Ukratko o planu nabave za 2018.

U Nar. nov., br. 101/17 od 12.10.2017. objavljen je Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (u nastavku: Pravilnik). Riječ je o aktu koji stupa na snagu 1.1.2018., a od velike je važnosti prije svega za naručitelje, ali i za gospodarske subjekte, kako bi bili u toku s planiranim koracima naručitelja.

Koje podatke mora sadržavati plan nabave od 1.1.2018.?

Plan nabave morati će sadržavati sljedeće podatke:

  1. evidencijski broj nabave
  2. predmet nabave
  3. brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
  4. procijenjena vrijednost nabave
  5. vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
  6. navod planira li se predmet podijeliti na grupe
  7. navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum
  8. planirani početak postupka
  9. planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
  10. napomena, ako je potrebno.

Promjenu u odnosu na dosadašnje uređenje predstavlja obvezno navođenje CPV oznake, te navod o tome planira li se predmet nabave podijeliti na grupe. To se može jednostavno označiti s da ili ne. Plan nabave može sadržavati i rubriku za napomenu ako je potrebno (npr. upućivanje na zajedničku nabavu i naručitelja za kojeg je vjerojatno da će provoditi taj postupak).

Koji podaci se unose za jednostavnu nabavu?

U slučaju jednostavne nabave, u plan nabave obvezno se unose podaci iz toč. 1. – 5.

Gdje se mora objaviti plan nabave?

Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelji (ne i sektorski!) će objavljivati u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (u nastavku: EOJN) u roku od osam dana od donošenja ili promjene. U tu svrhu EOJN će staviti na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav (U vrijeme pisanja ovog članka obrazac tog plana još uvijek nije dostupan).

Također, EOJN će bez odgode javno objavljivati plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.Objavljeni plan nabave i sve njegove kasnije promjene iz tekuće godine moraju biti javno dostupne u EOJN-u do 30. lipnja sljedeće godine.

Tko donosi plan nabave i u kojem roku?

Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu. Plan nabave mora se donijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana.

Ova obveza se odgovarajuće primjenjuje i u slučaju privremenog financiranja.

Kako se mijenja plan nabave?

Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine, s tim da sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave.

Odredbe stavaka 1. – 3. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se u slučaju privremenog financiranja.

Natrag