Povrat doprinosa iznad najviše godišnje osnovice za 2016.

Osoba kojoj je poslodavac pri isplati plaće obračunao i uplatio doprinos iznad najviše godišnje osnovice (578.664,00 kn za 2016. godinu) može tražiti povrat istih od ispostave Porezne uprave (PU) prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Pisani zahtjev može podnijeti i osoba za koju je tijekom 2016. primijenjena najviša godišnja osnovica, ako je u 2016. kod drugog isplatitelja ostvarila primitke prema kojima je plaćen doprinos obračunan prema dijelu osnovice koji prelazi iznos najviše godišnje osnovice.

Povrat doprinosa

Pravo na povrat doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (MO I. stup) plaćenog iznad najviše godišnje osnovice za 2016. utvrđuje se u upravnom postupku, putem godišnjeg obračuna doprinosa koji provodi nadležna ispostava PU, a temeljem pismenog zahtjeva obveznika doprinosa (osigurane osobe) za povratom plaćenog doprinosa podnesenog najranije 1.2.2017., a najkasnije u roku od 5 godina računajući od dana kada je obračunan i uplaćen doprinos za MO I. stup. Najviša godišnja osnovica najviši je iznos do kojega je obveza uplatiti doprinos za MO I. stup prema svim osnovama za jednu godinu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka godišnjeg obračuna podnositelj je dužan ispostavi PU priložiti potvrdu poslodavca ili isplatitelja primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak o iznosima osnovica te iznosima uplaćenog doprinosa za MO I. stup. Podaci o svim pojedinačnim osnovicama i iznosima uplaćenog doprinosa za MO I. stup te o razdoblju na koji se odnosi iskazuju se u Obrascu GOD-DOP koji mora biti potpisan i ovjeren od odgovorne osobe izdavatelja.

Ispostava PU rješenjem utvrđuje: najvišu godišnju osnovicu propisanu za 2016. (bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju u 2016.); iznos doprinosa obračunatih prema navedenoj osnovici; iznos više uplaćenog doprinosa (razlika između iznosa ukupno uplaćenog doprinosa i iznosa doprinosa obračunanog prema najvišoj godišnjoj osnovici); iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak; iznos doprinosa za povrat. Taj iznos više uplaćenog doprinosa osnovica je za obračun predujma poreza na dohodak prema propisima o porezu na dohodak te se vraća obvezniku umanjen za iznos obračunatog i obustavljenog iznosa predujma poreza na dohodak i prireza.

Povrat doprinosa oporezuje se kao drugi dohodak

Po poreznim propisima, drugim dohotkom smatra se i primitak po osnovi povrata doprinosa za MO I. stup. Pri utvrđivanju drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa ne priznaju se izdaci niti se priznaje osobni odbitak. Porez na dohodak po osnovi povrata doprinosa obračunava se po stopi od 36% iz iznosa vraćenih doprinosa za obvezno MO I. stup. Porezni obveznik za drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Obračun doprinosa tijekom 2017. godine i primjena najviše godišnje osnovice

Poslodavci mogu utvrditi najvišu godišnju osnovicu i primijeniti je za obračun doprinosa za MO I. stup prema plaći i ostalim primicima tijekom 2017. godine, ako se navedeni primici odnose na isto obračunsko razdoblje (godinu). Ako je za kalendarsku 2017. godinu ispunjena obveza doprinosa za MO I. stup prema najvišoj godišnjoj osnovici (557.208,00 kn), poslodavac više ne mora obračunavati navedeni doprinos. Obračunava se samo doprinos za MO II. stup na ukupno isplaćeni iznos ako je osoba pripadnik tog stupa osiguranja.

Natrag