Praćenje izvršenja proračuna i financijskih planova

 

Proračunske klasifikacije propisani su okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci svih proračunskih subjekata i to po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvorima financiranja.  Prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama(1) proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su u procesima:

  • planiranja,
  • izvršavanja,
  • računovodstvenog evidentiranja i
  • izvještavanja,
  • iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu(2) i toga Pravilnika.

Proračunske klasifikacije su lokacijska, organizacijska, funkcijska, programska, ekonomska i klasifikacija izvora financiranja.

Dokumenti plana
Proračun JLP(R)S-a i državni proračun, te financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika moraju se pripremiti i donijeti tako da prikazuju prihode i primitke razvrstane prema vrstama i izvorima financiranja, a rashode i izdatke prema svim proračunskim klasifikacijama.

Izvještaji o izvršenju
Propisi(3) obvezuju proračune i izvanproračunske korisnike na sastavljanje izvještaja o izvršenju, dok proračunski korisnici za sada nemaju takvu zakonsku obvezu. Pravilnik o izvršenju propisuje da izvještaji o izvršenju moraju prikazivati (između ostaloga) podatke o prihodima i primicima, rashodima i izdacima prema ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, dakle nije propisano da podatke o izvršenju treba prezentirati i primjenom klasifikacije izvora financiranja.

Budući da čelnik svakog proračunskog subjekta mora dati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti (u nastavku ponegdje: Izjava), kojom potvrđuje da su sredstva institucije korištena zakonito, svrhovito i namjenski – znači u skladu s planom, tako se u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti (kod pitanja pod red. br. 27.) provjerava jesu li sredstva utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom. Odgovor na to pitanje proračuni JLP(R)S-a daju na temelju izvještaja o izvršenju proračuna iz kojeg se treba vidjeti da nije utrošeno više sredstva od odobrenih proračunom (osim za vlastite i namjenske prihode i primitke u skladu sa Zakonom o proračunu), a proračunski i izvanproračunski korisnici odgovaraju na temelju usporedbe izvršenja i financijskog plana iz koje se treba vidjeti da nije utrošeno više sredstva od odobrenih financijskim planom (osim za vlastite i namjenske prihode i primitke u skladu sa Zakonom o proračunu). Dakle iz navedenog proizlazi da i proračunski korisnici izrađuju svojevrstan izvještaj o izvršenju financijskog plana, ali njegov sadržaj, rok i postupak za donošenje nisu propisani. Kako bi takav izvještaj bio točan i vjerodostojan, bitno je da bude izrađen do dana do kada se mora podnijeti Izjava o fiskalnoj odgovornosti te da podaci koji su u njemu prikazani budu identični podacima iz važećeg financijskog plana te financijskih izvještaja sastavljenih za određenu proračunsku godinu. Minimalni sadržaj tog izvještaja mogu biti podaci o prihodima, primicima, rashodima i izdacima iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji. Kod nekih institucija (proračunskih korisnika) obveza izrade takvog izvještaja proizlazi iz statuta odnosno nekog drugog internog akta.

Vezano za obvezu čelnika JLP(R)S-a da na pitanje pod red. br. 27. u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti odgovaraju na temelju podataka iz izvještaja o izvršenju proračuna JLP(R)S-a, stvara problem svim onim čelnicima koji do dana predaje Izjave (rok je 31.3. tekuće za prethodnu godinu) još uvijek nemaju donesen izvještaj o izvršenju, budući da je propisani rok da svojim predstavničkim tijelima podnesu na donošenje taj izvještaj najkasnije do 1. lipnja (tekuće za prethodnu godinu).

Izvršavanje dokumenata plana i praćenje izvršenja
U Poslovnom infu br. 4/2016 već smo pisali o načinu preuzimanja obveza na teret proračuna i, između ostaloga, pojasnili da se prije stvaranja obveza na teret proračuna/financijskog plana korisnika (tj. iniciranja nabave) mora obaviti provjera jesu li sredstva za tu svrhu osigurana u dokumentu plana(4). Ako jesu, nabava se obavlja, a potom evidentira u poslovnim knjigama (i drugim evidencijama).  U Upitniku o fiskalnoj odgovornosti, pored ostaloga, se provjerava:

  • da li se računi za obavljene usluge, radove odnosno nabave robe u glavnoj knjizi evidentiraju po proračunskim klasifikacijama (pitanje pod red. br. 59.), te  
  • jesu li uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima) (pitanje pod red. br. 65.).

Osim toga, i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu(5) zahtijeva da se na kraju godine rezultat utvrđuje prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja, a kako bi taj postupak bio moguć, znači da računovodstvene evidencije moraju osigurati podatke o tome.

[1] Nar. nov., br. 26/10 i 120/13

[2] Nar. nov., br. 87/08 – 15/15

[3] čl. 108. – 113. Zakona o proračunu i Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar. nov., br. 24/13; u nastavku: Pravilnik o izvršenju)

[4] v. čl. 44. st. 1. i 6. Zakona o proračunu

[5] Nar. nov., br. 124/14, 115/15 i 87/16

Natrag