Evidentiranje podataka o nabavi i korištenju automobila  na Obrascu PDV

Zadnjim izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost objavljenima u Nar. nov., br. 128/17, koje se primjenjuju od 1.1.2018., izmijenjena je odredba čl. 178. st. 1. toč. 1. Pravilnika o PDV-u koja propisuje objavljivanje podataka pod red. br. VIII.1. Obrasca PDV.

Pod navedenim rednim brojem Obrasca PDV upisuju se podaci o nabavi nekretnina, nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, prodaji osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz te nabavi i prodaji ostale dugotrajne imovine, a predmetne izmjene Pravilnika o PDV-u odnose se na upisivanje podataka o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući i nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim sredstvima.

Sukladno navedenoj izmjeni Pravilnika o PDV-u, od 1.1.2018. pod red. br. VIII.1.1.2. Obrasca PDV, koji se odnosi na nabavu osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, upisuju se isključivo podaci o dijelu vrijednosti (poreznoj osnovici) s osnove koje je odbijeno 50% pretporeza, uključujući i nabavu dobara i usluga u vezi s time.

Stoga, pod navedenim red. br. Obrasca PDV iskazuju se podaci o nabavi prijevoznih sredstava za osobni prijevoz koja su nabavljena nakon 31. prosinca 2017. kao i troškovi goriva, maziva, održavanja te drugi troškovi u vezi s prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz neovisno o tome jesu li ta prijevozna sredstva na koje se odnose troškovi nabavljena do 31. prosinca 2017. ili nakon tog datuma.

O navedenome se svojim mišljenjem izjasnio i Središnji ured Porezne uprave (Klasa: 410-19/18-02/56; Ur. broj: 513-07-21-01/18-2 od 21.2.2018.). Predmetno mišljenje možete u cijelosti pročitati na slijedećoj poveznici:
https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19585

Na primjer, ako je porezni obveznik u mjesecu ožujku 2018.:

  • nabavio osobni automobil te za predmetnu nabavu primio račun na ukupan iznos od 243.560,00 kn (neto cijena bez poreza 184.000,00 kn + PDV 46.000,00 kn + posebni porez 13.560,00 kn) temeljem čega ostvaruje pravo na odbitak 50% pretporeza i
  • primio račun za gorivo za osobni automobil nabavljen u 2016. godini na ukupan iznos od 250,00 kn (gorivo 200,00 kn + PDV 50,00 kn) temeljem čega ostvaruje pravo na odbitak 50% pretporeza;

na red. br. VIII.1.1.2. Obrasca PDV za ožujak 2018. upisuje iznos od 92.100,00 kn ((184.000,00 x 50%) + (200,00 x 50%)).

Iz navedenog primjera je vidljivo da se na red. br. VIII.1.1.2. Obrasca PDV uz podatke o nabavi osobnih automobila iskazuju i podaci o svim troškovima korištenja (gorivo, održavanje, najam i sl.) osobnih automobila za koje od 1.1.2018. porezni obveznici ostvaruju 50% pretporeza, bez obzira kada su nabavljeni (kupnjom ili na financijski leasing) ili uzeti na operativni leasing ili najam.

Natrag