Tko mora sastaviti dokumentaciju o transfernim cijenama?

Cijene koje se primjenjuju u transakcijama između povezanih društava nazivamo transfernim cijenama. Transferne cijene predstavljaju jedan od instrumenata planiranja poreznih obveza na nivou grupe povezanih društava.

Zakonsko reguliranje odnosa između povezanih osoba nalazimo u odredbama čl. 13. Zakona o porezu na dobit, te čl. 40. Pravilnika o porezu na dobit. Definirano je tko se smatra povezanim osobama, koje se metode koriste da bi se definirale tržišne cijene, kao i obveza poreznog obveznika da o svojim odnosima s povezanim osobama posjeduje odgovarajuću dokumentaciju. Zakonom je regulirano određivanje porezne osnovice u poslovanju povezanih osoba rezidenta i nerezidenta, pa se propisuje da ako se između povezanih osoba u njihovim poslovnim odnosima ugovore takve cijene ili drugi uvjeti koji se razlikuju od cijena ili drugih uvjeta koji bi se ugovorili između nepovezanih osoba, tada se sva dobit u svoti u kojoj bi bila ostvarena kada bi se radilo o odnosima između nepovezanih osoba, uključuje u poreznu osnovicu povezanih osoba (čl. 13. st. 1. Zakona o porezu na dobit). Povezanim osobama smatraju se osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva.

Porezni obveznik je obvezan na zahtjev Porezne uprave pružiti podatke i informacije o povezanim osobama i međusobnim poslovnim odnosima.

Pravilnik propisuje kako se pri utvrđivanju i procjeni jesu li poslovni odnosi između povezanih osoba ugovoreni po tržišnim cijenama može koristiti jedna od predviđenih metoda, a to su:

 • metoda usporedivih nekontroliranih cijena,
 • metoda trgovačkih cijena,
 • metoda dodavanja bruto dobiti na troškove,
 • metoda podjele dobiti i
 • metoda neto dobitka. 

Prema čl. 13. Zakona o porezu na dobit i čl. 40. Pravilnika o porezu na dobit, porezni obveznici su dužni sastaviti dokumentaciju za transferne cijene i predočiti je na zahtjev Porezne uprave u slučaju eventualnog poreznog nadzora. Treba napomenuti kako su izmjenama Zakona o porezu na dobit, koje su stupile na snagu još 2010. godine, odredbe o transfernim cijenama proširene i na odnose između povezanih osoba rezidenata u slučaju kada jedna od povezanih osoba ima:

 • povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit,
 • pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

Dakle, u tim slučajevima je povezano društvo rezident također dužno izraditi dokumentaciju o transfernim cijenama.

Dokumentacijom transfernih cijena trebalo bi obuhvatiti sve elemente koji omogućuju razumijevanje načina određivanja cijena pojedinih transakcija unutar grupe. Na zahtjev Porezne uprave, tj. u postupku poreznog nadzora, porezni obveznik je obavezan predočiti dokumente kojima se obrazlaže:

 • povezanost u grupi,
 • funkcionalna analiza,
 • izbor metode, sama metoda i njena primjena, te
 • način fakturiranja i naplate.

Prilikom sastavljanjadokumentacije trebalo bi obratiti pažnju na to da vrsta i opseg dokumentacije ovise o činjenicama i okolnostima svakog pojedinog slučaja, te je zbog toga zapravo nemoguće propisati koje dokumente i informacije treba porezni obveznik predočiti poreznom nadzoru. Ipak, neke informacije su zajedničke svakoj analizi transfernih cijena, kao što su: informacija o grupi povezanih društava, informacije o društvu i njegovoj djelatnosti, te analiza povezanih transakcija, koju treba dokumentirati prikazom povezanih transakcija s obrazloženjem predmeta i obima transakcija, prometa i marži, ugovorenih uvjeta, posebnih uvjeta, ekonomske i financijske analize transakcija s obrazloženjem poslovne strategije društva. Trebalo bi prikazati vrijednost transakcija sa povezanim poreznim obveznicima i rezultate poslovanja za dvije godine koje prethode transakciji.

 • Elaborati o transfernim cijenama, sa pripadajućom dokumentacijom, predstavljaju podlogu za nadzor transfernih cijena kod povezanih društava.
 • Dokumentacija o transfernim cijenama treba odražavati stvarnu tržnu vrijednost transakcija između povezanih društava unutar grupe, kao da se radi o transakcijama između potpuno neovisnih društava.
 • Dokumentacija o transfernim cijenama i analize usporedivosti trebaju se ažurirati na godišnjoj osnovi.

Treba napomenuti kako je za porezna razdoblja, koja su započela od 1. siječnja 2016., Pravilnikom o porezu na dobit (čl. 46.) propisana obveza sastavljanja Izvješća o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO), ukoliko su tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama poreznog obveznika evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama. Izvješće se dostavlja Poreznoj upravi uz Prijavu poreza na dobit.

Natrag