Tko više neće biti uzdržavani član u 2018. godini?

Zakon o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, u svojim je prijelaznim odredbama zadržao odredbe uz poimanje uzdržavanih članova uže obitelji i djece u 2017. kao i u 2016., ali se s 1. siječnja 2018. primjenjuju nove odredbe koje nešto drugačije definiraju navedene pojmove.

Kriterij – ostvareni primitak

Uzdržavanim članovima uže obitelji i djecom smatraju sefizičke osobe čiji:

  • oporezivi primici  (svi izvori dohotka, npr. plaća, kapital, drugi dohodak, itd.)
  • primici na koje se ne plaća porez na dohodak iz čl. 9. Zakona o porezu na dohodak (naknade plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti isplaćene na teret sredstava obveznih osiguranja, nagrade učenicima na praksi, stipendije, primici učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga i dr.) te
  • drugi primici koji nisu dohodak po čl. 8. Zakona (npr. obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja, državne nagrade, dar za zdravstvene potrebe i dr.),  ne prelaze 15.000,00 kn na godišnjoj razini (šesteerostruki iznos osnovice osobnog odbitka na godišnjoj razini - 6 x 2.500,00).

Pritom se u navedeni iznos ne uzimaju u obzir: primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatak za djecu, potpora za novorođenče/opremu novorođenog djeteta, obiteljske mirovine koje primaju djeca nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja, darovanja za zdravstvene potrebe od pravnih i fizičkih osoba te novčane potpore prema propisima o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Djeca i uzdržavani članovi

Djeca. U 2018., djecom se smatraju djeca koju uzdržavaju roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici, kao i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja. Iz navedenoga slijedi da je brisan uvjet prijave djece HZZ-u nakon završetka redovitog školovanja do prvog zapošljavanja, te da se uzdržavanom djecom neće smatrati i djeca koju uzdržavaju poočimi i pomajke.

Članovi uže obitelji. Sukladno čl. 14. st. 6. Zakona, uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se bračni drug, roditelji poreznog obveznika te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik skrbnik prema posebnom zakonu. Podsjećamo da se, prema čl. 15. OPZ-a, odredbe poreznih propisa koje se primjenjuju na bračnog druga primjenjuju i na izvanbračnog druga, životnog partnera i neformalnog životnog partnera što znači da se oni i nadalje, uz zadovoljenje ostalih uvjeta, mogu smatrati uzdržavanim članom.

S obzirom na izmjenu zakonske formulacije, od 1.1.2018. uzdržavanim članovima više se neće smatrati:

  • roditelji bračnog i izvanbračnog  druga/životnog /neformalnog partnera
  • preci i potomci u izravnoj liniji  (bake i djedovi, unuci i praunuci) s maćehe/očusi koje uzdržava punoljetno pastorče te
  • bivši bračni drugovi/životni/neformalni životni partneri za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje. 

To znači da bi porezni obveznici, koji imaju navedene osobe na Obrascu PK, trebali promijeniti podatke.

Godišnji obračun/poseban postupak

Ako u tijeku poreznog razdoblja, npr. 2017., član uže obitelji i/ili dijete ostvari primitke u iznosu većem od 15.000,00 kn godišnje takva osoba ne može biti uzdržavana osoba za cijelo porezno razdoblje. Porezna uprava će i uzdržavatelja i uzdržavanu osobu uključiti u poseban postupak te će uzdržavatelj morati platiti razliku poreza, a uzdržavani član će dobiti povrat poreza ako je tokom godine ostvario oporezivi primitak.

Međutim, ako je dijete/uzdržavani član ostvario manje od 15.000,00 kn, tada uzdržavatelj može koristiti osobni odbitak za dijete/uzdržavanog člana kao i uzdržavani član za sebe osobno (uz uvjet da je ostvario oporezivi primitak).

Natrag