašteni liječnik te dani plaćenog dopusta. Pri izračunavanju trajanja godišnjeg odmora najmanje polovica dana zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora, a najmanje polovica mjeseca rada zaokružuje se na cijeli mjesec. Kada radniku radni odnos prestaje točno u polovici mjeseca koji ima parni broj dana, pravo na 1/12 godišnjeg odmora za taj mjesec ostvaruje kod poslodavca kod kojeg mu prestaje radni odnos.

Porezni tretman naknade i izvješćivanje o isplati

Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor smatra se primitkom od nesamostalnog rada (plaćom) po poreznim propisima, pa se obračun poreza na dohodak i prireza utvrđuje prilikom isplate prema propisima koji važe na dan isplate. Zbog obračuna doprinosa navedena naknada smatra se ostalim primitkom po propisima o doprinosima. O iznosu isplaćene naknade te obračunatim i uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu poslodavci dostavljaju podatke Poreznoj upravi na propisanom Obrascu JOPPD. Pri popunjavanju retka na stranici B Obrasca JOPPD izvješćuje se kombinacijom jedne od navedenih oznaka za radnika (npr. 0001 ili 0002, itd.) iz Priloga 2 koja se upisuje u polje 6.1. (oznaka stjecatelja/osiguranika) te oznake 0021 iz Priloga 3 koja se upisuje u polje 6.2. (oznaka primitka/obveze doprinosa). Napomena, ukoliko radnik ima status mlade osobe, pri isplati naknade za neiskorišteni godišnji odmor istom ta naknada nije oslobođena od obračuna doprinosa ''na'' naknadu. Kod popunjavanja retka bitno je unijeti podatke i u sva ostala polja (od 1 do 17), s tim da se u polje 10 (sati rada) i polje 10.0. (ukupni neodrađeni sati rada) obvezno upisuje 0, a u polje 10.1. (razdoblje obračuna od) i polje 10.2. (razdoblje obračuna do) - kalendarska godina 2018. za koju se primitak isplaćuje (npr. 01.01.2018. do 31.12.2018.).  

Natrag