Isplata naknade za odvojeni život od obitelji u 2017.

 

Ostvarivanje prava iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom poslodavac uređuje izvorom radnog prava (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu ili ugovor o radu ili odluka). Ako u bilo kojem od navedenih akata nije uređeno pravo radnika na naknadu za odvojeni život od obitelji, onda radnik ne može ostvariti to svoje pravo bez obzira što poslove svog radnog mjesta obavlja u mjestu rada (mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice) koje je različito od njegova mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Porezno određenje naknade za odvojeni život od obitelji
Naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se radniku za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, ako je mjesto rada različito od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta tog radnika. Obitelj se smatra bračni drug, djeca, posvojenik, pastorak i štićenik, ako su prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i porezni obveznik. Porezni propisi ne određuju prava iz radnog odnosa, oni propisuju uvjete koji moraju biti zadovoljeni da bi se konkretno pravo moglo isplatiti radniku bez obračunavanja poreza na dohodak.

Uvjeti za neoporezivu isplatu
Da bi poslodavac mogao radniku neoporezivo isplatiti naknadu za odvojeni život od obitelji trebaju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:

  • da radnik radi (i boravi) u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice,
  • da je mjesto rada radnika različito od njegova mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta,
  • da radnik ima obitelj čiji su članovi prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i radnik.

Uz zadovoljene propisanih uvjeta, zbog povećanih osobnih troškova radnika, poslodavac može isplatiti radniku neoporezivi iznos naknade za odvojeni život od obitelji na ime pokrića troškova prehrane, smještaja, lokalnog prijevoza i drugih troškova života koje radnik ima u mjestu u kojem radi.

Naknada za odvojeni život od obitelji je neoporeziva do 1.750,00 kn mjesečno
Poslodavac može radniku isplatiti do 1.750,00 kn mjesečno naknade za odvojeni život od obitelji bez obračunavanja poreza na dohodak. Pravo na naknadu se utvrđuje za dan. Iznos dnevne naknade za odvojeni život od obitelji zapravo je neoporezivi mjesečni iznos naknade za odvojeni život podijeljen s brojem ukupnih dana za mjesec za koji se naknada isplaćuje. Primjera radi, ako se naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje u veljači 2017. tada dnevni iznos iste iznosi 62,50 kn, a ako bi se naknada isplaćivala u mjesecu koji ima 30 dana (npr. travnju, lipnju) tada iznosi 58,33 kn, a ako bi se isplaćivala u mjesecu koji ima 31 dan (npr. ožujku, srpnju) tada iznosi 56,45 kn.

Koji neoporezivi primici se međusobno isključuju?
Naknada za odvojeni život od obitelji, dnevnice (u zemlji i u inozemstvu), dnevnice za rad na terenu (u zemlji i u inozemstvu) i pomorski dodatak (u tuzemstvu i na brodovima međunarodne plovidbe) jesu naknade koje se međusobno isključuju. Pojednostavljeno rečeno, radniku se za isti dan (ili dane) može samo neoporezivo isplatiti ili naknada za odvojeni život od obitelji ili dnevnica za službeni put ili dnevnica za rad na terenu ili pomorski dodatak, a nikako npr. i naknada za odvojeni život od obitelji i dnevnica. Primjera radi, ako se tijekom mjeseca travnja 2017. radniku isplaćuje naknada za odvojeni život od obitelji, a radnik zbog potreba posla bude upućen na službeni put u trajanju od 3 dana, onda se za te dane službenog puta radniku ne može isplatiti dnevna naknada za odvojeni život od obitelji već mu se isplaćuje dnevnica. Dnevnica se obračunava sukladno vremenu provedenom na službenom putu, tj. od trenutka kretanja na službeni put konkretnog dana (datuma) do trenutka povratka sa službenog puta konkretnog dana (datuma). Dakle, iznos isplaćene naknade za odvojeni život od obitelji za travanj 2017. iznosi 1.575,01 kn (1.750,00 – 174,99), a iznos isplaćenih dnevnica u zemlji iznosi npr. 510,00 kn (170,00 x 3). Napominjem, iznos od 174,99 kn je zbroj 3 dnevne naknade za odvojeni život od obitelji (58,33 + 58,33 + 58,33) za travanj 2017.

Izvješćivanje u Obrascu JOPPD
O isplaćenoj naknadi za odvojeni život od obitelji izvješćuje se na Obrascu JOPPD najkasnije do 15-tog u tekućem mjesecu za isplatu u prethodnom mjesecu. Kako se radi o neoporezivom primitku, potrebno je popuniti i stranicu A i stranicu B navedenog obrasca. Kod popunjavanja polja na stranici B, između ostalog, bitno je navesti u poljima 6.1. i 6.2. da se radi o stjecatelju neoporezivog primitka (upisuje se 0000) te u polju 15.1. šifru 25 kao oznaku neoporezivog primitka.

 

Natrag