Članovi uprave – obveza doprinosa

Članovi uprave, izvršni direktori trgovačkih društava te upravitelji zadruga su, prema čl. 12. Zakona o mirovinskom osiguranju, obvezno osigurani ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi (npr. radnoga odnosa, obavljanja djelatnosti samostalnim radom i dr.) i ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Članovi uprave u radnom odnosu

Zakonom o doprinosima, čl. 21. st. 2., je za članove uprave trgovačkog društva, izvršne direktore te upravitelje zadruga propisana osnovica za obračun/uplatu doprinosa, a koja se primjenjuje u slučaju navedenih osoba u punom radnom vremenu. Osnovica za obračun doprinosa u tom slučaju ne može biti niža od umnoška prosječne plaće za razdoblje I-VIII. prethodne godine u RH (koja za navedeno razdoblje 2017. iznosi 8.020,00 kn) i koeficijenta 0,65, te za 2018. iznosi 5.213,00 kn.

Pri primjeni navedene osnovice kod članova uprave, koji su ujedno i zaposlenici u društvu u kojem su članovi uprave, razlikujemo nekoliko situacija, i to:

  1. ako član uprave radi puno radno vrijeme, a plaća je jednaka ili manja od 5.213,00 kn - doprinosi se plaćaju na propisanu osnovicu,
  2. ako član uprave radi puno radno vrijeme, a plaća je veća od 5.213,00 kn - doprinosi se plaćaju na isplaćenu plaću,
  3. ako je član uprave u radnom odnosu u tom društvu na nepuno radno vrijeme, a plaća je niža od razmjernog dijela propisane osnovice (ali ne niža od razmjernog dijela minimalne plaće) - doprinosi se plaćaju na razmjerni dio propisane osnovice (npr. ako član uprave radi 4 sata dnevno, doprinosi se plaćaju na osnovicu od 2.606,50 kn). Na ovaj se način postupa i u slučaju kada je član uprave umirovljenik, korisnik starosne mirovine, koji ima ugovor o radu na nepuno radno vrijeme (do polovice punog radnog vremena).

Nadalje, postoji mogućnost da član uprave nije u radnom odnosu u društvu u kojem je član uprave, ali je u radnom odnosu u drugom društvu. Budući se već nalazi u sustavu osiguranja tada društvo u kojem je član uprave nije obvezno obračunavati doprinose na propisanu osnovicu, ali ako isplaćuje naknadu članu uprave tada se ta naknada smatra drugim dohotkom na koji se obračunavaju: 24% poreza i ev. prirez te doprinosi – MO: 10% (7,5 + 2,5) i ZO: (7,5%).

I nadalje postoji mogućnost da se član uprave odrekne plaće u kojem slučaju je poslodavac obvezan plaćati doprinose na propisanu osnovicu.

Osnovica za obračun doprinosa za zaposlene članove uprave za 2018., za puno radno vrijeme, iznosi 5.213,00 kn.

Član uprave koji nije u sustavu osiguranja

Ako članovi uprave nisu u radnom odnosu, odnosno ako nisu u sustavu osiguranja po bilo kojoj osnovi, tada moraju ući u sustav osiguranja (prijaviti se na mirovinsko odnosno zdravstveno osiguranje) te plaćati sve doprinose na propisanu osnovicu. Ta se osnovica utvrđuje kao umnožak prosječne plaće za razdoblje I-VIII. prethodne godine u RH i koeficijenta 1 što za 2018. iznosi 8.020,00 kn. Ukupan iznos doprinosa (MO – 20%, ZO – 15%, zapošljavanje – 1,7% i zaštita zdravlja – 0,5%) na navedenu osnovicu iznosi 2.983,44 kn. Ako je član uprave ujedno i umirovljenik (korisnik prijevremene/starosne mirovine, a nije u radnom odnosu), tada mu se obustavlja isplata mirovine (čl. 90. st. 3. ZOMO-a), zbog čega je ovo nepovoljno rješenje za umirovljenike. Svi ev. primici koje navedene osobe ostvaruju od isplatitelja tijekom obnašanja dužnosti smatraju se drugim dohotkom. 

Obvezu doprinosa, vrste doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem. Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Natrag