Obveze preuzete u ovom i prethodnim razdobljima - u (ovogodišnjem) dokumentu plana

Proračunska načela 

Zakonom o proračunu, između ostaloga, uređeno je i proračunsko planiranje. Osim posebnih odredaba ovoga Zakona o izradi proračuna i financijskog plana te donošenja proračuna (čl. 22. – 46. Zakona), člankom 4. propisana je primjena proračunskih načela, od kojih dva izravno uređuju i dokumente plana. To su:

  • načelo jedne godine (čl. 6. ) i
  • načelo uravnoteženosti (čl. 7).

Načelo jedne godine podrazumijeva da:

  • se proračun donosi za jednu kalendarsku godinu,
  • proračun vrijedi za tu godinu,
  • se u proračunu planiraju sredstva za pokriće preuzetih obveza iz prethodne/-ih godina, kao i sredstva za plaćanje obveza nastalih u tekućoj fiskalnoj godini za koju se proračun donosi

Načelo uravnoteženosti  zahtijeva da proračun (dokument plana) mora biti uravnotežen, tj. da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Propisano je da se uravnoteženje proračuna provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunamaproračuna prema postupku za donošenje proračuna.

U dokumentu plana (financijskom planu/proračunu) moraju se planirati sredstva za pokriće preuzetih obveza iz prethodne/-ih godina, kao i sredstva za plaćanje obveza nastalih u tekućoj fiskalnoj godini za koju se proračun donosi.

Kako se preuzete obveze iz prethodnih godina vide u ovogodišnjem proračunu?

Prošlogodišnje obveze u ovogodišnjim dokumentima plana mogu biti iskazane:

  1. kao ovogodišnji  rashodi – to znači da su već planirani u ovogodišnjim dokumentima plana (ako se radi o obvezama za kontinuirane rashode i to kod onih proračunskih subjekata koji su te obveze za prosinac 2016. iskazali u poslovnim knjigama za 2016. kao odgođene rashode), te
  2. unutar stavke prenesenog rezultata; Naime, kako je svaka obveza u pravilu i rashod, obveza priznata u nekom prethodnom razdoblju/ima kao rashod „iskazuje“ se u ovogodišnjem dokumentu plana kroz poziciju prenesenog viška/manjka prihoda.

S uključenjem prenesenih viškova/manjkova prihoda mora se postići uravnoteženi  ovogodišnji financijski plan/proračun.

Primjerice, ako je u 2016. ostvaren višak prihoda i primitaka, tada je potrebno rebalansom ovogodišnjeg financijskog plana/proračuna utvrditi namjene korištenja tog viška, kao nove proračunske pozicije - rashode i izdatke unutar određenih programa, aktivnosti odnosno kapitalnih projekata.

Ako je 2016. završena s manjkom prihoda i primitaka, to znači da su zaključno s 31. prosincem 2016. primljene isporuke dobara i usluga (ili su izvršeni izdaci za otplatu zajmova i/ili financijsku imovinu) za koje s tim danom nisu bili osigurani dostatni izvori financiranja. Za njihovo pokriće trebaju se osigurati sredstva u ovogodišnjem financijskom planu/proračunu. Za iznose koji predstavljaju manjkove prihoda i primitaka, u pravilu, postoje iskazane obveze sa stanjem na dan 31. prosinca 2016., koje će se vjerovnicima trebati namiriti u toku ove godine (ili su već namirene u prethodnim mjesecima). Kako se u tom slučaju radi o korištenju sredstava koja su osigurana u ovogodišnjem financijskom planu/proračunu, a koja su već realizirana ili će se realizirati kao ovogodišnji prihodi i/ili primici, potrebno je izraditi rebalans dokumenta plana na način da se u njemu predvidi korištenje ovogodišnjih prihoda i primitaka za podmirenje manjka nastalog u prethodnom razdoblju.

Uključenje svih, a ne samo dijela preuzetih obveza iz ranijih razdoblja u ovogodišnji dokument plana i njegovo uravnoteženje za neke je proračune/proračunske korisnike koji imaju velike manjkove prihoda problem, jer bi se istovremeno morali planirati prihodi u dostatnoj visini da se postigne uravnoteženje plana, a nije realno da će se i ostvariti u tim iznosima. Ovo je osobito slučaj kod velikog broja ustanova u zdravstvu, kao i kod JLP(R)S-a.

Zbog svega opisanog (kao i zbog drugih posebnosti proračunskog sustava) može se zaključiti da i u samom zakonodavnom okviru ima prostora za unapređenje, kao i za jasno definiranje metodologije izrade dokumenata planova, (preispitivanje postojećeg okvira) i povezivanje (usklađivanje) s propisanim računovodstvenim načelima i financijskim izvještavanjem.

Proračunska načela  i prekršajne odredbe Zakona

Zakonom o proračunu (čl. 125. st.1. toč. 1.) propisana je i prekršajna kazna (novčana kazna u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kn za odgovornu osobu proračuna i proračunskog korisnika)  ako se izrada i izvršavanje proračuna ne temelji na načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti odnosno ako se ne primjenjuje odredba čl. 4. Zakona o proračunu.

Natrag