Za računovodstvo proračuna/proračunskog korisnika odgovoran je čelnik - neke prekršajne odredbe

Zakonom o proračunu uređeno je proračunsko planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim dugom, zaduživanje i jamstvo države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S), proračunski odnosi u javnom sektoru, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana uz upravljanje javnim financijama.

Podsjetimo, odredbe Zakona o proračunu odnose se na državni proračun i proračune JLP(R)S-a (u nastavku: proračun), proračunske korisnike državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a (u nastavku: proračunski korisnici), a pojedine odredbe i na izvanproračunske korisnike.

Zakon (v. čl. 98.) propisuje da se proračunsko računovodstvo temelji na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja, te na međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor te da se proračunsko računovodstvo vodi po načelu dvojnog knjigovodstva, prema rasporedu računa iz računskog plana. Računski plan za proračunsko računovodstvo sastavni je dio Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu definirane su knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, sadržaj računa Računskog plana i druga područja koja se odnose na proračunsko računovodstvo.

Člankom 101. Zakona o proračunu propisano je da je odgovorna osoba JLP(R)S-a i proračunskog korisnika (a to je čelnik) odgovorna za ustroj te za zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.

Člankom 125. st. 1. toč. 41. toga Zakona propisana je prekršajna odredba prema kojoj će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kazniti za prekršaj odgovorna osoba proračunskog korisnika ako ne ustroji i ne vodi proračunsko računovodstvo na zakonit i pravilan način, odnosno ako povjeri vođenje proračunskog računovodstva neovlaštenoj i/ili nestručnoj ovlaštenoj stručnoj organizaciji ili osobi (čl. 101. st. 1. i 2. Zakona o proračunu).

(Ne)Vjerodostojna dokumentacija i odgovornost čelnika

Jednaka prekršajna kazna propisana je i člankom 125. st. 1. toč. 19. Zakona, ako se rashod i izdatak iz proračuna ne temelji na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja (čl. 54. st. 1.).

Zakon propisuje da je knjigovodstvena isprava pisani ili memorirani elektronički dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni te da se unos podataka u poslovne knjige temelji na vjerodostojnim, istinitim i urednim knjigovodstvenim ispravama. Odgovorna osoba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskog korisnika ili osoba koju ona ovlasti ovjerava svojim potpisom, odnosno elektroničkim potpisom vjerodostojnost knjigovodstvene isprave.

Financijski izvještaji i odgovornost čelnika

Zakonom o proračunu propisana je i prekršajna kazna (člankom 125. st. 1. toč. 45. Zakona) ako se financijski izvještaji ne sastavljaju i ako se iz njih ne vide podaci o stanju i strukturi, te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, odnosno novčanih tokova te ako se financijski izvještaji ne sastavljaju za razdoblja u tijeku proračunske godine i za tekuću proračunsku godinu (čl. 105. st. 1., 2. i 3.).

Iako je čelnik proračuna/proračunskog korisnika odgovoran za ustroj te za zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva, njegova odgovornost nije centralizirana, nego se proteže na sve upravljačke razine, što podrazumijeva i odgovornost ostalih rukovoditelja, u okviru njihovih nadležnosti. Dakle, čelnik proračuna/proračunskog korisnika treba uspostaviti kvalitetnu organizaciju računovodstva i imenovati rukovoditelje koji imaju adekvatna znanja i sposobnosti za provođenje pravilnog vođenja proračunskog računovodstva, te urediti njihove ovlasti i odgovornosti.

Natrag