Isplata radničkih potraživanja

Od 27.7.2017. primjenjuju se nova pravna pravila o zaštiti materijalnih prava iz radnog odnosa radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem te u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće.

Fizička ili pravna osoba je poslodavac nad kojim je otvoren stečajni postupak po Stečajnom zakonu odnosno poslodavac kojem je blokiran račun temeljem evidentirane i neizvršene osnove za plaćanje iz Zakona o osiguranju radničkih tražbina (blokirani su svi računi i zabranjeno je raspolaganje oročenim novčanim sredstvima zbog nemogućnosti izvršenja zahtjeva za prisilnu naplatu neisplaćene plaće odnosno naknade plaće koja radniku pripada za prethodni mjesec). Za isto razdoblje se isključuje ostvarivanje prava radnika u slučaju blokade računa poslodavca i u slučaju otvaranja stečajnog postupka.  

Prava radnika ako je otvoren stečajni postupak

U slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem radnici ostvaruju pravo na isplatu:

  • neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće (3.276,00 kn) za svaki mjesec zaštićenog razdoblja (posljednja 3 mjeseca prije otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem, odnosno posljednja 3 mjeseca prije prestanka radnog odnosa ako je isti prestao unutar 6 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka),
  • neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do 3.276,00 kn za svaki mjesec proveden na bolovanju,
  • neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka u visini do 3.276,00 kn,
  • otpremnine pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do 1/2 najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine,
  • pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do 1/3 pravomoćno dosuđene naknade štete.

Navedena primanja su u cijelosti izuzeta od ovrhe. Pravo radnika na navedene isplate može se naslijediti.

U slučaju ostvarivanja prava na neisplaćenu plaću/naknadu plaće te naknade za neiskorišteni godišnji odmor u trajanju kraćem od mjesec dana, najviši mjesečni iznos pojedinog prava preračunava se u dnevni iznos dijeljenjem s brojem 30 kao prosječnim brojem dana u mjesecu, te se dobiveni iznos množi s brojem dana za koji je radnik to pravo stekao.

U slučaju ostvarivanja naprijed navedenih prava za radnika zaposlenog u nepunom radnom vremenu, najviši mjesečni iznos pojedinog prava obračunava se razmjerno ugovorenom radnom vremenu u odnosu na minimalnu plaću za puno radno vrijeme.

Pri isplati naprijed navedenih prava Agencija za osiguranje radničkih tražbina (Agencija) dužna je obračunati i uplatiti doprinose za obvezna osiguranja ''iz'' i ''na'' propisane osnovice kako je navedeno te pripadajuće poreze i prireze.

Postupak ostvarivanja prava

Postupak za ostvarenje prava pokreće se na zahtjev radnika na posebnom obrascu, a isti se podnosi Agenciji ili područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) prema mjestu sjedišta poslodavca, odnosno njegove registrirane poslovne jedinice, u roku od 30 dana. Kada je stečajni postupak otvoren i provodi se, naprijed navedena prava radnik može ostvariti ako mu je tražbina utvrđena u stečajnom postupku i ako zahtjev za osiguranje svoje tražbine podnese u roku i na način utvrđen zakonom o osiguranju radničkih potraživanja. O zahtjevu Agencija odlučuje rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. 

Prava radnika u slučaju blokade poslodavca

U slučaju blokade računa poslodavca radnici zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće ostvaruju pravo na isplatu: ê do 3 neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do 3.276,00 kn za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena i ê do 3 neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do 3.276,00 kn za svaki mjesec proveden na bolovanju. Navedeno se ne odnosi na člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili upravitelja zadruge.

U slučaju ostvarivanja prava na neisplaćenu plaću i naknadu plaće u trajanju kraćem od mjesec dana, najviši mjesečni iznos pojedinog prava preračunava se u dnevni iznos dijeljenjem s brojem 30 kao prosječnim brojem dana u mjesecu, te se dobiveni iznos množi s brojem dana za koji je radnik to pravo stekao.

U slučaju ostvarivanja prava na neisplaćenu plaću i naknadu plaće za radnika zaposlenog u nepunom radnom vremenu, najviši mjesečni iznos pojedinog prava obračunava se razmjerno ugovorenom radnom vremenu u odnosu na minimalnu plaću za puno radno vrijeme (3.276,00 kn).

Naprijed navedena primanja u cijelosti su izuzeta od ovrhe.   

Pri isplati naprijed navedenih prava Agencija za osiguranje radničkih tražbina dužna je obračunati i uplatiti doprinose za obvezna osiguranja ''iz'' i ''na'' propisane osnovice kako je navedeno te pripadajuće poreze i prireze.

Postupak ostvarivanja prava

Poslodavac koji do zadnjeg dana u mjesecu nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće koja radniku pripada za prethodni mjesec dužan je za svakog radnika prvog sljedećeg radnog dana dostaviti Financijskoj agenciji (FINI) zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće prema posebnom propisu kojim se propisuje sadržaj obračuna neisplaćene plaće, a kojim zahtijeva provedbu ovrhe na svojim novčanim sredstvima za iznos obračuna neisplaćene plaće odnosno naknade plaće u korist radnika, uvećan za zakonske zatezne kamate koje na taj iznos teku od dospijeća pa do isplate sukladno propisima kojima se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima. Zahtjev za prisilnu naplatu (na posebnom obrascu) i obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće poslodavac je dužan dostaviti FINI za svaki mjesec za koji nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće.

U slučaju otvorenog predstečajnog postupka nad poslodavcem, FINA će po zahtjevu za prisilnu naplatu postupiti u svim slučajevima u kojima bi postupila i po dostavljenom obračunu neisplaćene plaće, naknade plaće i otpremnine.

U slučaju blokade računa zbog neizvršene osnove za plaćanje (zahtjeva za prisilnu naplatu), poslodavac je dužan odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je utvrđena nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje radi nedostatka novčanih sredstava na računima, podnijeti Agenciji zbirni zahtjev za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće, za sve radnike kojima za taj mjesec nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće.

Uz zahtjev poslodavac je dužan priložiti:

  • poimenični popis radnika kojima nije isplatio plaću/naknadu plaće, sa specifikacijom iznosa minimalne plaće za svakog pojedinačnog radnika i rasporedom te plaće, pripadajućih poreza i doprinosa na taj iznos s odgovarajućim uplatnim računima, modelima i pozivima plaćanja,
  • poimenični popis radnika kojima je djelomično isplatio plaću odnosno naknadu plaće u iznosu manjem od minimalne plaće, sa specifikacijom iznosa razlike između minimalne plaće i djelomično isplaćene plaće odnosno naknade plaće za svakog pojedinačnog radnika i rasporedom te plaće i pripadajućih poreza i doprinosa na taj iznos s odgovarajućim uplatnim računima, modelima i pozivima plaćanja,
  • naloge za prijenos ispunjene prema naprijed navedenom i JOPPD obrasce u kojima je iskazana naknadna isplata plaće s potvrdom elektroničkog sustava središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije o uspješnoj provjeri,
  • podatke o isplaćenoj plaći odnosno naknadi plaće za mjesec za koji se traži isplata minimalne plaće, ako je plaća odnosno naknada plaće djelomično isplaćena,
  • potvrdu FINE da ima evidentiranu i neizvršenu osnovu za plaćanje i da su mu računi blokirani, s podacima o svim neizvršenim osnovama za plaćanje iz očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi FINA.

O zahtjevu Agencija odlučuje rješenjem o pravu na isplatu neisplaćenih plaća odnosno naknada plaća prema popisu radnika. Navedeno se ne primjenjuje na poslodavca koji je djelomično isplatio plaću određenom radniku za određeni mjesec u iznosu jednakom ili većem od iznosa minimalne plaće. Na zahtjev poslodavca FINA je dužna izdati potvrdu da poslodavac ima neizvršenu osnovu za plaćanje te da su mu računi blokirani, s podacima o svim neizvršenim osnovama za plaćanje iz očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje.

Natrag