Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca

Uvjeti za prijenos ugovora o radu na novog poslodavca propisani su čl. 137. st.  1. Zakona o radu (Nar. nov. br. 93/14; u nastavku: ZR). Ugovori o radu mogu se prenijeti na novog poslodavca ako se statusnom promjenom sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (Nar. nov. br. 111/93 – 68/13) ili pravnim poslom na novog poslodavca prenosi:

  • dio poduzeća,
  • gospodarska djelatnost ili
  • dio gospodarske djelatnosti, s tim da je ZR propisao uvjet da novi pravni subjekt mora zadržavati svoju gospodarsku cjelovitost.

Šta se smatra gospodarskom cjelovitošću, odnosno gospodarskom cjelinom propisano je čl. 38. Općeg poreznog zakona (Nar. nov: br. 115/16; u nastavku: OPZ) prema čijim odredbama se gospodarskom cjelinom smatra sva imovina i obveze što u poslovnom i organizacijskom smislu čini samostalni subjekt, odnosno subjekt sposoban za samostalno poslovanje.

Isto tako je čl. 5. st. 2. Pravilnika o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa, gospodarskoj cjelini te obrascima prijave činjenica za koje postoji obveza prijavljivanja i izjave o izvorima stjecanja imovine (Nar. nov. br. 59/9) propisano da, ako je izvršen prijenos svih stvari, potraživanja, prava i obveza koje čine kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu pogona tako da pogon može nastaviti samostalno obavljati dotadašnju djelatnost, smatrat će se da pogon predstavlja gospodarsku cjelinu. Ako je ispunjen uvjet propisan za prijenos ugovora o radu jedino u tom slučaju je moguće izvršiti njihov prijenos na novog poslodavca.

Ukoliko dođe do prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca se prenose svi ugovori o radu radnika koji:

  • rade u dijelu poduzeća koji je predmet prenošenja, odnosno
  • koji su vezani za obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja je predmet prenošenja.

Radni odnos se zasniva ugovorom o radu, a temeljem čl. 137. ZR-a taj ugovor se može nastaviti i u slučaju kada na strani poslodavca koja nije izvorno bila stranka tog ugovora dođe do promjene i radniku za obveze iz radnog odnosa odgovara stranka koja nije taj ugovor sklopila.

Ovaj institut ima za cilj očuvanje kontinuiteta radnog odnosa radnika tako da radnici zadržavaju sva stečena prava kao da su neprekidno radili kod novog poslodavca.

Da bi se ugovori o radu prenijeli na novog poslodavca moraju biti ispunjeni ZR-om propisani uvjeti i u tom slučaju prijenos dijela poduzeća na novog poslodavca ne predstavlja opravdani razlog za otkaz ugovora o radu, a dopuštenost otkaza može se osporavati pred sudom. Ugovor o radu radnika koji nije vezan uz obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja se prenosi na novog poslodavca, nije moguće prenijeti na novog poslodavca.


Radnici čiji se ugovori o radu prenose ne mogu se protiviti prijenosu jer do njega dolazi „ex lege“, s tim da je čl. 150. st. 3. toč. 3. ZR-a propisana obaveza poslodavca prenositelja koji mora provesti savjetovanje s radničkim vijećem, kome mora dati podatke utjecaja prijenosa na radnike koji su prijenosom obuhvaćeni, kao i pisano izvješćivanje svih radnika koji su prijenosom obuhvaćeni.


Ako nije provedeno savjetovanja s radničkim vijećem, odluka poslodavca o prijenosu bila bi ništetna.
Poslodavac dostavlja radnicima obavijest koja mora sadržavati podatke o:

  • danu prenošenja ugovora o radu,
  • razlozima prenošenja ugovora o radu,
  • utjecaju prenošenja ugovora o radu na pravni, gospodarski ili socijalni položaj radnika,
  • mjerama predviđenim u vezi s radnicima čiji se ugovori prenose.

Ugovori o radu prenose se na novog poslodavca s danom nastupa pravnih posljedica prijenosa što je određeno propisima koji reguliraju pravni posao na temelju kojega dolazi do prijenosa.(1)


Ako je u poduzeću, zadržana samostalnost, u kojem je utemeljeno radničko vijeće, ono nastavlja s radom do isteka mandata na koji je izabrano, a ako nije zadržana samostalnost nastavak rada radničkog vijeća nije moguć. Radnici čiji se ugovori prenose zadržavaju pravo na zastupljenost sve dok se ne stvore uvjeti za izbor novog radničkog vijeća ili do isteka mandata dotadašnjeg predstavnika.


Ukoliko je u poduzeću koje je preneseno sklopljen kolektivni ugovor (u nastavku: KU), na radnike se do sklapanja novog KU-a, a najduže godinu dana, nastavlja primjenjivati KU koji se na njih primjenjivao prije promjene poslodavca.
Novi poslodavac solidarno odgovara s poslodavcem koji prenosi dio poduzeće, za obveze prema radnicima nastale do dana prenošenja poduzeća.


Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca obavlja se osnovom sporazuma ili ugovora o prijenosu ugovora o radu, što je sporazumni ili ugovorni odnos između prenositelja s jedne i preuzimatelja s druge strane kojim se uređuju međusobna prava i obveze i čiji je sastavni dio i popis ugovora o radu koji se prenose.

[1] Pročitajte više: Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca prema praksi Suda Europske unije i domaćih sudova, mr. sc. Iris Gović Penić, (Fip. 5/2016)

Natrag