Isplata dividendi i udjela u dobiti

Iako su početkom godine na snagu stupili i novi Zakon o porezu na dohodak i novi Pravilnik o porezu na dohodak, koji su donijeli dosta novina u oporezivanju dohotka, odredbe o oporezivanju isplata dividendi i udjela u dobiti u bitnome nisu izmijenjene.

Tako se i nadalje primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu smatraju dohotkom od kapitala, kod kojeg se porez plaća po odbitku, po stopi od 12% (uvećano za prirez ako je propisan) u trenutku isplate. Navedeno znači da se od iznosa dividende ili udjela u dobiti utvrđenog za isplatu pojedinom dioničaru odnosno članu društva obustavlja porez po stopi od 12% i prirez, a osobi se isplaćuje neto iznos.

Prijelaznim i završnim odredbama i novog Zakona o porezu na dohodak propisano je oslobođenje od plaćanja poreza za dividende i udjele ostvarene do 29.2.2012., osim onih ostvarenih u razdoblju od 1.1.2001. – 31.12.2004. godine.

Slijedom navedenog, ovisno o razdoblju u kojem je ostvarena dobit iz koje se isplaćuju, dividende i udjeli u dobiti podliježu odnosno ne podliježu oporezivanju, i to kako slijedi:

Od oporezivanja su i nadalje izuzete i dividende i udjeli u dobiti ako se koriste za uvećanje temeljnog kapitala društva te ako su ostvareni od ulaganja Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te su namijenjeni i dijele se članovima tog fonda. No, prema novom Zakonu o porezu na dohodak, od oporezivanja nisu više izuzete dividende ostvarene u okviru ESOP programa, odnosno po osnovi radničkog dioničarstva.

Dividende i udjeli u dobiti, osim na žiro račun, mogu se isplatiti i na tekući račun stjecatelja primitka.

DOBIT DO 2000. - NEOPOREZIVE ISPLATE

DOBIT OD 2001. DO 2004. - OPOREZIVE ISPLATE

DOBIT OD 2005. DO 2011. - NEOPOREZIVE ISPLATE

DOBIT OD 2012. - OPOREZIVE ISPLATE

Porez na dohodak od kapitala i prirez uplaćuje se na račun grada/općine prebivališta poreznog obveznika odnosno stjecatelja primitka. U pozivu na broj primatelja navode se sljedeći podaci: HR68 1910 – OIB isplatitelja – Oznaka izvješća JOPPD.

Na nalogu za neto isplatu dividende ili udjela u dobiti, potrebno je popuniti i poziv na broj platitelja, na sljedeći način:
HR67 OIB isplatitelja – Oznaka izvješća JOPPD – 12

Također, na istom nalogu, popunjava se i poziv na broj primatelja, na sljedeći način:
HR 69 40002 – OIB isplatitelja - 150

O isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti potrebno je izvijestiti i na Obrascu JOPPD.

Za isplate oporezivih dividendi i udjela u dobiti, JOPPD se predaje na dan isplate ili sljedeći radni dan. U tom slučaju, kao oznaka stjecatelja primitka (polje 6.1. na str. B) upisuje se oznaka 1001 - Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala (Prilog 2). Za popunjavanje polja 6.2. koristi se također oznaka 1001 – Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu (Prilog 3.). Kao razdoblje (10.1. – 10.2.) upisuje se godina isplate.

Za neoporezive isplate dividendi i udjela u dobiti više nije propisano da se JOPPD podnosi na dan isplate/sljedeći radni dan. Stoga se, i za te isplate primjenjuju rokovi i pravila kao i za ostale neoporezive isplate, odnosno JOPPD je potrebno podnijeti do 15.-tog idućeg mjeseca od mjeseca isplate. Kod iskazivanja dividendi i udjela u dobiti iskorištenih za uvećanje temeljnog kapitala, danom primitka smatra se dan donošenja odluke o uvećanju temeljnog kapitala.

Za prikazivanje neoporezivih isplata dividendi i udjela u dobiti, u Prilogu 4. Obrasca JOPPD, predviđene su sljedeće šifre:
34 - Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva
42 - Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju.

 

 

 

Natrag